Nemáte zaměstnání? Nemotivuje Vás Vaše současná práce a přemýšlíte o změně? Pak se podívejte na naši nabídku.

Pokud však není níže zveřejněno žádné volné místo, neposílejte nám svoje nabídky. Zákon o ochraně osobních údajů nám nedovoluje jejich bezdůvodnou evidenci.

Volná místa

Dokumenty ke stažení:

Přihláška k výběrovému řízení

Prohlášení o bezúhonnosti (ke jmenovaným funkcím)


Aktuálně nabízíme 1 pracovní pozici: 

Bytový technik

Výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na pozici:

bytového technika
platová třída 9

Nástup nejlépe od 1.1.2018, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden.

Místem výkonu práce bude ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.

Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
·         státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
·         dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
·         bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
·              dobrá znalost českého jazyka,
·              splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními předpisy,
·              plná svéprávnost,
·              zdravotní způsobilost (doloží se před nástupem do zaměstnání lékařem PLP)

Požadujeme:
·         nebo VŠ vzdělání technického zaměření,
·         zkušenosti se zajišťováním přípravy a realizací staveb,
·         znalost zákona o zadávání veřejných zakázek,
·         znalost práce na PC (Word, Excel),
·         časovou flexibilitu,
·         odolnost vůči psychosociálnímu zatížení,

Výhodou je vzdělání stavebního směru, praxe ve veřejné správě a znalost právních předpisů v bytové oblasti.

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
  • datum a podpis uchazeče.


Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit k přihlášce:

  • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 
Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami na adresu Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno


Termín pro přihlášení: do 30.11.2017

 

 

 

                                                                                              

                                                                                              RNDr. Jiří Kroupa, tajemník úřadu

 

Vyvěšeno dne: