Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 15. listopad 2018

Kohoutovice, Dolní Heršpice, Ponava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 09/18 - 15. listopad 2018

Referent sociálně-právní ochrany dětí a kurátor pro děti a mládež

Územní rozhodnutí č. 481, č.j. 17-18934/SU/KRI - 14. listopad 2018

Vyvěšeno: 14.11.2018  Sňato: 30.11.2018

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 18-17166/SU/LIH/SU - 14. listopad 2018

Vyvěšeno: 14.11.2018  Sňato: 30.11.2018

Zastavení řízení - Stavební úpravy a změna v užívání části RD Nad Kašnou 32, Brno, p.č. 723 k.ú. Bystrc - 14. listopad 2018

Vyvěšeno: 14.11.2018  Sňato: 30.11.2018