Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2018 - 18. leden 2018

Referent/ka úseku rozpočtu a financování

Usnesení o přerušení řízení o nařízení odstranění nepovolené stavby (stavební úpravy bytu č. 52, Rerychova 4, 635 00 Brno), Hedvika Novotná, Bešůvka 807/17, 641 00 Brno, č.j. 18-00863/SU/STU - 18. leden 2018

Vyvěšeno: 18.1.2018  Sňato: 6.2.2018

Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. 17-17851/SU/STR – Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu oplocení na pozemku p. č. 2651/1 k. ú. Bystrc - 18. leden 2018

Vyvěšeno: 18.1.2018  Sňato: 6.2.2018

Záměr obce pronajmout, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat ajko výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 18. leden 2018

Komín, Nový Lískovec, Zahradníkova

Policie ČR - 16. leden 2018

Vyhlášení popisu věci - kolo Amulet Europe