• Úřední deska
  
  Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.
 • Potřebuji si vyřídit

  Potřebuji vyřídit Vás navede na správný postup při řešení Vašich nejčastějších situací a záležitostí včetně odkazu na příslušného pracovníka a nejdůležitější formuláře. Jednotlivé popisy životních situací jsou aktualizovány vždy, když dojde k jakékoliv změně (v právních předpisech, v osobě, která danou problematiku řeší, v místě, kde se agenda vyřizuje apod.)

 • Odbory

  Úřad městské části se pro větší přehlednost a operativnost práce člení na 9 odborů podle oblastí své náplně a činnosti – finanční, stavební, majetkový a investiční, životního prostředí a dopravy, bytového hospodářství, sociální, vnitřních věcí, kultury a pečovatelské služby. Jednotlivé odbory se dále prezentují popisem své činnosti.

 • Formuláře
  Pro úspěšné vyřízení většiny Vašich záležitostí potřebujeme od Vás určité vstupní informace a údaje. Pro jejich předložení a zpracování slouží základní formuláře rozdělené dle jednotlivých odborů a problémů. Najdete je zde.
 • Veřejné zakázky

  Obsahují přehledně souhrnné informace o veškerých zakázkách nad 50 000,- Kč z veřejných prostředků, které MČ již realizovala, které právě probíhají, a které MČ uskutečnit teprve zamýšlí. Umožňuje Vám tak sledovat průběh jednotlivých akcí nebo přímo účast na některé z nich.

  Profil zadavatele naleznete zde.                                            Profil zadavatele-archiv.

  Zakázky vysoutěžené a ukončené naleznete zde.

 • Povinně zveřejňované informace

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ukládá povinným subjektům (tedy i MČ) zveřejnit předepsané základní údaje o sobě a zároveň i o postupech, které musí dodržovat při řešení jednotlivých problémů.

 • Kontrolní řád
  Informace o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Czech Point
  Czech POINT je český státní projekt, v jehož rámci obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, notáři a další právnické osoby (např. provozovny České pošty a lokální pracoviště Hospodářské komory ČR s příslušným oprávněním) vydávají výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů či živnostenského rejstříku. Lze zde také získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech.
 • Tajemník a jeho působnosti
  V městské části Brno-Bystrc je ze zákona zřízena funkce tajemníka. Ten je odpovědný za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním.
 • Investice a opravy
  Jsou zajišťovány na základě Zastupitelstvem MČ schváleného seznamu oprav a investic a plánu regenerace bytového fondu. Veškeré investice i opravy majetku podléhají zákonu o veřejných zakázkách.
 • Krizové řízení, povodňový plán
  Krizové řízení zahrnuje oblast přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v městské části.
  Povodňový plán určuje a řeší organizační a technická opatření městské části potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku při povodni.
 • Volná místa
  Nemáte zaměstnání? Nemotivuje Vás Vaše současná práce a přemýšlíte o změně? Pak se podívejte na naši nabídku.

  Pokud však není níže zveřejněno žádné volné místo, neposílejte nám svoje nabídky. Zákon o ochraně osobních údajů nám nedovoluje jejich bezdůvodnou evidenci.
 • Komunální volby 2018