V městské části Brno-Bystrc je ze zákona zřízena funkce tajemníka. Ten je odpovědný za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním.

Tajemník a jeho působnosti

RNDr. Jiří Kroupa

kancelář číslo 217

Tel.: 546 125 117
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.
 • Tajemník obecního úřadu
  1. zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
  2. plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
  3. stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  4. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  5. vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce. 
 • Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.
 • Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.
 • V městských částech a městských obvodech, jejichž orgánům je zcela nebo zčásti svěřena přenesená působnost, kterou podle zvláštních zákonů vykonávají pověřené obecní úřady, popřípadě některá přenesená působnost, kterou podle zvláštních zákonů vykonávají obecní úřady obce s rozšířenou působností, se zřizuje funkce tajemníka úřadu městského obvodu nebo tajemníka úřadu městské části. Tajemníka úřadu městského obvodu nebo tajemníka úřadu městské části jmenuje a odvolává starosta se souhlasem tajemníka magistrátu; bez souhlasu tajemníka magistrátu je jmenování a odvolání tajemníka úřadu městského obvodu nebo městské části neplatné.
 • V úřadu městské části působí tajemník, který zastupuje město v oblasti pracovněprávních vztahů v příslušném úřadu městské části a plní obdobné úkoly jako tajemník Magistrátu města Brna.
 • Tajemník zodpovídá za vykazovací a oznamovací povinnost úřadu městské části vyplývající z právních předpisů.