Městská část Brno-Bystrc

se nachází na severozápadním okraji města Brna. Počtem obyvatel se řadí k největším městským částem města Brna a svou rozlohou 27,24 km² je částí největší. Pro svoji atraktivní polohu v sousedství Podkomorských lesů a Brněnské přehrady je vyhledávanou lokalitou nejen pro klidné bydlení, ale především pro volno-časové aktivity obyvatel města.

 
 • Starosta

  Starosta je volen z řad členů zastupitelstva a zastupuje městskou část navenek. Musí být občanem České republiky a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu.
 • Místostarostové

  Zastupují starostu. V případě MČ Brno-Bystrc jsou zastupitelstvem zvoleni 4 a každý má svěřenu svoji oblast působnosti. Zastupitelstvem určený místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci.
 • Zastupitelstvo MČ

  V oblasti samosprávy je zastupitelstvo obce hlavním samosprávným orgánem, který rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo obce je jediným z orgánů obce, jenž je ústavně zakotven. Má přímou demokratickou legitimitu která je dána tím, že si jej sami občané obce zvolily. Zastupitelstvo je nadřazeno všem ostatním orgánům obce a rozhoduje v samostatné působnosti. Ve věcech, jež spadají do přenesené působnosti rozhoduje pouze, stanoví - li tak zákon. Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce.
 • Rada MČ

  Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce. Při výkonu samostatné působnosti se zodpovídá zastupitelstvu obce. Radě obce nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce tj. není orgánem státní správy, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. Rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni obecním zastupitelstvem z řad jeho členů. Zasedání obecní rady jsou na rozdíl od zasedání zastupitelstva obce neveřejná. Rada obce se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů.
 • Výbory zastupitelstva MČ

  Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Kontrolní a finanční výbor je ze zákona zřizován vždy, ostatní výbory zřizuje zastupitelstvo obce dle svého uvážení. Výbor ze zákona plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce, schází se dle potřeby a přijímají usnesení. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Usnesení výboru  se vyhotovuje  písemně a  podepisuje je předseda výboru.
 • Komise rady MČ

  Rada obce zřizuje své poradní orgány, které se označují jako komise. Tyto orgány mají funkci iniciativní a poradní, nikoliv tedy kontrolní. Svá stanoviska a náměty komise předkládají výhradně svému zřizovateli, tedy radě obce. Komise je kolektivní fakultativní orgán, který  se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku pak odpovídá starostovi obce.
 • Rozklikávací rozpočet

  je k dispouici zde
 • Finanční dary

  Potřebuje vaše organizace pro rozvoj další činnosti finanční prostředky? Pokud ano, pak se podívejte na naše Zásady pro poskytování finančních darů z rozpočtu MČ Brno-Bystrc.