Dětská hřiště - Máte děti? Jistě ocení informaci, kde si mohou hrát. 
Psí výběhy - I o psy je v Bystrci postaráno. 
Blokové čištění - Aby bylo v Bystrci čisto. 
Sběr odpadů - Je pro Vás připraveno 26 lokalit s nádobami na separovaný sběr. 
Povinnosti vlastníků nemovitostí - Jak se starat o své nemovitosti.

Praktické informace

Dětská hřiště


Kam v Bystrci na dětské pískoviště?
V dubnu tohoto roku jsme stejně jako v předchozích letech nechali provést v souladu s vyhláškou č.135/2004 Sb., kterou se stanoví mimo jiné hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,vyšetření všech stávajících čtyřiadvaceti oplocených pískovišť.Vzorky písku ze všech těchto pískovišť po stránce parazitologické vyhovují požadavkům normy a nebyla v nich prokázána přítomnost vývojových stádií parazitů.

V současné době je tedy možné bez obav využívat oplocená pískoviště v následujících lokalitách: Pod Horkou, Filipova 3, Opálkova 12, Vondrákova u knihovny, Vondrákova 23, Černého 39, Černého pod OC Letná, Laštůvkova 8, Laštůvkova 13, Větrná 3, Štouračova u MŠ, Ondrouškova 12, Centrální park při ulici Fleischnerova, Centrální park při ulici Kachlíkova, Fleischnerova za č.11, Kuršova 1, Rerychova 14, Foltýnova 11, Teyschlova 1, Teyschlova 2, Teyschlova 31, Teyschlova 36, Kachlíkova 2, Valouškova 12, Píškova a Heyrovského 22.

Ve všech těchto lokalitách je písek pravidelně vyměňován a kontroly na přítomnost parazitů budou prováděny opakovaně v průběhu celého roku. Současně bychom tímto chtěli apelovat na majitele psů a koček, aby důsledně dodržovali zákaz vstupu s těmito zvířaty na všechna pískoviště a plochy dětských hřišť.

Dále se MČ Brno-Bystrc  každoročně  snaží  stavět nová atraktivní dětská hřiště. Zde však narážíme na problém s nedostatkem vhodných pozemků. Další možností jsou proto rekonstrukce těch dosluhujících, spočívající zejména v opravách oplocení, budování nových dopadových ploch a výměně stávajících herních prvků za certifikované, kvalitní, bezpečné a s minimálními nároky na údržbu.  V letošním roce proběhla rekonstrukce hřišť v Centrálním parku v úrovni ulice Ondrouškova a Fleischnerova, na ulici Větrné 1,3,5, na ulici Opálkové za č. 14 a na ulici Vondrákova u knihovny.  

Ing.Bárta Radek
Odbor životního prostředí a dopravy
1.8.2012

Návštěvní řád veřejných dětských hřišť a pískovišť v MČ Brno-Bystrc.
Hřiště je zřízeno pro děti do 14-ti let.
Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby.
Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky.

Na dětských hřištích a pískovištích je zakázáno:
- vjezd motorovým i jiným vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu),
- vstupovat se psy a jinými zvířaty,
- rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm,
- znečišťovat  prostor dětských hřišť a pískovišť odpadky, sprejerskými nápisy,
- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoli jiné omamné látky,
- poškozovat vybavení  a veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky, …),
- používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než  ke kterým jsou určena,
- jezdit na kole, stanovat, nocovat,
- užívat herní zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li  na zařízení závada viditelně označena.

Návštěvník je povinen:
- respektovat návštěvní řád a pokyny správce
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
- dodržovat čistotu a pořádek

Porušení tohoto návštěvního řádu může být postihováno pokutou podle obecných předpisů.

Správce hřiště:
Městská část Brno-Bystrc, 
Úřad městské části, odbor životního prostředí a dopravy, nám.28.dubna 60,
 635 00 Brno, tel.: 546125150-54

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči 150  -   Policie 158  -   Městská policie 156  -  Záchranná služba 155    -  Tísňové volání/SOS 112
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete !

Schváleno v RMČ Brno-Bystrc dne 25.6. 2008, pod bodem 1.1.02

                                                                                                                          
Provozní řád - Veřejných dětských hřišť vč. pískovišť v MČ Brno-Bystrc
Schváleno v 5/17. RMČ Brno-Bystrc dne 26.3.2008 pod bodem 1.1.01

Správce hřiště:
Městská část Brno-Bystrc, Úřad městské části,
Odbor životního prostředí a dopravy, nám.28.dubna 60, 635 00 Brno
Odpovědný pracovník: Ing.Bárta Radek – tel.: 546125151, 603872978

Za úklid hřiště odpovídá:  Supos, s.r.o, Hostislavova 26, 641 00 Brno,
Odpovědná osoba:   Bystrc I : pan Karel ZEMAN, tel.: 603491520
                                 Bystrc II: pan Josef SUCHOMEL, tel.: 603425841

1) Pravidelný úklid  
    - 2 x týdně úklid odpadků z plochy hřiště
    - 1 x týdně vysypání odpadkových košů
    - dle potřeby  shrabání a odvoz listí
   
2) Průběžná péče o herní prvky a mobiliář
      2.1  Běžné kontroly – 1 x týdně,  provádí pověřená osoba určená správcem
            - zaměřené zejména na čistotu, stav hracího povrchu, uvolněné nebo chybějící
             součásti  zařízení,  poškození zařízení.
      2.2  Provozní kontroly – 1 x měsíčně, provádí pověřená osoba určená správcem
           - zaměřené na podrobnou prohlídku jednotlivých částí zařízení, ostré hrany, volný
             prostor, účinnost dopadových ploch, konstrukční pevnost, celkové opotřebení všech
             částí herního zařízení.
       2.3 Odborná  revize herních prvků – 1 x ročně, provádí pouze oprávněná osoba
            s platným  certifikátem
           - zaměřené na  zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení  dle ČSN EN 1176 a 1177.
       2.4 Případné opravy, likvidace – výměny za nové herní prvky provádějí specializované  firmy na základě dílčích objednávek provozovatele.
   
3) Péče o zeleň
     - 5 x ročně sekání a úklid trávy, 
     - 2 x ročně shrabání a úklid listí,
     - 1x ročně drobné prořezy keřů a dřevin.

4) Údržba pískovišť
     - kontrola stavu obrub pískoviště
     - 1 x ročně výměna písku (do 30.04 )
     - 2 x ročně překopání – přeházení písku v pískovišti (úložišti písku)
     - dle potřeby přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot) 


Vypracoval: Ing.Bárta Radek                                                       Ing.Eva Kubátová
V Brně dne: 03.03.2008                                                                  vedoucí OŽPD

Hřiště v působnosti uvedeného provozního a návštěvního řádu - příloha 1a:
Vybraná dětská hřiště (vč.pískovišť) – vymezená oplocením.
1)  Pod Horkou,
2)  Filipova 3,
3)  Opálkova 12,
4)  Vondrákova u knihovny,
5)  Vondrákova 23,
6)  Černého 39, Černého pod OC Letná,
7)  Laštůvkova 13,
8)  Laštůvkova 8,
9)  Větrná 3,
10) Štouračova u MŠ,
11) Ondrouškova sudá,
12) Centrální park při ulici Fleischnerova,
13) Centrální park při ulici Kachlíkova,
14) Fleischnerova za č.11,
15) Kuršova 1,
16) Rerychova 14,
17) Foltýnova 11,
18) Teyschlova 1,
19) Teyschlova 2,
20) Teyschlova 29-31, Teyschlova za č. 36
21) Kachlíkova 2,
22) Valouškova 12,
23) Píškova,
24) Heyrovského před č. 22.

Seznam pískovišť


Výběhy pro psy


Psí výběhy v MČ Brno-Bystrc - seznam.

 • Heyrovského - pod komunikací Obvodová (rozumí se travnatá plocha za obrubníkem komunikace za domem Heyrovského 30, směr lesík v zářezu komunikace Obvodová)
 • Opálkova - pod domem č. 2 - 6 směrem do Údolí oddechu
 • Valouškova - pod náspem Staré dálnice (přivaděče)
 • Ondrouškova - mezi domy Ondrouškova lichá a ZŠ Vejrostova (rozumí se za domy Ondrouškova lichá mezi obrubníkem pojízdného chodníku a plotem ZŠ Vejrostova)
 • Laštůvkova - nad parkovištěm před domy č. 28 - 32
 • Černého - pod bloky 21 - 37 směrem do Údolí oddechu
 • Štouračova - pod sudými čísly směrem ke Staré dálnici (rozumí se z boční strany domů ul. Vrbovecké, od obratiště směrem k borovému valu podél přivaděče)
 • Kachlíkova - za domy č. 6 až 10 směrem k přehradě (vzhledem k probíhající výstavbě OS Panorama bude zmenšen)
 • Šemberova - pod zahrádkami vedle lesoparku Foltýnova (oplocená výcviková plocha s překážkami
 • Teyschlova - rezerva pro tramvajový svršek 
Psí výběhy jsou určeny pro volný pohyb psů bez vodítka a náhubku. Na jejich plochách není nutné provádět úklid exkrementů a je možné tolerovat jejich samovolný rozklad.


ÚMČ Brno-Bystrc, O ŽPD, Ing. Bárta

Provozní řád - výběhů pro psy v MČ Brno-Bystrc

Schváleno v 5/17. RMČ Brno-Bystrc dne 26.3.2008 pod bodem 1.1.01

Výběhy pro psy v MČ Brno-Bystrc
Správce psího výběhu:
Městská část Brno-Bystrc, Úřad městské části,
Odbor životního prostředí a dopravy, nám.28.dubna 60, 635 00 Brno
Odpovědný pracovník: Ing.Bárta Radek – tel.: 546125151, 603872978

Za úklid psího výběhu odpovídá:  Supos, s.r.o, Hostislavova 26, 641 00 Brno,
Odpovědná osoba:   Bystrc I : pan Karel ZEMAN, tel.: 603491520
                                 Bystrc II: pan Josef SUCHOMEL, tel.: 603425841

1) Pravidelný úklid  
    - 2 x týdně úklid odpadků z plochy hřiště,
    - 1 x týdně vysypání odpadkových košů,  pokud jsou součástí vybavení.

2) Péče o zeleň
     - 5 x ročně sekání a úklid trávy,   
     - 2 x ročně shrabání a úklid listí,  
     - 1x ročně drobné prořezy keřů a dřevin.

3) Upozornění pro návštěvníky
    -  Pro pobyt psů na veřejných prostranstvích na území města Brna platí Obecně závazná 
       vyhláška Statutárního města Brna č. 13/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných      
       prostranstvích. Doporučujeme Vám seznámit se s jejím obsahem.
    - Výběhy pro psy jsou určeny pro venčení a volný pohyb psů bez vodítka a náhubku,
       majitelé psů však  jsou však povinni učinit taková opatření, aby nedošlo
       k nekontrolovanému pohybu  psa  a případně jím způsobeným škodám na zdraví anebo 
       majetku jiných občanů.
    - Chovatelé psů jsou povinni podrobit psy pravidelné vakcinaci a zajistit, aby pes byl 
       vybaven evidenční známkou.
    - Za udržování pořádku a čistoty ve výběhu odpovídá jeho správce. Přesto Vás prosíme,  
       abyste nám ve Vašem zájmu a zájmu Vašeho psa s udržováním tohoto pořádku pomáhali.

 Vypracoval: Ing.Bárta Radek                                                       Ing.Eva Kubátová
V Brně dne: 03.03.2008                                                                  vedoucí OŽPD
                                                                                                                          
 
         

     Příloha č. 2a

Seznam  výběhů pro psy v MČ Brno-Bystrc
 
 1) Heyrovského - pod komunikací obvodová,
 2) Opálkova - pod domem 2 - směrem do Údolí oddechu,
 3) Valouškova - pod náspem komunikace R 43,
 4) Ondrouškova - mezi domy Ondrouškova sudá a ZŠ Vejrostova,
 5) Laštůvkova - vedle parkoviště před domy č. 28 – 32,
 6) Černého - pod bloky 21 - 37 směrem do Údolí oddechu,
 7) Štouračova - pod sudými čísly směrem ke komunikaci R 43,
 8) Kachlíkova - za domy č. 6 až 10 směrem k přehradě (vzhledem k probíhající výstavbě OS Panorama bude zmenšen),
 9) Šemberova - pod zahrádkami vedle lesoparku Foltýnova,
10) Teyschlova - rezerva pro tramvajový svršek.Blokové čištění

Zimní údržbaZimní údržba v Bystrci (období 11/2013 - 3/2014)

Vážení občané, chtěli bychom Vás seznámit s organizací zimní údržby komunikací a chodníků v Bystrci v průběhu tohoto zimního období. Při určování odpovědnosti za výkon zimní údržby je postupováno podle vyhlášky města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací ve znění doplněném Nařízeními Statutárního města Brna, podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a z aktuálního znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí. Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací (chodníků) v zimním období.

Údržba komunikací :

 • základní komunikační systém (všude tam, kde jezdí městská hromadná doprava - ul. Odbojářská, Obvodová, U ZOO, Černého, Vejrostova, Páteřní, Stará dálnice, sjezd z Vejrostovy na Starou dálnici, sjezd ze Staré dálnice na Odbojářskou, Rakovecká, část Přístavní, část nám. 28. dubna, Říčanská, část ul. Kamechy, část ul. Teyschlova) - zde zajišťují sjízdnost Brněnské komunikace a.s. tel. dispečink 548 137 592, 548 137 445.
 • místní komunikace (část ul. Černého, Filipova, Heyrovského, Jakuba Obrovského, Joukalova, K Dálnici, Komínská, Krajní, Laštůvkova, Na Zeliskách, Nad Kašnou, nám. 28. dubna, Opálkova, Píškova, Pod Horkou, Pod Mniší horou, Přístavní, U Sokolovny, Valouškova, Větrná, Vondrákova, Výhon, Wollmanova, Živného, Adamcova, Ečerova, Fleischnerova, Foltýnova, Kachlíkova, část ul. Kamechy, Kubíčkova, Kuršova, Lýskova, Nad Dědinou, Ondrouškova, Rerychova, Šemberova, Štouračova, část ul. Vejrostovy, část ul. Teyschlova) zde zajišťuje sjízdnost firma FALKY, spol. s r.o., tel. 733 102 037 nebo 720315305.
 • místní komunikace v obytném souboru Kamechy (Hvozdecká, Chudčická, Chvalovka, Kavčí, Křepelčí, Vlaštovčí), zde zajišťuje sjízdnost firma Karel Zeman, tel. 739 828 347.
 • na komunikacích málo frekventovaných - malého dopravního významu, jako např. Hrad Veveří, Ruda, Údolí oddechu, U Křivé borovice se zimní údržba zajišťuje v omezeném rozsahu, nebo nebude zajišťována vůbec!
  Vážení řidiči, parkujte v ulicích tak, aby byl zachován průjezd pro pluhy a sypače!
 • parkoviště budou v případě nutnosti, v závislosti na finančních možnostech MČ Brno-Bystrc protahována a sypána v místech vjezdů a středových pásů.

  Údržba chodníků v majetku obce:
 • chodníky - v letošní zimní sezóně budou schůdnost zajišťovat firmy SUPOS spol. s r.o., FALKY spol. s r.o. a firma Karel Zeman.
  Lokalita 1: - ul. Teyschlova, Foltýnova, Kuršova, Fleischnerova, Lýskova, Ečerova, Rerychova, Vejrostova, Ondrouškova, Kubíčkova, Kachlíkova, Nad Dědinou, Štouračova, Adamcova, Šemberova - odpovědný pracovník p. Suchomel firma SUPOS spol. s r.o. (tel. 603 425 841) a firma Bytasen spol. s r.o. (tel. 546 210 079).
  Lokalita 2: - ul. Laštůvkova, Větrná, Výhon, Wollmanova, Vondrákova, Černého, Filipova, Opálkova, Heyrovského, nám. 28. dubna, Živného, Na Zeliskách, Valouškova, Píškova, J. Obrovského, U ZOO, Komínská, Pod Mniší horou, Pod Horkou, Krajní, K Dálnici, Nad Kašnou - odpovědný pracovník p. Zeman (tel. 739 828 347)
  a firma Bytasen spol. s r.o. (tel. 546 210 079).
  - část ul. Přístavní, část ul. U Sokolovny, ul. Vejrostova, část ul. Obvodové, část ul. Odbojářské - odpovědný pracovník p. Kubát firma FALKY, spol. s r.o., (tel. 733 102 037 nebo 720315305).
  Lokalita 3: - ul. Kamechy, Vlaštovčí, Křepelčí, Říčanská, Hvozdecká, Chudčická, Chvalovka, Kavčí - odpovědný pracovník p. Zeman (tel. 739 828 347).
 • zastávky MHD, přístupové rampy k lávkám a podchodům, lávky, podchody a některé vybrané chodníky jsou udržovány firmami - Falky, spol. s r.o. a Dopravní podnik města Brna, a.s. Zde bychom chtěli upozornit na skutečnost, že na některých místech u některých schodišť (např. podchod Ečerova, Kubíčkova) se opět objeví cedule "Tato cesta se v zimním období neudržuje". Je to zejména tam, kde existuje jiná možnost přístupu, jako např. rampou o několik metrů vedle.
  Cedule "Tato cesta se v zimním období neudržuje" se budou objevovat i na chodnících méně využívaných (např. v některých místech v parcích, podél ul. Obvodové).
  Dále upozorňujeme, že šlapákové trasy (zlegalizované prošlapané trasy z kamene a dlaždic bez obrubníků – např. podél ulice Kamechy, Vejrostova atd.) a tzv. protierozní opatření (zpevněné erozní rýhy ve svahu dřevěnými hranoly s dlaždicemi – např. na ul. Štouračova, průchody do Údolí oddechu) jsou určeny výhradně pro letní provoz a v zimním období nebudou udržovány!
Ing. Kubátová, vedoucí OŽPD

Sběr odpadů


Nové možnosti pro podnikatele v oblasti tříděného odpadu v Brně

Stanoviště nádob na separovaný sběr v Bystrci.


Vážení občané, doufáme, že se Vám alespoň částečně ulehčí a rozšíří možnosti třídit odpady, dodáním kontejnerů firmy Asekol na drobný elektro-odpad se zvýší i počet druhů separovaných komodit, rozšířením sítě stanovišť se v některých případech zkrátí i docházková vzdálenost. Nyní bude na Vás, jak budete dodržovat čistotu v okolí kontejnerů (je důležité nepřikládat žádné odpady mimo nádoby a nádoby nepřeplňovat!).

Kompletní seznam míst na separovaný sběr odpadů v Bystrci je následující:

1)Náměstí 28. dubna u OC Albert
2)Vondrákova u Alberta
3) Filipova 1 u křižovatky s ul. Opálkovou
4)Černého pod OC Letná
5)Černého před č. 39
6)Černého před č. 32
7) Laštůvkova proti č. 65
8) Větrná proti č. 2
9) Valouškova proti č. 1
10) Heyrovskéhopřed č. 6
11)Heyrovského před č. 8
12) U ZOO
13) Kubíčkova pod OC MAX (u velkého parkoviště při ul. Páteřní)
14) Kubíčkova před č. 21
15) Štouračova (u velkého parkoviště)
16) Štouračova před č. 2
17)Rerychova proti č. 22
18) Kamechy Chvalovka
19) Teyschlova u č. 31
20) Kamechy Říčanská proti Vlaštovčí
21) Kamechy Říčanská
22) Teyschlova proti č. 14 a 16
23) Kuršova 8
24) Kuršova 4
24a) Kuršova 6
25) Kachlíkova 13
26) Ečerova u OC Albert na parkovišti

Jedná se o stanoviště s kontejnery na třídění bílého a barevného skla, papíru a PET plastů soustředěné vždy do jednoho místa.

Ing. Kubátová, OŽPD


Provozní doba ve sběrných střediscích (shromažďovacích místech) odpadů v Bystrci.

Ceník za likvidaci odpadů je vyvěšen vždy na bráně sběrných středisek odpadů. Občané mohou odevzdat své odpady ve sběrných střediscích odpadů převážně zdarma (záleží na množství a druhu odpadu), podnikatelé za úplatu.

* POZOR!!! od 1.3.2011 je zařazeno Sběrné středisko odpadů U ZOO pouze jako shromažďovací místo! To znamená, že již nebude odebírat od nikoho odpad za úplatu (zejména odpad od podnikatelů). Od občanů bude brát pouze položky uvedené v „Seznamu odebíraných odpadů na Shromažďovacích místech". Vše ostatní se dozvíte na stránkách http://www.sako.cz/sso/seznam/#bystrc

Další informace podáme na tel. 546125150-4 na odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Brno-Bystrc, nebo přímo provozovatel Sběrných středisek firma SAKO Brno a.s.

Ing. Kubátová, OŽPD

Informace k poplatku za  komunální odpad


Veškeré informace o místním poplatku za komunální odpad v Brně, týkající se jeho výše, splatnosti, čísla účtu, atd. naleznete na webových stránkách města Brna v sekci občan   https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem/


Povinnosti majitelů nemovitostí


Povinnost údržby zaplevelených pozemků

Plevel na neobděláváné zahrádce  nebo jiném pozemku není jen věcí vlastníka pozemku. Plevelná rostlina je škodlivý organismus a dle § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů jsou vlastníci pozemků nebo osoby, které je užívají z jiného právního důvodu, povinni omezovat výskyt a šíření plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí a k ohrožení zdraví lidí či zvířat. Proto pozor na zanedbané pozemky, neboť za neplnění uvedených povinností lze dle § 78, odst. 2, písm. a)  výše uvedeného zákona uložit fyzické osobě pokutu do výše 30 000,- Kč a v případě právnických osob až do výše 500 000,- Kč (dle § 78, odst. 6, písm. a) výše uvedeného zákona).

A. Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy

Udržování dešťových svodů chrání dům i chodník

V posledních letech byla v Bystrci zrekonstruována řada ulic. Jedná se například o náměstí 28. dubna, Krajní, K dálnici, Nad kašnou a část ulice Výhon. Došlo k obnově či vybudování kanalizace a položení nových povrchů komunikací, chodníků. Byly také odvodněny střechy a dvory domů dešťovými svody napojenými na dešťovou kanalizaci.

Na základě našich zkušeností upozorňujeme vlastníky domů připojených k dešťové kanalizaci, že stavební zákon 183/2006 Sb. ukládá vlastníku stavby povinnost, udržovat ji po celou dobu existence. To znamená – udržovat její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby, aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. K těmto udržovacím pracím patří i pravidelné čištění dutiny dešťového svodu v místě svislého napojení na dešťovou přípojku, tzv. „GAIGRU". Pokud dojde k zanesení gaigru nečistotami, ucpe se dešťová přípojka. To vede ke vtékání dešťové vody do konstrukčních vrstev chodníku a k jeho propadání. Vlhkost způsobuje rovněž podmáčení základů stavby. Žádáme tímto vlastníky staveb, aby ve svém vlastním i v obecním zájmu, prováděli pravidelné čištění gaigrů, a to především v jarním a podzimním období.

Ing. Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy

Kompostování v kompostérechProdej kompostérů občanům města Brna

Domácí kompostéry typu „pyramida“ o objemu do 1 m³ nebo kompostování doma ve větších hromadách umožňují „studené kompostování“, protože „horké kompostování“ funguje pouze tehdy, je-li velké množství surovin najednou. Odpad se průběžně přidává buď po vrstvách, nebo si ho lze namíchat předem v nádobě nebo na ploše pro zajištění správného poměru živin C:N a vlhkosti. Základem je dostatek uhlíkatého odpadu, například zbytky jídel lze zabalit do papíru, nasekat dostatek dřevních štěpky, apod. Kompostéry se ukládají přímo na terén do přímého kontaktu s půdou a přilákají spoustu žížal. V horní části bude tedy probíhat klasický kompostovací proces a ve spodní části bude vznikat žížalový kompost. Kompostování bude fungovat i při umístění na zpevněné ploše. Kompostér lze umístit kamkoli pouze ne příliš blízko obytného domu. Vhodné je umístit kompostér do polostínu, aby byl vystaven částečně i slunečnímu záření. V letním období otevřít ventil ve víku kompostéru, v zimním období ventil uzavřít. Nedoporučuje se umisťovat kompostér příliš blízko domu.

Plevele se studeným kompostováním nezničí, protože nevznikne potřebná teplota k jejich zničení a je nutno zamezit jejich klíčivosti postupem uvedeným v předcházející kapitole.

Obsah kompostéru se působením rozkladných procesů zredukuje až o polovinu. Za optimálních podmínek je možné po 8 až 10 týdnech vyjmout z kompostéru kompost vhodný k mulčování. Po uplynutí 16 až 20 týdnů by kompost měl dosáhnout zralosti – je drobivý, temně hnědý a voní po lesní půdě.

Kompostovací proces

Základní podmínky pro kompostování  jsou pro všechny typy kompostovacích procesů stejné.

Příprava surovin

Suroviny vhodné pro kompostování se hodnotí podle chemických vlastností obsahu dusíku, uhlíku, organické hmoty a vlhkosti. Příprava surovin spočívá v zajištění jejich kvality a úpravě (drcení, štěpkování, prosévání).

Míchání a úprava surovin

·        Optimální směs pro kompostování:

-         poměr C:N je 30:1

-         vlhkost 40-65 %

·        Velké kusy je třeba naštěpovat, nasekat nebo nadrtit.

·        Hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění, patří do kompostu. Neměl by chybět i ve vyšších vrstvách (nařezané nebo nasekané větve stromů a keřů apod.).

·        Pestřejší skladba materiálů je lepší.

·        Materiál ke kompostování je třeba dobře promíchat - vlhký se suchým, porézní s hutným a uhlíkatý „C“ (zelený) s dusíkatým „N“ (hnědým) nejlépe v poměru 20 až 30:1 (tuto podmínku splňuje kuchyňský bioodpad).

-         Uhlíkaté materiály jsou především rostlinné zbytky jako sláma, piliny, kůra, nadrobno nasekané větve, lepenka nebo papírové ubrousky.

-         Dusíkaté materiály jsou především králičí trus, drůbeží trus a patří sem i posekaná mladá tráva (krátká seč).

·        Ke směsi surovin je vhodné přidat hlínu či hotový kompost, které urychlí kompostovací proces.

·        Kompost je vhodné jednou až čtyřikrát promíchat (1x až 2x za 2-3 měsíce) z důvodu přístupu kyslíku, případně zvlhčit.

·        Správnou vlhkost poznáme, když zmáčkneme hrst kompostovaného materiálu v dlani. Materiál by měl zůstat v dlani a mezi prsty se nesmí objevit kapičky vody.

·        Obecným pravidlem je přidávat 2 až 3 díly dusíkatého hnědého materiálu na 1 díl uhlíkatého zeleného materiálu.

 

                              Poměr C:N v některých materiálech ke kompostování:

Surovina

C:N

 

Surovina

C:N

Posekaná tráva

20:1

 

Sláma

100:1

Odpad z kuchyně

20:1

 

Kůra

120:1

Hnůj skotu

20:1

 

Dřevo, větve

200:1

Koňský hnůj

25:1

 

Papír, kartony

350:1

Listí

50:1

 

Piliny

až 500:1

Jehličí

70:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud kompost zapáchá jako „zkažená vejce“, znamená to, že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu nebo listí.

Vysoký obsah dusíku signalizuje zápach amoniaku, do kompostu tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru nebo piliny.


Vhodné a nevhodné materiály ke kompostování

Pro kompostování je ideální rozmanitá směs nejrozličnějších biologicky rozložitelných materiálů, které vznikají v zahradě, v domácnosti, při údržbě veřejné zeleně, na hřbitovech, tržištích, v restauračních zařízeních, školních jídelnách. Mícháním různých surovin vyrovnáváme jednostrannosti, nejenom co se týká obsahu živin, ale i struktury kompostované zakládky.

Z hlediska kompostování rozdělujeme odpady na materiály:
1. vhodné na kompostování,
2. podmínečně vhodné na kompostování,
3. nevhodné na kompostování.

1. Materiály vhodné ke kompostování
Zahradní bioodpady
Posekaná tráva, zbytky zeleniny, opadané ovoce, uvadlé rostlinné části, plevelné rostliny, odřezané části větví, listí, apod.

Kuchyňské a domovní bioodpady
Všechny rostlinné odpady z přípravy jídel (zbytky z čištění ovoce a zeleniny), usazenina z kávy, slupky z jižního ovoce (banány, pomeranče, citróny), zbytky vařené stravy, potraviny po záruční lhůtě, uvadlé kytice, opotřebovaná zemina z květináčů, vlasy, zbytky vlny, papírové kapesníčky, papír, lepenka, popel z kamen pouze čistý dřevní (pokud pálené dřevo nebylo konzervované nebo impregnované). Slupky z jižního ovoce (pomeranče, grepy, banány, citróny) jsou snadno náchylné k plesnivění, a proto by se neměly používat ve větším množství ke kompostování. Občas se tvrdí, že slupky citrusového ovoce jsou ošetřeny chemikáliemi, a proto nepatří do kompostu. Citrusové plody se převážně ošetřují organickými fungicidy, aby nebyly při transportu napadeny houbami. Tyto fungicidy se však při procesu kompostování bez problému rozkládají. Kávová sedlina a vylouhovaný čaj jsou oblíbenou potravou pro žížaly, která obsahuje důležité živiny, jako jsou draslík a hořčík. Vaječné skořápky působí vysokým obsahem vápníku proti okyselování kompostu. Těžko se rozkládají, a proto se musí dobře rozdrtit. Zbytky vlasů a vousů obsahují hodně dusíku a lze je dát přímo do kompostu.
Bioodpady z chovu hospodářských zvířat
Zvířecí výkaly (hnůj, hnojůvka, močůvka) dobytka, drůbeže, koní, králíků apod. chovaných na slámě nebo dřevěných pilinách.
Kompostovací přísady
Patří mezi ně např. vápenaté látky, bentonit, rohovinová moučka, různé urychlovače kompostování, různé výluhy z rostlin, půda, zralý kompost, kamenná moučka, apod.
Přísady slouží jako dodavatelé živin a stopových prvků, ale také vážou zápach a podporují rozklad. Mají vyrovnávací účinek a odstraňují jednostranné složení kompostu. Jejich používání však není všeobecně nevyhnutelné. Měly by se používat pouze na řešení vzniklých problémů, např. s překyselením (vápenaté látky), s nemocemi vstupních materiálů nebo s nedostatkem dusíkatých surovin a fosforu. Při dodržování základních podmínek kompostování a používání kvalitních surovin ve správném poměru je použití kompostovacích přísad nadbytečné.

2. Materiály podmínečně vhodné ke kompostování
Toto je zvláštní skupina materiálů, která může být kompostována, ale vyžaduje zvýšenou pozornost. Patří sem např.:
Části rostlin napadené chorobami a parazity. Velká část těchto onemocnění rostlin se procesem kompostování zničí. Je však potřebné zabezpečit, aby se napadené rostliny kompostovaly tzv. horkým procesem - hygienizací, kdy teplota převyšuje 50 ºC po dobu minimálně 4 dny. Na hygienizaci viditelně a silně napadených částí rostlin je dobré použít vápno. Napadené rostliny dobře navlhčíme a posypeme vápnem. Vápno použijeme až po ukončení horké fáze kompostovacího procesu.
Rostliny s vyzrálými semeny a rozmnožující se kořenovou soustavou. Při některých druzích houževnatých rostlin (pýr plazivý, pupenec rolní, pampeliška lékařská, ...) hrozí riziko, že jejich semena a kořeny zůstanou schopné klíčení i po procesu kompostování. Existují dva zaručené způsoby jak zamezit jejich klíčivost:
1. Nasbíraný materiál vložíme dobře navlhčený do černého pytle a necháme minimálně 14 dní na slunku zapařit. Potom ho můžeme kompostovat.
2. Nasbíraný materiál vložíme do nádoby s vodou a necháme na minimálně 14 dní zkvasit. Když nám začne voda pěnit, můžeme ho kompostovat. Vodu můžeme použít na zálivku – obsahuje množství živin.
Chemicky ošetřené rostliny. Při nutnosti zpracovat chemicky ošetřený materiál se řiďte podle pokynů na bezpečnostní kartě přípravku (popřípadě na etiketě).

3. Materiály nevhodné ke kompostování
Odpady, které nepodléhají biologickému rozkladu - např. sklo, kovy, plasty, velká část textilu.
Odpady s obsahem nebezpečných látek a těžkých kovů - např. barvy, staré léky, staré oleje, baterie, chemické prostředky, prach ze zametání a vysávání, popel a odpad z natíraného, chemicky ošetřovaného dřeva a dřevotřísky.
Bioodpady podezřelé, které obsahují patogenní mikroorganizmy - např. výkaly od masožravých zvířat, nemocných zvířat, cizích nebo neznámých zvířat, ale i lidské výkaly, kaly ze žumpy a septiků.
Bioodpady s nadměrným obsahem soli a mastnoty - např. velmi slané potraviny, bioodpady a zemina kontaminované posypovou solí (ze zimní údržby) nebo olejem (havárie, únik oleje, ...).

Kompostováním lze snížit množství směsného komunálního odpadu až o 30 %!
Při využití kompostu se do půdy navrací chybějící organická hmota - humus. Pokud se bioodpad kompostuje a kompost ukládá do půdy, dochází k takzvané „sequestraci", to znamená k uložení vázaného uhlíku do půdy ve formě humusových látek a organominerálních komplexů. Z jedné tuny bioodpadu může být vyrobeno cca 0,4 tuny kompostu, tvořeného přibližně 60 % sušinou, která obsahuje až 40 % uhlíku. Jedna tuna zkompostovatelného bioodpadu může ušetřit cca 0,352 tuny emisí CO2. Kompostováním tak přispíváme ke snižování emisí skleníkových plynů a k ochraně životního prostředí.


Návod: Co dělat při změně trvalého pobytu?

Demografický vývoj obyvatel

 

Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který přináší zásadní změny při správě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“), zejména v rozšíření okruhu poplatníků poplatku a zvýšení horní hranice části poplatku, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

Z důvodu uvedené změny legislativy bylo nezbytné, aby město Brno vydalo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v opačném případě by se současná obecně závazná vyhláška č. 18/2012 stala neaplikovatelnou a město Brno by nemohlo podle této vyhlášky od 1. 1. 2013 poplatek vybírat. Návrh nové obecně závazné vyhlášky (s následně popsanými změnami) projednala a schválila dne 31.10.2012 Rada města Brna a dne 6.11.2012 schválilo Zastupitelstvo města Brna.

 

S účinností od 1.1.2013 přinese obecně závazná vyhláška následující změny v oblasti správy poplatku:

 

1/ nové skupiny poplatníků; kromě fyzických osob, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt, jsou poplatníky nově:

a) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,

b) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,

c) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

d) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

2/ zvýšení horní hranice sazby poplatku na základě obligatorního výpočtu stanoveného zákonem o místních poplatcích na částku 675,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2013; sazba poplatku se skládá ze dvou částek:

a) z částky s horní zákonnou hranicí až 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok (stejně jako v uplynulých letech) a

b) z částky stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka; při celkových nákladech města Brna na sběr a svoz v předchozím roce ve výši 180 598 000,- Kč a počtu poplatníků 424 894, činí horní hranice této části poplatku pro rok 2013 částku 425,- Kč na poplatníka.

 

 

 

 

 

3/ změny v osvobození od placení poplatku pro tyto skupiny poplatníků:

a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby, a kteří současně mají trvalý pobyt na území města (doposud byli osvobozeni od placení poplatku vážícího se ke stavbě všichni vlastníci staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci bez rozdílu),

b) nezletilé fyzické osoby, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v jiném obdobném zařízení.

 

4/ ohlašovací povinnost, neboli povinnost poplatníků ohlásit správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození od placení poplatku, je nově stanovena skupině cizinců, kteří pobývají v městě Brně přechodně po dobu delší 3 měsíců, všem vlastníkům zpoplatněných nemovitostí a nezletilým poplatníkům, resp. jejich zákonným zástupcům, kteří jsou osvobozeni od placení poplatku z důvodu jejich umístění v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či obdobném zařízení.

 

5/ nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku v případě, že je poplatník v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako nezletilý poplatník a správce poplatku může v případě, že není poplatek zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich. Dle zákona o místních poplatcích lze tuto společnou odpovědnost aplikovat až na poplatkové povinnosti vzniklé v roce 2013 a následující.

 

S účinností od 1. 1. 2013 se v oblasti správy poplatku nemění:

 

1/ poplatková povinnost pro všechny fyzické osoby mající na území města Brna trvalý pobyt zůstává zachována (tzn. tyto osoby zůstávají i nadále poplatníky),

 

2/ splatnost poplatku je stanovena pro rok 2013 opětovně na nejzazší datum 31. 5. 2013 pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti,

 

3/ osvobození těchto skupin poplatníků:

a) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách,

b) třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let,

 

4/ zvýšení poplatku, které může činit až trojnásobek včas nezaplaceného poplatku nebo jeho části, a které je příslušenstvím poplatku.

 

5/ číslo účtu 156304/5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka; úhradu převodem z účtu rozhodně doporučujeme při platbě poplatku v roce 2013.

 

 

 

Kde najdete podrobné informace? Osobně přímo na Oddělení správy poplatku za komunální odpad, 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, telefonicky na 542174304, 542174308-10,542174318-20,542174322, prostřednictvím e-mail pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; stránky www.brno.cz/odpady budou průběžně aktualizovány.