Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ukládá povinným subjektům (tedy i MČ) zveřejnit předepsané základní údaje o sobě a zároveň i o postupech, které musí dodržovat při řešení jednotlivých problémů.

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Způsob vzniku MČ


Působnosti ZMČ Brno-Bystrc:

zde je možno stáhnout Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

sb002-03.pdf

Statut města Brna:

zde je možno stáhnout Statut města Brna

Ceník za poskytované informace


Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací
dle zák. č. 106/1999, platný pro MČ Brno-Bystrc

1. Náklady spojené s pořizováním kopii
Kopírování a tisk (černobílé) na kopírovacích strojích a tiskárnách
• formát A4 jednostranný 2,00 Kč/1 A4
• formát A4 oboustranný 3,00 Kč/1 A4
• formát A3 jednostranný 3,00 Kč/1 A3
• formát A3 oboustranný 5,00 Kč/1 A3

2. Technické nosiče dat
• CD 7,00 Kč/1 ks
• DVD 7,00 Kč/1 ks
• za poskytnutí CD/DVD s obrazovým nebo zvukovým záznamem s anonymizovanými údaji bude účtována skutečná cena za anonymizaci údajů provedenou komerčním subjektem, kterou MČ Brno-Bystrc za tuto anonymizaci bude povinna subjektu uhradit

3. Odesílání informací žadateli
• poštovné dle platných tarifů České pošty

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 170,- Kč/hod, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2015. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

5. Sazebník byl schválen 7/25. schůzí Rady MČ Brno-Bystrc pod bodem 4.1.01 dne 25. 1. 2017, nabývá účinnosti dnem schválení a nahrazuje Sazebník schválený 7/17. schůzí Rady MČ Brno-Bystrc pod bodem 4.1.01.


Organizační struktura ÚMČ


Zde máte možnost si stáhnout organizační strukturu ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader). Tento formát zachovává přesnou podobu a sami si jej tak můžete snadno vytisknout.

Soubor PDF má velikost cca 90kB.

Stahujte zde: struktura ÚMČ k 1.7.2018


Výroční zpráva o poskytování informací MČ + MBVýroční zpráva městské části o poskytování informací za rok 2015
(dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

Výroční zpráva městské části o poskytování informací za rok 2014
(dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

Výroční zpráva městské části o poskytování informací za rok 2013
(dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
Výročná zpráva městské části o poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva statutárního města Brna o poskytování informací

Zákon 106/1999 Sb.


Stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s.

Obsah a text 106/1999 Sb. - poslední stav textu106/1999 Sb.ZÁKON

ze dne 11. května 1999o svobodném přístupu k informacímZměna: 101/2000 Sb.

Změna: 159/2000 Sb.

Změna: 39/2001 Sb.

Změna: 413/2005 Sb.

Změna: 61/2006 Sb.

Změna: 110/2007 Sb.

Změna: 32/2008 Sb.

Změna: 254/2008 Sb.

Změna: 274/2008 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ§ 1

nadpis vypuštěn

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.§ 2

Povinnost poskytovat informace

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví 1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon 1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.§ 3

Základní pojmy(1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací 2).

(3) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

(4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

(5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona 2a).

(6) Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).§ 4

Poskytování informací

(1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

(2) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.

(3) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

(4) Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.

(5) Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.§ 5

Zveřejňování informací

(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),

h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,

j) adresu elektronické podatelny.(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit

a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,

b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv 2b) podle § 14a,

a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami. V případě informací uvedených v odstavci 2 písm. a) postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto informace povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle zvláštního právního předpisu. 3a)

(6) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 splní povinný subjekt tím, že je způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu zpřístupní správci portálu veřejné správy nebo mu je předá. Formu a datový formát zpřístupňovaných a předávaných informací stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit i dalšími způsoby a s výjimkami uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další informace.§ 6

Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci(1) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

(2) Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.§ 7

Ochrana utajovaných informací

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy 4) označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.§ 8

zrušen§ 8a

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu 4a).§ 8b

Příjemci veřejných prostředků

(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje 4b) o osobě, které poskytl veřejné prostředky.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území 4c).

(3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.§ 9

Ochrana obchodního tajemství

(1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím 6), povinný subjekt ji neposkytne.

(2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.§ 10

Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení 8) povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.§ 11

Další omezení práva na informace

(1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas 8a).

(2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona 9) a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského 2b).

(3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu 11), podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

(4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

a) probíhajícím trestním řízení,

b) rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků,

c) plnění úkolů zpravodajských služeb, 12)

d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Ustanovení zvláštních zákonů 13) o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena.(5) Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") 2b) , je-li v držení

a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů 13a),

b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona 13b) a podle zákona o vysokých školách 13c),

c) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona 2a),

d) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje 13d), nebo

e) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není dotčeno.

(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena 13e).§ 12

Podmínky omezení

Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.§ 13

Žádost o poskytnutí informace

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

(3) Ustanovení § 14 až 16a a § 18 platí pouze pro žádosti podané písemně.§ 14

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny 13f) povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.§ 14a

Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

(1) Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského 2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona 2b).

(2) Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.

(3) Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen "licenční smlouva") musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen "licence") se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.

(4) Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.

(5) Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.

(6) Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství.§ 15

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

(2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, neboc) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.§ 17

Hrazení nákladů

(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

(2) Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.

(3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

(4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

(5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

(6) Úhrada je příjmem povinného subjektu.§ 18

Výroční zpráva

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".§ 19

Umožnění přístupu k informacím nebo poskytnutí informací za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem není porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost uložené zvláštními zákony. 15)ČÁST DRUHÁPŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ§ 20

(1) Povinnost uvedená v § 5 odst. 2 nastává dnem 1. ledna 2001. Pro obce, které nejsou městy, 16) povinnost podle § 5 odst. 2 nastává dnem 1. ledna 2002.

(2) Povinnost uvedená v § 5 odst. 3 nastává dnem 1. ledna 2002.

(3) Lhůta pro poskytnutí informace [§ 14 odst. 3 písm. c)] a prodloužení této lhůty (§ 14 odst. 5) se v prvních 12 měsících od účinnosti zákona prodlužují na dvojnásobek, a dalších 12 měsíců se prodlužují o polovinu.

(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle tohoto zákona

a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) pro odvolací řízení a

c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

ustanovení správního řádu 17); dále se při postupu podle tohoto zákona použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

(5) Nelze-li podle § 178 správního řádu nadřízený orgán určit, rozhoduje v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti ten, kdo stojí v čele povinného subjektu.

(6) Informace, které se týkají přenesené působnosti územního samosprávného celku, poskytují orgány územního samosprávného celku v přenesené působnosti.§ 21

(1) Vláda vydá nařízení, kterým upraví součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle § 5 tohoto zákona.

(2) Vláda stanoví nařízením zásady stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací.

(3) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

a) strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) osnovu popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d),

c) formu a datový formát údajů pro zpřístupnění nebo předání informací podle § 5 odst. 6.§ 22

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.Vybraná ustanovení novelČl.II zákona č. 61/2006 Sb.Přechodná ustanovení1. Pro vyřízení žádostí, které povinný subjekt obdržel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.2. Licenční nebo podlicenční smlouvy, jimiž byla poskytnuta výhradní licence týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají účinnosti uplynutím sjednané doby, nejdéle však 31. prosince 2008.____________________1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.1a) Například zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb.1b) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.2) § 2 písm. h) a n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).2a) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb..2b) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb.3a) § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.4) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.4a) Například § 11 až 16 občanského zákoníku, § 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.4b) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.4c) Například zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 12/2001 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území).6) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.8) Například § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, § 23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 24a zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.8a) § 64a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 32/2008 Sb.9) Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.11) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.12) § 5 a 8 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.13) Například § 8a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění zákona č. 292/1993 Sb., § 45 zákona č. 166/1993 Sb.13a) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.13b) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).13c) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.13d) § 2 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).13e) Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.13f) § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 440/2004 Sb.15) Například zákon č. 15/1998 Sb., zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.16) Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.17) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Obecně závazné vyhlášky města Brna


jsou dostupné na webu MMB zde

Informace podle § 18, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů


Na jednotlivých odborech ÚMČ Brno- Bystrc jsou na základě zvláštních zákonů zpracovávány osobní údaje (vždy jméno a příjmení a další viz přehled) pro tyto účely:

účel zpracovávané osobní údaje doba místo uchovávání

dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
kandidátní listiny jméno, datum narození, bydliště, povolání, věk 10 let OVV
seznam voličů jméno, datum narození, bydliště, překážka výkonu volebního práva 5 let OVV
seznam členů okrskových volebních komisí jméno, datum a místo narození, bydliště, občanství 5 let OVV

dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu ao změně některých zákonů
seznam voličů rodné příjmení, datum, stát a místo narození, občanství, bydliště v ČR 5 let OVV

dle zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce
osobní spisy jméno, datum a místo narození, bydliště, stav 45 let OFIN PaM
dohody o pracovní činnosti jméno, datum a místo narození, bydliště, stav 5 let OFIN PaM

dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
mzdové listy jméno, rodné číslo, místo narození, bydliště, stav 45 let OFIN PaM

dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
evidence zdravotního pojištění jméno, rodné číslo, místo narození, bydliště 10 let OFIN PaM

dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti
evidence sociálního pojištění jméno, rodné číslo, místo narození, bydliště 10 let OFIN PaM

dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
daňová prohlášení, druh důchodu, rodné číslo a jméno manžela jméno, rodné číslo, jména dětí, rodné číslo dětí, stav, bydliště, 10 let OFIN PaM

dle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
nemocenské dávky jméno, bydliště, rodné číslo, stav, rodné číslo dítěte 10 let OFIN PaM

dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
o uchazečích jméno, bydliště, kvalifikační předpoklady 5 let OMI

dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
rejstřík přestupků jméno, bydliště, rodné číslo 5 let OVV KPP
kartotéka přestupků jméno, bydliště, rodné číslo 5 let OVV KPP
přestupkové spisy jméno, bydliště, rodné číslo 5 let OVV KPP

dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
údaje osob jméno, bydliště, datum narození 5 let OSOC

dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
žadatelé o zvláštní užívání jméno, bydliště, datum narození, rodné číslo 5 let OŽPD

dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
seznam poplatníků (psi, veř. prostranství)  jméno, bydliště, datum narození 5 let OFIN, OMI, OŽPD, OKUL

dle zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zápisy podnikatelů jméno, bydliště, datum narození, rodné číslo 5 let OŽPD

dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
rybářské lístky jméno, bydliště, datum narození, místo narození 5 let OŽPD

dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
nájemní smlouvy jméno, bydliště, datum narození 5 let OMI, OŽPD

dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
stavební práce jméno, bydliště, datum narození bez omezení OSTAV

dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
žadatelé o povolení výherních automatů jméno, bydliště, datum narození, rodné číslo, údaje z výpisu rejstříku trestů, název, sídlo, IČO, č. účtu 5 let OFIN

dle vyhlášky města Brna č. 16/2005 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
oznámení jméno, bydliště, sídlo 5 let OKUL

dle vyhlášky města Brna 33/2005 o místních poplatcích
seznam poplatníků jméno, bydliště, datum narození, rodné číslo, zaměstnavatel, důchod, další příjmy, název, sídlo, IČO, č. účtu 5 let OFIN, OMI, OŽPD, OKUL

dle vyhlášky města Brna 4/1996 a 9/1999 o pronájmu obecních bytů
žadatelé po ukončení smlouvy jméno, bydliště, datum narození 5 let OBH

dle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník
výměny, přechody bytů jméno, bydliště, datum narození, stav 5 let OBH

dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
nájemní smlouvy po ukončení smlouvy jméno, příjmení, bydliště, datum narození 5 let OBH

dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
matriční údaje datum a místo narození, rodné číslo, jméno, příjmení, rodné příjmení,
datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu i rodičů,
datum uzavření manželství, dohoda o příjmení, jméno, příjmení svědků,
datum narození u cizinců, datum rozvodu, úmrtí
75 let OVV MAT

dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
matriční údaje datum a místo narození, rodné číslo jméno, příjmení, rodné příjmení
datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu rodičů,
datum uzavření manželství, dohoda o příjmení, jméno, příjmení svědků,
datum narození u cizinců
75 let OVV MAT

dle zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodní právu soukromém a procesním
osvojení a narození datum a místo narození, rodné číslo, jméno, příjmení, rodné příjmení,
dětí ze smíšeného datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu rodičů,
manželství datum uzavření manželství, dohoda o příjmení, jméno, příjmení svědků,
datum narození u cizinců
75 let OVV MAT

dle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
vyřizování státního občanství datum a místo narození, rodné číslo, jméno, příjmení, rodné příjmení,
datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu rodičů,
datum uzavření manželství, dohoda o příjmení, jméno, příjmení svědků,
datum narození u cizinců
75 let OVV MAT

dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
rodná čísla, přidělení, ověření, osvědčení datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu rodičů, datum uzavření manželství, dohoda o příjmení, jméno, příjmení svědků, datum narození u cizinců datum a místo narození, rodné číslo, jméno, příjmení, rodné příjmení, 75 let OVV MAT

dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
příjem žádostí o cestovní doklad jméno, příjmení, datum narození, stav, bydliště 5 let OVV MAT

dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
příjem žádostí o občanský průkaz jméno, příjmení, datum narození, stav, bydliště 5 let OVV MAT

dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
evidence správních řízení datum a místo narození, rodné číslo, jméno, příjmení, rodné příjmení, dle druhu OFIN
datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu rodičů, OST
datum uzavření manželství, dohoda o příjmení, jméno, příjmení svědků, OMI
datum narození u cizinců OBH
OŽPD
OVV
OPS
OKUL
OSOC

dle zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
žadatelé jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště 3 roky OVV
OBH
OMI

dle zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
peněžité dávky jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, citlivé údaje 10 let OSOC
OPS

dle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
příspěvek na telefon jméno, příjmení, rodné číslo,bydliště, citlivé údaje 5 let OSOC
na kompenzační pomůcky 10 let OPS
zvl. příjemce soc. dávky 5 let
vymáhání výživného 5 let
dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zvláštní příjemce důchodu jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, citlivé údaje 5 let OSOC
OPS
sociální zabezpečení zaměstnanců jméno a současné příjmení, pohlaví, rodné číslo, státní občanství rodinný stav, adresa trvalého pobytu 45 let OFIN MÚ

dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
funkce opatrovníka jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, citlivé údaje 5 let OSOC

dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
evidence dětí jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, citlivé údaje 10 let OSOC

dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
evidence osob jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, citlivé údaje 10 let OSOC

dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
evidence jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, citlivé údaje 5 let OSOC

dle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
poskytování pečovatelské služby jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, citlivé údaje 10 let OPS

dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
úkony pečovatelské služby jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, příjem (citlivé údaje) 10 let OPS
kompenzační pomůcky 10 let OSOC

Přehled užitých zkratek odborů a agend, které na základě zvláštních zákonů zpracovávají osobní údaje:

OFIN odbor finanční

OFIN PaM odbor finanční, personalistika

OFIN MÚ odbor finanční, mzdová účtárna

OST odbor stavební

OMI odbor majetkový a investiční

OBH odbor bytového hospodářství

OŽPD odbor životního prostředí a dopravy

OVV odbor vnitřních věcí

OVV KPP odbor vnitřních věcí - komise pro projednávání přestupků

OVV MAT odbor vnitřních věcí - matrika

OPS odbor pečovatelské služby

OKUL odbor kultury

OSOC odbor sociální

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu


1. Odvolání se prostřednictvím podatelny podává tomu útvaru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Ten odvolání postoupí příslušnému odvolacímu orgánu. Odvolacím orgánem v záležitostech samostatné působnosti je rada městské části, v záležitostech přenesené působnosti (výkon státní správy) je odvolacím orgánem obvykle věcně příslušný odbor Magistrátu města Brna.

2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

3. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

Postup, který musí ÚMČ Brno-Bystrc subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů


Postup a pravidla, která je třeba dodržovat, jsou stanovena zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí.

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců


RNDr. Vladimír Vetchý
Tomáš Přibislavský
Miroslav Klimeš
RNDr. Jiří Kroupa
Ing. Olga Vašková
Petra Svěráková
Ivana Vyoralová
Ing. arch. Ivana Krejčová
Ing. Marie Vinarská
Ing. Josef Vaverka
Mgr. Hana Slavíková
Ing. Radek Bárta
Mgr. Romana Rajdová
Mgr. Pavel Nemecz
Kateřina Stachová
Ing. Dana Kalousková
Mgr. Šárka Sedláčková
JUDr. Martin Plšek
Mgr. Vlasta Matulíková

Seznam zaměstnanců oprávněných jménem správního orgánu činit právní úkony


RNDr. Jiří Kroupa
Ing. Olga Vašková
Ing. arch. Ivana Krejčová
Ing. Dana Kalousková
Mgr. Pavel Nemecz
Ing. Josef Vaverka
Ing. Radek Bárta
Mgr. Romana Rajdová
Mgr. Vlasta Matulíková

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb


č.j téma dotazu odpověď
18-09481/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 18-09481/SU.pdf
SU/08-19602 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.
SU 08-19602.pdf
OŽPD/D/0146-17 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. info106ožpd02.pdf
OST/OBC/222-17/Kri Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. info106ostav.pdf
OŽPD/D/0146-17 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. info106ožpd.pdf
OVV/PET/02-07 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb. TA 07-01925.pdf
VV/07-03964 Způsob vyřízení oznámení žadatele ze dne 18.10.2006 VV 07-03964.pdf
VV/07-06825 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. - z mat. svol. 5/6. RMČ VV_07_06825.pdf
VV/07-07911 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. - z mat. svol. 5/6. RMČ VV_07-07911.pdf
VV/07-10821 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV_07-10821.pdf
VV/07-10822 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV_07-10822.pdf
Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 7-5-07.zip
Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 5_6.ZMČ.zip
OMI-536-2007 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. OMI-536-2007
OS 07-13779 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. OS 07-13779.pdf
svolání 6R Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. svolání 6R.zip
svolání 9R Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. svolání 9R.zip
TA 07-01925 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. TA 07-01925a.pdf
TA 07-01925 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. TA 07-01925b.pdf
TA 07-13304 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. TA 07-13304.pdf
VV 07-03964 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-03964.pdf
VV 07-14419 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-14419.doc
VV 07-15509 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-15509.txt
VV 07-16603 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-16603.txt
VV 07-17543 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-17543.rtf
VV 07-18869 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-18869.doc
VV 07-21086 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-21086.txt
VV 07-21671 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-21671.doc
ZP 07-18648 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 07-18648.doc
Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP.pdf
TA 07-15405 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. TA 07-15405 1.zip
TA 07-15405 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. TA 07-15405 2.zip
VV 07-14419 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-14419.zip
VV 07-14420 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-14420.zip
VV 07-14421 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-14421.zip
VV 07-15060 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-15060 1.zip
VV 07-15060 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-15060 2.zip
VV 07-16014 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-16014.zip
VV 07-17543 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-17543.zip
VV 07-18708 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-18708 1.zip
VV 07-18708 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-18708 2.zip
VV 07-18868 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-18868.zip
VV 07-19979 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 07-19979 1.zip
VV 08-00998 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-00998.zip
VV 08-02835 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-02835.zip
VV 08-02836 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-02836 1.doc
VV 08-02836 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-02836 2.zip
VV 08-04643 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-04634.zip
VV 08-05700 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-05700.zip
VV 08-06144 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-06144.zip
VV 08-08262 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-08262.zip
VV 08-08729 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-08729 1.zip
VV 08-08729 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-08729 2.zip
VV 08-09472 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-09472.zip
VV 08-11423 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-11423.zip
VV 08-11423 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-11423 2.zip
VV 08-12196 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-12196.zip
VV 08-06059 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-06059.pdf
VV 08-10354 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-10354.doc
vv 08-06783 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-06783.pdf
VV 08-07961 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-07961.pdf
ZP 08-13913 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 08-13913.pdf
VV 08-14086 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-14086 1.zip
VV 08-14086 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-14086 2.zip
VV 08-14086 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-14086 3.zip
ZP 08-14816 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 08-14816.zip
ZP 08-15213 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 08-15213.pdf
VV 08-15134 Žádosr o inofrmace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-15134.zip
ZP 08-15213 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 08-15213 2.zip
TA 08-16240 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. TA 08-16240.doc
VV 08-16600 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-16600 1.zip
VV 08-16600 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-16600 2.zip
VV 08-16994 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-16994.zip
VV 08-17600 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-17600.txt
VV 08-17890 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-17890.zip
VV 08-18247 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-18247.txt
VV 08-19271 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-19271.zip
SU 08-20039 Žádost o inofrmace podle zákona 106/1999 Sb. SU 08-20039.pdf
ZP 08-20281 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 08-20281.pdf
VV 08-20282 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-20282 1.zip
VV 08-20282 Žádost o inofrmace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-20282 2.zip
VV 08-20283 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-20283.zip
VV 08-20515 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-20515 1.zip
VV 08-20515 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-20515 2.zip
ZP 08-21375 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-21375.pdf
VV 08-21557 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-21557.txt
VV 08-22078 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 08-22078.zip
VV 09-00240 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-00240.zip
VV 09-01190 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-01190.zip
VV 09-01691 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-01691 1.zip
VV 09-01691 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-01691 2.zip
ZP 09-02290 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 09-02290.doc
SU 09-02947 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. SU 09-02947.pdf
VV 09-03024 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-03024.txt
ZP 09-03289 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 09-03289.doc
ZP 09-03383 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 09-03383.doc
ZP 09-03931 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 09-03931.doc
VV 09-04455 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-04455.zip
VV 09-05558 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-05558.zip
SU 09-05973 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. SU 09-05973.pdf
ZP 09-05893 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 09-05893.doc
VV 09-06689 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-06689.zip
SU 09-08144 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. SU 09-08144.pdf
VV 09-07564 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-07564.zip
VV 09-09226 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-09226.pdf
FIN 09-09446 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. FIN 09-09446.pdf
VV 09-08955 Žádost o inofrmace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-08955.zip
ZP 09-10686 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 09-10686.pdf
VV 09-10663 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-10663.zip
SU 09-10055 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. SU 09-10055.pdf
SU 09-11354 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. SU 09-11354.pdf
ZP 09-11158 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 09-11158.zip
ZP 09-11938 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. ZP 09-11938.doc
VV 09-14084 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-14084.zip
VV 09-14086 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-14086.zip
VV 09-14532 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-14532 1.zip
VV 09-14532 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-14532 2.zip
VV 09-14946 Žádost o informace podle zákona 109/1999 Sb. VV 09-14946 1.zip
VV 09-14946 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-14946 2.zip
VV 09-16057 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-16057.zip
SU 09-16805 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. SU 09-16805.zip
09-17959/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09-17959-VV.zip
09-18677/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09-18377-SU.pdf
09-18507/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09-18507-VV.zip
09-19910/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09-19910-VV.pdf
09-19958/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09-19958 1-VV.zip
09-19958/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09-19958 2-VV.zip
09-20320/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09 20320 VV 1.pdf
09-20320/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09 20320 VV 2.pdf
09-20320/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09 20320 VV 3.pdf
09-20320/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09 20320 VV 4.pdf
09-20320/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09 20320 VV 5.pdf
VV 09-17333 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-17333.pdf
VV 09-17333 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. VV 09-17333.pdf
09-21656/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 09 21656 VV.zip
10-01149/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 01149 VV.zip
10-01642/OF Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 01642 OF.pdf
10-02117/OF Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 02117 OF.doc
OMI/55/2010 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. OMI 55 2010.pdf
10-01642/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 01642 VV.pdf
10-01642/BH Žádost o informave podle zákona 106/1999 Sb. 10 01642 BH.pdf
10-01837/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 01837 VV.zip
10-02533/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 02533 ZP.pdf
10-03422/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 03422 SU.pdf
10-03838/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 03838 SU.pdf
10-04833/VV Žádost o informace podle zákoan 106/1999 Sb. 10 04833 VV.pdf
10-04557/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 04557 VV.zip
10-4833/VVMI Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 04833 VVMI.pdf
10-05950/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 05950 ZP.pdf
10-05787/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 05787 VV.zip
10-06817/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 06817 VV.zip
10-06869/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 06869 SU.pdf
10-06562/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 06562 SU.pdf
10-07016/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 07016 TA.pdf
10-07783/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 07783 TA.pdf
10-07824/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 07824 TA.pdf
10-09405/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 09405 VV.zip
10-09843/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 09843 TA.pdf
10-10259/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 10259 VV 1.zip
10-10259/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 10259 VV 2.zip
10 13002/VV Žádost o informace posle zákona 106/1999 Sb. 10 13002 VV.pdf
10-15030/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 15039 VV.zip
10-15040/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 15040 VV 1.zip
10.15040/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 15040 VV 2.zip
10-16437/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 16437 VV.pdf
10-16437/MI Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 16437 MI.pdf
10-17679/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 17679 VV.pdf
10-18360/MI Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 18360 MI.pdf
10-18360/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 18360 VV.pdf
10-19772/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 10 19772 SU.pdf
11-01145/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 01145 VV.pdf
11-00651/SU Žádost o informace posle zákona 106/1999 Sb. 11 00651 SU.tif
11-02525/FIN Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 02525 FIN.pdf
11-01807/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 01807 TA.pdf
11-09123/FIN Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 09123 FIN.tif
11-10892/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 10892 ZP.pdf
11-11968/OF Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 11968 OF.pdf
11-14749/OF Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 14749 OF.pdf
11-14749/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 14749 VV.pdf
11-14749/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 14749 MI.pdf
11-15685/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 15685 VV.pdf
11-15546/ZP Žádosz o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 15546 ZP.pdf
11-15550/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 15550 SU.pdf
11-18057/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 18057 VV.pdf
11-19040/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 19040 VV.pdf
11-17591/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 11 17591 SU.pdf
12 03567/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 03567 TA.pdf
12-03869/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 03869 VV.pdf
12-05935/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 05935 TA.pdf
12-06975/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 06975 VV.pdf
12-07763/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 07763 SU.pdf
12-07763/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 07763 SU.tif
12-10871/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 10871 TA.pdf
12-10872/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 10872 TA.pdf
12-12751/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 12751 SU.pdf
12-14055/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 14055 VV.pdf
12-14748/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 14748 SU.pdf
12-14750/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 14750 VV.pdf 
12-15199 1/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 15199 1 SU.pdf
12-15199 2/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 15199 2 SU.pdf
12-15199/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 15199 SU.tif
12-15323/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 15323 SU.pdf
12-18195/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 18195 SU.pdf
12-18463/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 18463 ZP.doc
12-18723/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 18723 VV.pdf
12-19428/MA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 12 19428 MA.pdf
13-0967/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 0967 ZP.pdf
13-04387/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 04387 TA.pdf
13-02053/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 02053 TA.pdf
13-06274/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 06274 SU.pdf
13-08348/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 08348 TA.pdf
13-08563/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 08563 SU 1.pdf
13-08563/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 08563 SU 2.pdf
13-08563/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 08563 SU 3.pdf
13-08528/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 08528 SU.pdf
13-09088/MI Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 09088 MI.pdf
13-12847/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 12847 SU.pdf
13-13428/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 13428 SU.pdf
13-13717/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 13717 VV.pdf
13-13744/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 13744 ZP.pdf
13-14352/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 14352 SU.pdf
13-18266/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 18266 TA.pdf
13-18428/FO Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 18428 FO.pdf
13-20091/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 20091 ZP.pdf
13-20301/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 13 20301 ZP.pdf
13-20476/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  13 20476 ZP.pdf
14-00639/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 00639 ZP.pdf
14-01293/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 01293 VV.pdf
14-06004/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 06005 VV.pdf
14-07285/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 07285 SU.pdf
14-08428/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 08428 SU.pdf
14-09586/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 09586 SU.pdf
14-12036/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 12036 SU.pdf
14-13740/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 13740 VV.pdf
14-04099/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 14099 VV.pdf
14-15456/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 15456 SU.pdf
14-16589/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 16589 VV.pdf
14-17342/ŽP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  14 17342 ZP.pdf
15-00395/FIN Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  15 00395 FIN.pdf
15-00758/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  15 00758 ZP.pdf
15-12438/FIN Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  15 12438 FIN.pdf
15-13510/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.            15 13510 SU.pdf
15-15580/MA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  15 15580 MA.pdf
15-15210/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  15 16210 VV.pdf
16-02783/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  16 02783 VV.pdf
16-04006/FO Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  16 04006 FO.pdf
16 04006 FO 1.pdf
16 04006 FO 2.pdf
16 04006 FO 3.pdf
16 04006 FO 4.pdf
16 04006 FO 5.pdf
16 04006 FO 6.pdf
16 04006 FO 7.pdf
16 04006 FO 8.pdf
16-04451/MA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 16 04451 MA.pdf
16-05109/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 16 05109 ZP.pdf
16-06002/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 16 06002 VV.pdf
16-06821/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 16 06821 ZP.pdf
16-08074/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 16 08074 SU.pdf
16-09071/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 16 09071 SU.pdf
16-09222/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 16 09222 SU.pdf
16-14474/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 16 14474 VV.pdf
17-00340/ST Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 00340 ST.pdf
17-01244/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 01244 VV.pdf
17-01471/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb 17 01471 ZP.pdf
17-01932/OF Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb 17 01932 OF.pdf
17-04128/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb 17 04128 SU.pdf
17-04283/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb 17 04283 ZP.pdf
17-01471/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb 17 01471 ZP.pdf
17-04284/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb 17 04284 SU.pdf
17-07356/MA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb 17 07356 MA.pdf
17-07701/MA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb 17 07701 MA.pdf
17-07219/ST Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb 17 07219 ST.pdf
17-07118/TA Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 07118 TA.pdf
17-08205/OBH Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 08205 OBH.pdf
17-08465/OBH Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 08465 OBH.pdf
17-10692/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 10692 ZP.pdf

17-11676/MI Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.
17 11676 MI.pdf
17-11442/ST Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 11442 ST.pdf
17-12350/ST Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 12350 ST.pdf
17-16592/BH Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 16592 BH.pdf
17-19944/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 19944 SU.pdf
17-19945/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 17 19945 SU.pdf
18-06238/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 18 06238 SU.pdf
18-06331/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 18 06331 ZP.pdf
18-06905/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.
18 06905 ZP.pdf
18-09481/SU Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 18 09481 SU.pdf
18-12220/VV Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 18 12220 VV.pdf
18-16855/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 18 16855 ZP.pdf
18-17630/ZP Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 18 17630 ZP.pdf
18-19014/OBH Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 18 19014 OBH.pdf

Elektronická podatelna


Elektronická podatelna je určena výhradně pro příjem veškerých elektronických zpráv (vyhovujících technickým parametrům), opatřených ověřeným elektronickým podpisem, doručovaných ÚMČ Brno-Bystrc.

Adresa elektronické podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení elektronických zpráv opatřených zaručeným elektronickým podpisem

 • Doručení elektronické zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté elektrrnické zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.
 • Součástí zprávy o potvrzení je:
  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený podatelnou.
 • Pokud potvrzení doručení elektronické zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy

Datum: dd.mm.rrrr v hh:mm

Podání: ID podání

Elektronická zpráva byla doručena elektronické podatelně ÚMČ Brno Bystrc na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technické parametry přijímaných elektronických zpráv

 • Elektronické zprávy jsou přijímány ve formátech:
  • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
  • soubor pro Acrobat Reader s příponou .pdf
  • dokument Microsoft Word verze 6.0/95 až 2000 s příponou .doc
  • sešit Microsoft Excel verze 5.0/95 až 2000 s příponou .xls
  • dokument txt (ISO 8859)
  • rastrové obrázky GIF, BMP, JPG s odpovídající příponou
 • Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
 • Maximální přípustná velikost přijímané e-mailové zprávy včetně přílohy: 1 MB
 • Postup úřadu v případě, že u přijaté elektronické zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích
 • Elektronická zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat. Pokud z přijaté elektronické zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého software.
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
 • Elektronické zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách a na CD-ROM/DVD discích.

Kontaktní údaje pro příjímání datových zpráv na technických nosičích

Osobní příjem

ÚMČ Brno - Bystrc

nám. 28. dubna 60

podatelna

635 00 Brno - Bystrc

Poštovní příjem

ÚMČ Brno - Bystrc

nám. 28. dubna 60

635 00 Brno - Bystrc

Úřední hodiny podatelny

Pondělí                     8:00 - 17:00
Úterý 7:30 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 15:00


Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

Dotazy jsou zodpovídány každým zaměstnancem obratem, a to buď telefonicky, osobně, emailem nebo písemně, podle způsobu doručení a požadavku tazatele.