Potřebuji vyřídit Vás navede na správný postup při řešení Vašich nejčastějších situací a záležitostí včetně odkazu na příslušného pracovníka a nejdůležitější formuláře. Jednotlivé popisy životních situací jsou aktualizovány vždy, když dojde k jakékoliv změně (v právních předpisech, v osobě, která danou problematiku řeší, v místě, kde se agenda vyřizuje apod.)

Potřebuji si vyřídit

Odbor finanční

Odbor stavebníPotřebuji si vyřídit
 

Základní informace

Žádost o vydání územně plánovacích informací (PDF) 

Žádost o vydání územních rozhodnutí, územních 

opatření a územních souhlasů
 (PDF)

Žádost o vydání územního rozhodnutí (PDF)

Ohlašování jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce (PDF)

Žádost o stavební povolení (PDF)

Problematika užívání dokončené stavby a změn v užívání (PDF)

Změny v užívání stavby (PDF)

Povolení k odstranění stavby, terénní úpravy, a zařízení (PDF)

Neodkladné odstranění stavby a zabezpečovací práce (PDF)

Povolení nezbytné úpravy stavby, jeho údržba a vyklizení (PDF)

Povolení studny pro potřeby občana (speciální stavební úřad) (PDF)

Povolení účelové a místní komunikace (speciální stavební úřad) (PDF)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (PDF)

Více o odboru >>

Základní kontakty >>

Formuláře >> 
 

Odbor vnitřních věcíPotřebuji si vyřídit 

Základní informace
Ověření podpisu (PDF)

Ověření listin (PDF)

Duplikáty dokladů (PDF)

Doklady pro použití v zahraničí (PDF)

Narození (PDF)

Určení otcovství před narozením dítěte (PDF)

Určení otcovství po narození dítěte (PDF)

Žádost o sňatek (PDF)

Žádost o osvědčení k církevnímu sňatku (PDF)

Úmrtní list (PDF)

Zápisy pro zvláštní matriku (PDF)

Změna příjmení po rozvodu na předešlé příjmení, změna příjmení hanlivého (PDF)

Změna jména nebo příjmení, ostatní (PDF)

Volba druhého jména (PDF)

Ženské příjmení (PDF)

Výpis z rejstříku trestů (PDF)

Stížnosti (PDF)

Podněty (PDF)

Evidenční data objektů - nové evidenční číslo (PDF)

Evidenční data objektů - potvrzení o evidenčním čísle (PDF)

Více o odboru >>

Základní kontakty >>

Formuláře >> 

Odbor sociální

Odbor majetkový a investičníPotřebuji si vyřídit

Základní informace

Pronájem obecního pozemku (PDF)                                          

Vyjádření k nájmu/pachtu nebo k prodeji pozemku (PDF)
Více o odboru >>  

Základní kontakty >>

Formuláře >> 

Odbor kultury

Odbor životního prostředí a dopravy

Odbor pečovatelské služby

Odbor bytového hospodářství