Odbor životního prostředí a dopravyVedoucí odboru - Ing. Radek Bárta (dv. č. 309, tel.: 546 125 150, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
zabezpečuje rozvoj a rekonstrukci zeleně
organizuje výběrová řízení
připravuje smluvní vztahy s dodavateli
odpovídá za čerpání rozpočtu
řeší spolu s MMB problematiku odpadového hospodářství v Bystrci
spolupracuje s Magistrátem města Brna, ve všech oblastech spadajících pod odbor životního prostředí a dopravy
vede agendu veřejně prospěšných prací

Ing. Nicole Provazníková - životní prostředí a veřejné služby, zábory, veřejně prospěšné práce (dv. č. 313, tel.: 546 125 151, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
zabezpečuje údržbu zeleně
zabezpečuje agendu zvláštního užívání veřejných prostranství v zeleni
kontroluje dodržování čistoty veřejných prostranství - zeleně
zabezpečuje přípravu a realizaci oprav vybavenosti ploch zeleně

Alena Kallasová - ochrana přírody (dv. č. 311, tel.: 546 125 153, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
vydává souhrnná stanoviska k investičním a ostatním záměrům místního významu
vydává rozhodnutí o kácení stromů rostoucích mimo les
vede agendu na úseku ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat, ochrany přírody, veterinární péče
vede evidenci a vydává rybářské lístky
vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
kontroluje nakládání s odpady na území Bystrce
zabezpečuje agendu zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamy a restauračních zahrádek, projednává přestupky z úseku ochrany přírody, ochrany zvířat, ochrany ovzduší, obecného užívání lesů a rybářství

Jaroslav Mráz - doprava (dv. č. 312, tel.: 546 125 152, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
vykonává působnost silničního správního úřadu na místních komunikacích
zabezpečuje agendu zvláštního užívání komunikací
zabezpečuje záměry na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť atd. v MČ
projednává delikty na úseku dopravy a silničního hospodářství
vyjadřuje se k organizaci dopravy místního významu

Ing. Yveta Bičanová - kontrola na úseku dopravy, pultový prodej (dv. č. 312, tel.: 546 125 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
zabezpečuje zimní údržbu a čištění místních komunikací
povoluje vyhrazená parkovací stání
projednává požadavky na opravy místních komunikací
vede agendu pultového prodeje
pečuje o lokality tržních míst
přijímá podněty týkající se oprav veřejného osvětlení a poškozených dopravních značek
ve spolupráci s MP a PČR dává na Brněnské komunikace a.s. požadavky na odstranění opuštěných vozidel a vraků
kontroluje dodržování čistoty veřejných prostranství
připravuje a zabezpečuje opravy (údržbu) komunikačních ploch
řeší úrazy chodců na komunikacích ve správě Statutárního města Brna

Ing. Marcela Nepejchalová - provoz a investiční činnost v oblasti školství (dv. č. 311, tel.: 546 125 156, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
zabezpečuje provoz škol, předškolních a školských zařázení
spravuje rozpočet v obl. školství
zajišťuje přípravu a průběh zadání veřejných zakázek v obl. školství
zabezpečuje realizaci oprav a investic v obl. školství

Postup občana při vyřizování záležitostí na odboru životního prostředí a dopravy včetně předepsaných dokladů a podkladů:

Zvláštní užívání (zábor) veřejného prostranství v zeleni
formulář:
- žádost o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v zeleni
doklady:
- potvrzující totožnost osoby
- v případě povolování atrakcí živnostenský list, souhlas vlastníků pozemků atd.
- v případě větších akcí stavební povolení
vyřizuje: 3. poschodí, dveře č. 313, Ing. Nicole Provazníková, tel.: 546 125 151, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Povolení kácení dřevin
formuláře:
- žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
- oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
- podnět ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
- pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
doklady:
- potvrzující vztah k pozemku
- potvrzující totožnost osoby
vyřizuje: 3. poschodí, dveře č. 311, Alena Kallasová, tel.: 546 125 153, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystavení rybářského lístku
formulář:
- žádost o vydání rybářského lístku
doklady:
- potvrzující totožnost osoby, starý rybářský lístek nebo osvědčení o složení zkoušky
vyřizuje: 3. poschodí, dveře č. 311, Alena Kallasová, tel.: 546 125 153

Vystavení (zrušení) osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
formulář:
- žádost o zápis (o zrušení osvědčení) do evidence zemědělských podnikatelů - PO
žádost o zápis (o zrušení osvědčení) do evidence zemědělských podnikatelů - FO
doklady:
- potvrzující totožnost osoby
vyřizuje: 3. poschodí, dveře č. 311, Alena Kallasová, tel.: 546 125 153

Zvláštní užívání veřejného prostranství pro reklamní zařízení a restaurační předzahrádky
formulář
- ohlášení užívání veřejného prostranství
- ohlášení ukončení užívání veřejného prostranství (při ukončení užívání veřejného prostranství je třeba písemně ohlásit)
doklady:
- potvrzující totožnost osoby
- oprávnění k podnikání
vyřizuje: 3. poschodí, dveře č. 311, Alena Kallasová, tel.: 546 125 153

Zvláštní užívání místních komunikací v MČ
formulář:
- žádost o povolení zvláštního užívání komunikace dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
doklady:
- souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace
- povolení činnosti (stavební povolení, živnostenský list, zápis do obchodního rejstříku, při zásahu do komunikace technologické podmínky na opravu komunikační plochy apod., dle typu žádosti)
- situační nákres v měřítku 1:500 se zakreslením požadované plochy (vč. řezů)
vyřizuje: 3. poschodí, dveře č. 312, Jaroslav Mráz, tel.: 546 125 152, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zvláštní užívání místní komunikace - zřizování vyhrazeného parkovacího stání
formulář:
- žádost o povolení zvláštního užívání komunikace dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů vč. situačního nákresu v měřítku 1:500 se zakreslením požadované plochy
doklady:
1) osoby zdravotně postižené:
- rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP (ZTP/P)
- parkovací průkaz
- řidičský průkaz
- velký technický průkaz vozidla
- průkaz ZTP (ZTP/P)
2) podnikatelé:
- potvrzení o podnikatelské činnosti
vyřizuje: 3. poschodí, dveře č. 312, Jaroslav Mráz, tel.: 546 125 152 a Ing. Yveta Bičanová, tel.: 546 125 154

Omezení obecného užívání - uzavírkami a objížďkami
formulář:
- žádost o omezení obecného užívání dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
doklady:
- souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace
- harmonogram prací, jestliže uzavírka trvá déle než tři dny
- prohlášení žadatele o tom, že dodavatel je připraven na provedení prací v předpokládaném rozsahu a požadované době
- situační nákres v měřítku 1:500 se zakreslením navrhovaného dopravního značení
vyřizuje: 3. poschodí, dveře č. 312, Jaroslav Mráz, tel.: 546 125 152

Připojení na místní pozemní komunikace - sjezdy
formulář:
- žádost o povolení připojení na místní komunikaci dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozd. předpisů
doklady:
- souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace
- stanovení technologických podmínek napojení
- situační nákres v měřítku 1:500 se zakreslením požadované plochy
vyřizuje: 3. poschodí, dveře č. 312, Jaroslav Mráz, tel.: 546 125 152

Zvláštní užívání veřejného prostranství - zřizování a provoz pultového prodeje
1) na pozemních komunikacích:
formulář:
- žádost o povolení zvláštního užívání komunikace dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozd. předpisů vč. situačního nákresu v měřítku 1:500 se zakreslením požadované plochy
doklady:
- souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace a dále
a) u podnikatelů:
- povolení činnosti ( živnostenský list, zápis do obchodního rejstříku)
- vyjádření Městské hygienické stanice, Jeřábkova 4, vyjádření Městské veterinární správy v Brně Palackého 174 ( dle prodávaného druhu)
b) u samopěstitelů:
- potvrzení, že je vlastníkem zahrady, nebo potvrzení samostatně hospodařícího rolníka, nebo výpis z katastru nemovitostí, (podle druhu prodávaného výpěstku případná vyjádření Městské hygienické stanice, Městské veterinární správy)
2) Na ostatních pozemcích:
a) Tržní místa na obecních plochách-
formulář:
- přihláška k užívání tržního místa
doklady:
- povolení činnosti (živnostenský list, zápis do obchodního rejstříku)
- vyjádření Městské hygienické stanice, Jeřábkova 4, Městské veterinární správy v Brně Palackého 174 a pod., dle typu žádosti- prodávaného druhu)
b) tržní místa na soukromých pozemcích -
formulář:
- žádost o povolení k užívání veřejného prostranství vč. prokázání vlastnictví pozemku nebo písemný souhlas vlastníka pozemku s jeho užíváním
doklady:
- povolení činnosti (živnostenský list, zápis do obchodního rejstříku)
- vyjádření Městské hygienické stanice, Jeřábkova 4, Městské veterinární správy v Brně Palackého 174 a pod., dle typu žádosti-prodávaného druhu)
vyřizuje: 3. poschodí, dveře č. 312, Ing. Yveta Bičanová, tel.: 546 125 154e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.