Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí má následující náplň práce:

vedoucí odboru - Ing. Dana Kalousková (dv.č.206), tel.: 546 125 180, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

samostatná působnost:
• připravuje návrhy na provádění územních změn (změna hranic městské části,sloučení či rozdělení ulic), eviduje a vede přehled území městské části
• podává návrh na pojmenování ulic a jiných veřejných prostranství
• vede úřední desku úřadu městské části
• zajišťuje místní referenda ve spolupráci s městem
• zabezpečuje agendu evidenčních čísel příslušných staveb na svém území
• zabezpečuje úkony související s užíváním znaku a vlajky městské části
• plní úkoly související s technicko-organizačním zabezpečením orgánů městské části

přenesená působnost:
• provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů
• zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb ve spolupráci s městem
• plní úkoly na úseku sčítání lidu, domů a bytů ve spolupráci s městem
• rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě (vyskytujících se na více úsecích státní správy), o přestupcích na úseku všeobecné   vnitřní správy (s výjimkou přestupků na úseku zbraní a střeliva),proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, jakož i o ostatních přestupcích ve státní správě a územní samosprávě včetně rozhodování o souvisejících jiných správních deliktech
• přijímá oznámení o shromážděních nepřesahujících rámec městské části,rozhoduje o jeho zákazu a projednává přestupky na tomto úseku
• dozírá na dodržování předpisů o státních symbolech
• vede agendu související se soudním vystěhováním z bytů
• ukládá v odůvodněných případech předběžná opatření
• rozhoduje v 1. stupni správního řízení ve věci vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem ve smyslu zvláštního předpisu
• vykonává funkci opatrovníka osob, jejichž pobyt není znám , případně z jiného vážného důvodu, je-li třeba k ochraně zájmů těchto osob nebo veřejného zájmu
• projednává v 1. stupni správního řízení návrhy na poskytnutí ochrany proti zřejmému zásahu do pokojného stavu


sekretariát starosty - Taťána Růžičková (dv.č.210) tel.: 546125 112, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

• plní funkci sekretariátu starosty
• plní funkci požárního preventisty obce


sekretariát místostarostů - Bc. Zuzana Štrbová (dv.č. 212) tel.: 546 125 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• plní funkci sekretariátu místostarostů
• plní funkci sekretariátu redakce Bystrckých novin
• vede agendu administrativy přestupků

sekretariát tajemníka Úřadu - Bc. Dana Modlitbová (dv.č.218) tel.: 546 125 118, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

• plní funkci sekretariátu tajemníka


organizační agenda - Ing. Jarmila Popolanská tel.: 546 125 184, Martina Doubková (dv.č.218, 219)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

• připravuje materiály a zajišťuje po technické stránce jednání Rady městské části a Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc


pokladna - Ludmila Sovová (dv.č.114) tel.: 546 125 185, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

• vykonává pokladní činnost pro městskou část Bystrc
• vede evidenci chat a garáží na svém území, přiděluje ev.čísla


přestupky - Mgr. Šárka Sedláčková (dv.č.015a) tel.: 546 125 181
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přestupky (dv.č.015) - Jan Hálek, tel.:546 125 183, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přestupky (dv.č.015) - Mgr. Lenka Sedláčková, tel.:546 125 182, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

matrika - Martina Doubková (dv.č.009)tel.: 546 125 187
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

• ověřuje podpisy a opisy listin
• vede veškerou matriční agendu - narození, sňatek, úmrtí
• ověřuje údaje v žádosti o výpis z Rejstříku trestů


hospodářská správa
– Božena Haraštová (dv. č. 008) tel.: 546 125 286

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


recepce
– Marie Kalužová, Veronika Klementová (dv. č. 002) tel.: 546 125 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

• spojovatelka
• informace
• CzechPoint


podatelna – Ludmila Koubová (dv. č. 008) tel.: 546 125 283
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

údržba, řidič – Petr Župka (dv. č. S04) tel.: 546 125 189
e-mail: údrž Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informatika – Michal Kaláb (dv. č. 205) tel. 546 125 284
                     Ing. Michal Krajčirovič (dv. č. 106) tel.: 546 125 186
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Postup občana při vyřizování záležitostí na odboru vnitřních věcí včetně předepsaných dokladů a podkladů:

1. Potvrzení evidenčního čísla chaty nebo garáže pro Katastrální úřad:
Formulář: Žádost o zápis do katastru nemovitostí - listu vlastnictví z Katastrálního úřadu
Doklady : potvrzující vlastnictví objektu
Vyřizuje : 1.patro, dv.č.114, p. Sovová, tel.:546 125 185

2. Přidělení nového evidenčního čísla chaty nebo garáže:
Doklady : kolaudační rozhodnutí
Vyřizuje: 1.patro, dv.č.114, p. Sovová, tel.:546 125 185.

3. Matrika:
Vyřizuje: přízemí, dv.č.009, p.Doubková, tel.:546 125 187

- Rejstřík trestů:
Doklady: občanský průkaz, rodný list, 100,- Kč
Na počkání vyřizuje CzechPoint.

- Ověření podpisu:
Doklady: občanský průkaz,
Poplatek: v hotovosti 30,- Kč za každý podpis
Vyřizuje také p. Haraštová, přízemí, dv.č.008.

- Ověření listin:
Doklady: prvopis listiny a kopii
Poplatek: v hotovosti 30,-Kč za každou započatou stránku originálu
Vyřizuje také p. Haraštová, přízemí, dv.č.008

- Duplikáty dokladů:
na matrice v Bystrci se vydávají pouze duplikáty dokladů (oddací listy, úmrtní listy), které byly vydány
od r. 2002 na ÚMČ Brno -Bystrc
Poplatek : v hotovosti 100,- Kč za stránku
Formulář žádosti ke stažení zde.

- Doklady pro použití v zahraničí:
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku:
Doklady: občanský průkaz,rodný list, příp. rozsudek o rozvodu
Poplatek: poplatek v hotovosti 500,- Kč
Formulář ke stažení zde.

- Narození:
Rodný list dítěte se vyřizuje na matrice, v jejímž matričním obvodě se dítě narodilo (bez ohledu na trvalé bydliště rodičů)
Doklady: občanský průkaz, oddací list rodičů

- Určení otcovství před narozením dítěte:
Doklady: občanské průkazy rodičů, rodné listy, rozsudek o rozvodu, těhotenský průkaz

-Určení otcovství po narození dítěte:
Doklady: občanské průkazy rodičů, rodné listy, rozsudek o rozvodu, rodný list dítěte, těhotenský průkaz


- Žádost o sňatek:
ÚMČ Brno-Bystrc má obřadní síň ve Společenském centru, Odbojářská 2
Doklady: občanské průkazy snoubenců, rodné listy, příp. úmrtní list bývalého partnera, event. rozsudek o rozvodu.
Jde-li o sňatek snoubenců, z nichž jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, k těmto dokladům je nutno předložit doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti a stavu, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a průkaz totožnosti popř.další. Doklady cizinců musí být přeloženy do českého jazyka českým soudním tlumočníkem, překlady přišité k prvopisu nebo k ověřené kopii. Podrobnější informace poskytne matrikářka.
Poplatek: jde-li o sňatek snoubenců s trvalým pobytem na území ČR, bez poplatku
              jde-li o sňatek snoubenců, z nichž jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, v hotovosti 2 000,- Kč
              jde-li o sňatek snoubenců, kteří nemají na území ČR trvalý pobyt, v hotovosti 3 000,- Kč
              při provedení sňatku mimo obřadní síň nebo stanovenou dobu, v hotovosti 1 000,-Kč
Obecné informace k uzavření sňatku zde.
Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR zde.
Dotazník k uzavření manželství ke stažení zde.
Formulář žádosti o povolení sňatku mimo obřadní síň ke stažení zde.
Termíny sňatků 2019 zde.
Přehled vhodných míst pro pořádání svatebních obřadů mimo obřadní síň na území MČ Brno-Bystrc zde
Požadavky MČ Brno-Bystrc na svatebčany na technické zabezpečení těchto míst zde
Seznam skladeb k obřadu zde.

- Oddací list:
vyzvedne jeden z manželů 10 dní po sňatku na matrice, kde byl sňatek proveden
Doklady: občanský průkaz

- Žádost o osvědčení k církevnímu sňatku:
podává se na matrice, v jejímž matričním obvodu církevní sňatek proběhne, bez poplatku
Oddací list v případě církevního sňatku se vyzvedne za stejných podmínek jako v předchozím případě po sňatku na matrice,v jejímž matričním obvodě církevní sňatek proběhl.
Formulář žádosti ke stažení zde.

- Úmrtní list:
se vyřizuje na matrice, v jejímž matričním obvodě došlo k úmrtí, bez ohledu na trvalý pobyt zemřelého.
Doklady: je nutno předložit občanský průkaz zemřelého, rodný list, oddací list a průkaz totožnosti osoby, která úmrtní list vyřizuje. Úmrtní list bude vydán pouze členovi rodiny zemřelého, zplnomocněné osobě nebo osobě, která prokáže, že jej nezbytně potřebuje pro uplatnění svých práv před orgány státu nebo před orgány samosprávných celků. Nezpoplatněno.

- Zápisy pro zvláštní matriku:
Zvláštní matrika je pro ČR centrálně v Brně, Husova 3 a eviduje všechny matriční události, které nastaly mimo území ČR českým občanům (narození, sňatek, úmrtí). Vystavuje Doklady pro použití v České republice na základě zápisu, který provede matrika v místě žadatelova trvalého bydliště v ČR.
Před jakoukoliv návštěvou zvláštní matriky se o správném postupu informujte na matrice v místě bydliště, jedná se totiž o složitější záležitosti (rozdílnosti dle zemí, kde předmětné události vznikly apod.).

- Změna příjmení po rozvodu na předešlé příjmení, změna příjmení hanlivého:
vyřizuje se podle trvalého bydliště
Doklady: žádost (k dispozici na matrice)
Poplatek: v hotovosti 100,- Kč
Formulář žádosti ke stažení zde.

- Změna jména nebo příjmení, ostatní:
Doklady: žádost (k dispozici na matrice)
Poplatek: v hotovosti 1 000,- Kč
Formulář žádosti pro nezletilé dítě ke stažení zde.
Formulář žádosti pro ostatní ke stažení zde.