Odbor majetkový a investiční

vedoucí odboru - Ing.Josef Vaverka

3. poschodí, dv. č. 318 Tel. 546 125 140
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tajemník komise veřejných zakázek
zajišťuje a metodicky řídí účetní a fyzickou inventarizaci majetku městské části
vede evidenci hmotného i nehmotného investičního majetku
zabezpečuje zařazení akcí investičního charakteru a oprav do rozpočtu městské části (MČ) a Magistrátu města Brna
řídí a metodicky vede celý odbor a předkládá za odbor materiály do rady městské části (RMČ) a zastupitelstva městské části (ZMČ)

právník úřadu - Mgr. Hana Slavíková

3. poschodí, dv. č. 317 Tel.: 546 125 141
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

poskytuje právní poradenství :
starostovi a místostarostům v oblasti samostatné působnosti městské části
příslušným odborům úřadu v oblasti samostatné a přenesené působnosti městské části, a to na základě zadání tajemníka úřadu
majetkovému odboru na základě zadání vedoucího odboru
metodicky vede po právní stránce vedoucí odborů
právně zastupuje v procesních věcech při jednání s třetími osobami dle příslušného zmocnění.
Právním poradenstvím pro výše uvedené osoby se rozumí :

operativní ústní konzultace
zpracování právních rozborů
posuzování a příprava právně významných listin a podkladů

investiční technik - Ing. Pavel Bednář

3. poschodí, dv. č. 307 Tel.: 546 125 142, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odpovídá za evidenci požadavků na investiční akce a opravy, nárokuje jejich zařazení do rozpočtu a zajišťuje podklady pro přímý výběr dodavatelů a výběrová řízení
zastupuje MČ v územním, stavebním a kolaudačním řízení
zajišťuje stavební dozor, přebírá dokončené stavební a projektové práce
odpovídá za zabezpečení správy, údržby a oprav svěřeného majetku po stránce technické u místních komunikací včetně chodníků a zábradlí náležejících k veřejné zeleni, parkovišť a odstavných ploch, a to mimo údržbu zajišťovanou odborem životního prostředí a u základních škol, mateřských škol, a školních kuchyní

majetková agenda - Lenka Mauerová

3. poschodí, dv. č. 316 Tel.: 546 125 144, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tajemník majetkové komise, odpovídá za kompletnost a včasnost předání materiálů odboru do RMČ, ZMČ a pro jednání majetkové komise, připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů samosprávy městské části o pronájmu nebo prodeji pozemků
sleduje plnění usnesení RMČ a ZMČ, připravuje záměry se svěřenými pozemky městské části k vyvěšení na úřední desky
připravuje a předkládá za městskou část městu Brnu návrhy a podklady k žádostem o svěření a sleduje jejich řešení
předkládá RMČ a ZMČ k vyjádření záměry města Brna ohledně majetkových dispozic s nemovitým majetkem města Brna nalézajícím se na území MČ
připravuje inventarizaci majetku za městskou část

majetková agenda - Martina Střítecká

3. poschodí, dv. č. 316 Tel.: 546 125 145, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.zpracovává návrhy a podklady k žádostem o svěření pozemků
vede evidenci hmotného a nehmotného majetku svěřeného městem Brnem městské části nebo pořízeného městskou částí či jinak získaného a spolupracuje při zpracování evidence majetku s příslušnými orgány města Brna a městské části
provádí kontrolu platnosti nájemních smluv k pozemkům svěřeným městské části a připravuje nové smlouvy
připravuje podklady pro zpracování inventarizace majetku za městskou část
zpracovává předpisný poukaz příjmů pro finanční odbor z pronájmu nebytových prostor (mimo obecní domy) a pozemků pro sledování příjmů MČ
sleduje splatnost nájemného včetně upomínání neplatičů

Postup občana při vyřizování záležitostí na odboru investičním a majetkovém včetně nutných podkladů


1. Příjem požadavků na investice, opravy a údržbu v rámci komunikací MČ Brno - Bystrc
doručit na podatelnu : písemnou žádost příp. se situačním zákresem
vyřizuje : Ing.Bednář, 3.poschodí, dv.č.307, Tel.: 546 125 142, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


2. Příjem obchodních nabídek firem:
doručit na podatelnu tiskopis s následujícími údaji:
a) název firmy
b) identifikační číslo
c) sídlo firmy
d) telefon, fax, e-mail
e) předmět podnikání ze živnostenského listu
f) příklady zakázek (nejlépe v Bystrci a okolí) s uvedením názvu zadavatele, jména a telefonního čísla kontaktní osoby
vyřizuje : Ing.Bednář, 3.poschodí, dv.č.307, Tel.: 546 125 142, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


3. Příjem žádostí o pronájem obecních pozemků
doručit na podatelnu : písemnou žádost
vyřizuje : pí.Mauerová Tel: 546 125 144, pí.Střítecká Tel.: 46125 145, 3.poschodí, dv.č.316, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


4. Příjem žádostí o vyjádření městské části k pozemkům nesvěřeným městské části
doručit na podatelnu : písemnou žádost a tiskopis z odboru majetkového Magistrátu města Brna
vyřizuje : pí.Mauerová Tel.: 546 125 144, pí.Střítecká Tel.: 546 125 145, 3.poschodí, dv.č.316, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.