Odbor kultury

Sídlí ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2
úřední hodiny: pondělí a středa 8,00-17,00 hod.
tel. 546224320, tel./fax: 546211924, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ladislav Mlejnek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- zajišťuje činnost Společenského centra v oblasti kulturní, vzdělávací, reprezentativní, společenské, výstavní
- organizuje a zajišťuje kulturní akce v MČ Brno-Bystrc (např. Bystrcké hody, Bystrcký scuk, akce v Pohádce   
  máje, sochařské sympozium, festival Brno-město uprostřed Evropy aj.)
- zabezpečuje maximální využívání objektu Společenského centra formou pronájmů prostor
- zodpovídá za majetkovou a hospodářskou správu objektu
- připravuje podklady pro rozpočet MČ týkající se oblasti kultury
- dohlíží na vedení kroniky

Ing. Michaela Kubišová - hospodářsko správní pracovnice
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- sleduje rozpočet odboru kultury po stránce příjmové i výdajové
- zajišťuje poštovní agendu odboru
- je v kontaktu s ochrannými svazy autorskými v souvislosti s pořádanými aktivitami ve Společenském centru
- provádí místní šetření v oblasti diskoték, zábav, lunaparků v městské části, spolupracuje s MP a PČR
- vede evidenci soch v majetku MČ
- provádí kontrolu soch na území MČ (stav, příp. poškození)
- přijímá ohlašování aktivit pořádaných v naší městské části např. dikoték, divadelních představení, společenských
  zábav a dalších aktivit i sportovních, které podléhají ohlašovací povinnosti dle vyhlášky statutárního města Brna
  č. 20/2009 a 22/2010, tyto aktivity eviduje a stanovuje místí poplatky (poplatky ze vstupného) a správní   
  poplatky.


Mgr. Jan Sedláček - kulturní pracovník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- zajišťuje pronájmy prostor Společenského centra
- zabezpečuje maximální využívání objektu Společenského centra formou pronájmů prostor
- zajišťuje propagaci kulturních akcí, organizuje výstavy
- podílí se na přípravě akcí (BMuE, hody, sochař. sympozium)
- připravuje podklady pro kronikáře MČ Brno-Bystrc

Jaroslav Vejrosta - technický pracovník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- provádí technický dozor při akcích ve Spol.centru (SC) i při dalších aktivitách organizovaných odborem kultury
  v městské části
- provádí obsluhu a kontroly technických zařízení v budově SC
- eviduje revize prováděné v budově
- zajišťuje opravy a údržbu budovy SC

Pavel Dobřenský - technický pracovník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- provádí technický dozor při akcích ve Spol.centru (SC) i při dalších aktivitách organizovaných odborem kultury
  v městské části
- provádí obsluhu a kontroly technických zařízení v budově SC
- zajišťuje správu budovy Společenského centra
- zajišťuje opravy a údržbu budovy SC


Postup občana při vyřizování záležitostí na odboru kultury
včetně předepsaných dokladů a podkladů

1. Pořádání kulturních, sportovních, reklamních a prodejních akcí na území MČ Brno - Bystrc
Pokud pořádáte veřejně přístupnou kulturní nebo sportovní akci na území naší městské části (např. diskotéku,
ples, divadelní představení, taneční zábavu, sportovní akce apod.) dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, jste povinni její konání oznámit odboru kultury ÚMČ Brno - Bystrc nejméně 5 dnů před pořádáním akce (viz formulář pro ohlášení akcí bod bodem a, přiložený níže).

Pořádáte-li v naší městské části prodejní nebo reklamní akci se vstupným, jste povinni podle vyhlášky
Statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích odvést poplatek ze vstupného ve výši 20%
(viz formulář poplatek ze vstupného - ohlášení). Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného.
Do 15 dnů po skončení akce podá poplatník písemné hlášení o počtu prodaných vstupenek na formuláři pod
bodem b. Vypočtený poplatek ze vstupného je splatný do 5 dnů ode dne podání hlášení. Platbu lze uskutečnit
hotově v kanceláři odboru kultury nebo bankovním převodem.

Potřebné doklady: průkaz totožnosti, živnostenský list
Vyřizuje: Ing. Michaela Kubišová, odbor kultury, Společenské centrum, Odbojářská 2,
úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hod, tel. 546 211 924, 546 224 320

• Formuláře pro ohlášení aktivit a stanovení místních poplatků:

a.Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných podniků
Zde si můžete stáhnout formulář v elektronické podobě

b. Poplatek ze vstupného - ohlášení
Zde si můžete stáhnout formulář v elektronické podobě

2. Pronájmy prostor Společenského centra
Pronájem prostor Společenského centra za účelem pořádání konferencí, přednášek, koncertů, plesů, prezentací, výstav, kurzů, klubových aktivit, společenských setkání lze dohodnout do uvedených prostor :
velký sál (plocha 204m2, kapacita pro řadovou úpravu 240 osob, stolovou úpravu 150 osob) ... od 500,-Kč/hod.
učebna (37m2 , kapacita 30 osob) ... od 200,-Kč/hod.
vestibul (146m2 - lze využít i k prodejním akcím) .... od 200,-Kč/hod.
K cenám za pronájem se připočítává DPH v zákonné výši.
Pro pořádání plesů lze využít všechny nabízené prostory s kapacitou 200 míst.
Pronajímáme také pivní sety (stůl + 2 lavice) za cenu 50,- Kč/den  za 1 set. K dispozici je 30 pivních setů.
Potřebné doklady: průkaz totožnosti, živnostenský list
Vyřizuje: Mgr. Jan Sedláček, tel. 546 211 924, 546 224 320


3. Nabídky pořadů (koncerty, divadla aj.)
- podkladový materiál k nabízenému pořadu (fotomateriál, audio,video materiál, reference)
- doklady - průkaz totožnosti, živnostenský list
Vyřizuje: Ladislav Mlejnek - vedoucí odboru kultury, tel.: 546 211 924, 546 224 320

4. Památky na území městské části Bystrc
Podněty, návrhy na opravy památek (umělecká díla - sochy, areál Pohádky máje ) a informace z oblasti památkové péče
na území MČ Brno - Bystrc vyřizuje: Mgr. Jan Sedláček - odbor kultury, tel.: 546 211 924, 546 224 320

5. Kronika městské části
Odbor kultury ÚMČ Brno - Bystrc kromě jiných činností také zabezpečuje uzavření smlouvy s kronikářem městské části, vybírá kronikáře a spolupracuje s ním. Informace o kronice městské části Brno - Bystrc, nahlédnutí do kroniky (v úřední hodiny) a kontakt s kronikářem městské části vyřizuje: Mgr. Jan Sedláček.