Odbor finanční

Vedoucí odboru

Ing.Olga Vašková kancelář č. 215; tel.: 546 125 120 ; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spolupracuje s orgány samosprávy při sestavování a schvalování rozpočtu městské části, zabezpečuje zveřejnění návrhu
 • sleduje naplňování příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu, navrhuje a připravuje jeho změny v průběhu roku
 • provádí vyúčtování hospodaření za kalendářní rok a zabezpečuje jeho zveřejnění
 • sestavuje finanční vypořádání
 • sleduje poskytování dotací a účelově vázaných finančních prostředků
 • rozhoduje o povolení tombol, loterií a povoluje provoz výherních hracích přístrojů v provozovnách a hernách
 • zabezpečuje správu místních poplatků ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za provozovaný VHP
 • zabezpečuje společně s příslušnými pracovníky kontrolní činnost v oblastech spadajících do náplně činnosti odboru
 • zabezpečuje jednání s finančními úřady, ministerstvy a bankami v souvislosti s náplní odboru
 • předkládá návrhy vnitroúřadových předpisů z oblasti účetnictví, personalistiky a odměňování zaměstnanců, funkcionářů a občanů
 • zastřešuje ostatní činnosti vykonávané finančním odborem (PaM, personalistika, mzdové účetnictví, finanční účetnictví, výkaznictví, místní poplatky,VHP,VLT ...)

Rozpočet

Hana Racková kancelář č. 221; tel.: 546 125 124 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • samostatně zpracovává oblast příjmů, sleduje veškeré příjmy MČ dle jednotlivých druhů, zpracovává přehled nedoplatků a přeplatků na jednotlivých druzích příjmů
 • spolupracuje s vedoucí odboru při sestavování a změnách rozpočtu
 • vede evidenci o hospodaření MČ,připravuje podklady pro zprávy o plnění a čerpání rozpočtu

Finanční účtárna

Alena Rozmanová kancelář č. 315; tel.: 546 125 122 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje komplexní vedení účetnictví dle platných předpisů
 • sestavuje účetní výkazy sleduje stavy účtů a provádí platební styk a převody finančních prostředků
 • kontroluje náležitosti účetních dokladů
 • odpovídá za správnost účetních dokladů dle výpisů z účtů u bank
 • poskytuje metodickou pomoc ostatním odvětvovým odborům ve věcech souvisejících s finančním hospodařením MČ
 • provádí kontrolu a likviduje cestovní účty pracovníků úřadu a členů ZMČ
Michaela Sedlářová kancelář č. 315; tel.: 546 125 121 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spolupracuje při vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů
 • samostatně obstarává platební a zúčtovací styk s bankou
 • zajišťuje podklady pro automatizované zpracování účetnictví
 • provádí předkontaci účetních dokladů
 • zpracovává účetní inventarizaci majetku ve spolupráci s odborem majetkovým a investičním
Renata Stejskalová kancelář č. 315, tel.: 546 125 233 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • eviduje a zakládá faktury do KDF
 • provádí úhrady dodavatelských faktur a poukazů
 • spravuje účet sociálního fondu a účet depozitní
 • vede agendu finanční podpory poskytované z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty

Mzdová účtárna

Kateřina Čerstvá kancelář č.221; tel.: 546 125 125 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje komplexně agendu mzdového účetnictví pro zaměstnance úřadu a funkcionáře MČ
 • odpovídá za správnost a včasnost odvodu daně z příjmu, sociálního, zdravotního, úrazového pojištění a spoření
 • vede evidenční listy důchodového zabezpečení
 • zpracovává statistické výkazy nemocnosti
 • vydává potvrzení o příjmu, sražené dani z příjmu a vyplacených odměnách
 • vykonává pomocné práce PaM
 • zajišťuje vyhotovení a aktualizaci podpisových vzorů u peněžních ústavů a podpisových vzorů pracovníků oprávněných podepisovat platební poukazy za ÚMČ

Personální,PaM a agenda zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Ivana Vyoralová kancelář č.216; tel. : 546 125 123, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje agendu personální a PaM
 • zajišťuje pracovněprávní agendu vyplývající ze Zákoníku práce vč. BOZP a záv.preventivní péče
 • připravuje vnitroúřadové předpisy z oblasti personální a odměňování zaměstnanců, funkcionářů a občanů
 • zpracovává výkazy a rozbory z oblasti ekonomiky práce a mezd
 • zabezpečuje styk s úřadem práce
 • přijímá žádosti uchazečů o zaměstnání na ÚMČ, připravuje materiály a účastní se výběrových řízení
 • vyřizuje žádosti o povolení provozu dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách
 • připravuje rozhodnutí o povolení provozu VHP, loterií a tombol
 • zúčastňuje se kontrol dodržování podmínek rozhodnutí a plní povinnosti orgánu státní dozoru
 • kontroluje zprávu o vyúčtování loterií a tombol
 • sleduje ohlašování a odhlašování provozu VHP, spravuje místní poplatek za provozovaný VHP a IVT

Místní poplatky

Nataša Kofroňová kancelář č. 314; tel.: 546 125 126 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spravuje místní poplatek ze psů (přihlašování, odhlašování, vydávání evidenčních známek, vyměřování poplatku dle platných předpisů, sledování plateb, urgence nedoplatků,vyhotovení účetní uzávěrky poplatku)
 • spravuje místní poplatek z ubytovací kapacity (vede evidenci oznámených ubytovacích zařízení,eviduje hlášenky o platbách a kontroluje skutečné úhrady, v případě nedoplatku vyzývá dlužníky k zaplacení)
 • spravuje místní poplatek za rekreační pobyt (vede evidenci oznámených rekreačních zařízení,eviduje hlášenky o platbách a kontroluje skutečné úhrady, v případě nedoplatku vyzývá dlužníky k zaplacení)
 • podílí se na provádění kontrol provozovatelů rekreačních a ubytovacích zařízení v Bystrci s ohledem na náležitosti předepsané vyhláškou města Brna o místních poplatcích

Postup občana při vyřizování záležitostí na finančním odboru

Agenda rozpočtu, finančního účetnictví, mzdového účetnictví, PaM a personální je určena pro vnitřní potřeby úřadu a MČ a neslouží pro přímý styk s občany.

 1. Povolování provozu loterií a jiných podobných her (zákon 202/1990 Sb.o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů). Vyřizuje paní Ivana Vyoralová,2.poschodí, dv.č.216 na základě písemné žádosti provozovatele. Náležitosti žádosti vyplývají ze zákona č. 202/1990 Sb. Žadatelům o povolení provozu je k dispozici souhrnný přehled náležitostí.
 2. Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a koncový IVT (zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.21/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj) Agendu vyřizuje paní Ivana Vyoralová, 2.poschodí, dv.č. 216.
 3. Místní poplatek ze psů (zákon č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.22/2010 o místních poplatcích) Agendu vyřizuje paní Nataša Kofroňová, 3.poschodí, dv.č.314. Přihlašování, odhlašování i vydání nové evidenční známky se provádí na předepsaných formulářích. Pes je přihlašován dle místa trvalého pobytu nebo sídla (u právnických osob) držitele,který se dostaví osobně s občanským průkazem. V případě uplatňování nároku na sníženou sazbu poplatku nebo na osvobození od poplatku předloží držitel potvrzením o důchodu a případně průkaz ZTP-P. Ohlašovací povinnost, sazby poplatku a termíny splatnosti jsou dány vyhláškou.
 4. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.22/2010 o místních poplatcích). Správu poplatku zabezpečuje paní Nataša Kofroňová, 3.poschodí, dv.č. 314. Ohlašovací povinnost, sazba polatku i termíny splatnosti jsou dány vyhláškou.
 5. Místní poplatek z ubytovací kapacity (zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.22/2010 o místních poplatcích) Správu poplatku zabezpečuje paní Nataša Kofroňová, 3.poschodí, dv.č. 314. Sazba poplatku, termín splatnosti i náležitosti poplatkového hlášení jsou dány vyhláškou.
 6. Poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty se řídí Zásadami schválenými Zastupitelstvem MČ Brno-Bystrc (zveřejněny v části samospráva / finanční dary). Agendu zabezpečuje pí Renata Stejskalová, 3. poschodí, dv. č. 315.