Odbor kultury

Sídlí ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2
úřední hodiny: pondělí a středa 8,00-17,00 hod.
tel. 546224320, tel./fax: 546211924, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ladislav Mlejnek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- zajišťuje činnost Společenského centra v oblasti kulturní, vzdělávací, reprezentativní, společenské, výstavní
- organizuje a zajišťuje kulturní akce v MČ Brno-Bystrc (např. Bystrcké hody, Bystrcký scuk, akce v Pohádce   
  máje, sochařské sympozium, festival Brno-město uprostřed Evropy aj.)
- zabezpečuje maximální využívání objektu Společenského centra formou pronájmů prostor
- zodpovídá za majetkovou a hospodářskou správu objektu
- připravuje podklady pro rozpočet MČ týkající se oblasti kultury
- dohlíží na vedení kroniky

Ing. Michaela Kubišová - hospodářsko správní pracovnice
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- sleduje rozpočet odboru kultury po stránce příjmové i výdajové
- zajišťuje poštovní agendu odboru
- je v kontaktu s ochrannými svazy autorskými v souvislosti s pořádanými aktivitami ve Společenském centru
- provádí místní šetření v oblasti diskoték, zábav, lunaparků v městské části, spolupracuje s MP a PČR
- vede evidenci soch v majetku MČ
- provádí kontrolu soch na území MČ (stav, příp. poškození)
- přijímá ohlašování aktivit pořádaných v naší městské části např. dikoték, divadelních představení, společenských
  zábav a dalších aktivit i sportovních, které podléhají ohlašovací povinnosti dle vyhlášky statutárního města Brna
  č. 20/2009 a 22/2010, tyto aktivity eviduje a stanovuje místí poplatky (poplatky ze vstupného) a správní   
  poplatky.


Mgr. Jan Sedláček - kulturní pracovník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- zajišťuje pronájmy prostor Společenského centra
- zabezpečuje maximální využívání objektu Společenského centra formou pronájmů prostor
- zajišťuje propagaci kulturních akcí, organizuje výstavy
- podílí se na přípravě akcí (BMuE, hody, sochař. sympozium)
- připravuje podklady pro kronikáře MČ Brno-Bystrc

Jaroslav Vejrosta - technický pracovník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- provádí technický dozor při akcích ve Spol.centru (SC) i při dalších aktivitách organizovaných odborem kultury
  v městské části
- provádí obsluhu a kontroly technických zařízení v budově SC
- eviduje revize prováděné v budově
- zajišťuje opravy a údržbu budovy SC

Pavel Dobřenský - technický pracovník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- provádí technický dozor při akcích ve Spol.centru (SC) i při dalších aktivitách organizovaných odborem kultury
  v městské části
- provádí obsluhu a kontroly technických zařízení v budově SC
- zajišťuje správu budovy Společenského centra
- zajišťuje opravy a údržbu budovy SC


Postup občana při vyřizování záležitostí na odboru kultury
včetně předepsaných dokladů a podkladů

1. Pořádání kulturních, sportovních, reklamních a prodejních akcí na území MČ Brno - Bystrc
Pokud pořádáte veřejně přístupnou kulturní nebo sportovní akci na území naší městské části (např. diskotéku,
ples, divadelní představení, taneční zábavu, sportovní akce apod.) dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, jste povinni její konání oznámit odboru kultury ÚMČ Brno - Bystrc nejméně 5 dnů před pořádáním akce (viz formulář pro ohlášení akcí bod bodem a, přiložený níže).

Pořádáte-li v naší městské části prodejní nebo reklamní akci se vstupným, jste povinni podle vyhlášky
Statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích odvést poplatek ze vstupného ve výši 20%
(viz formulář poplatek ze vstupného - ohlášení). Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného.
Do 15 dnů po skončení akce podá poplatník písemné hlášení o počtu prodaných vstupenek na formuláři pod
bodem b. Vypočtený poplatek ze vstupného je splatný do 5 dnů ode dne podání hlášení. Platbu lze uskutečnit
hotově v kanceláři odboru kultury nebo bankovním převodem.

Potřebné doklady: průkaz totožnosti, živnostenský list
Vyřizuje: Ing. Michaela Kubišová, odbor kultury, Společenské centrum, Odbojářská 2,
úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hod, tel. 546 211 924, 546 224 320

• Formuláře pro ohlášení aktivit a stanovení místních poplatků:

a.Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných podniků
Zde si můžete stáhnout formulář v elektronické podobě

b. Poplatek ze vstupného - ohlášení
Zde si můžete stáhnout formulář v elektronické podobě

2. Pronájmy prostor Společenského centra
Pronájem prostor Společenského centra za účelem pořádání konferencí, přednášek, koncertů, plesů, prezentací, výstav, kurzů, klubových aktivit, společenských setkání lze dohodnout do uvedených prostor :
velký sál (plocha 204m2, kapacita pro řadovou úpravu 240 osob, stolovou úpravu 150 osob) ... od 500,-Kč/hod.
učebna (37m2 , kapacita 30 osob) ... od 200,-Kč/hod.
vestibul (146m2 - lze využít i k prodejním akcím) .... od 200,-Kč/hod.
K cenám za pronájem se připočítává DPH v zákonné výši.
Pro pořádání plesů lze využít všechny nabízené prostory s kapacitou 200 míst.
Pronajímáme také pivní sety (stůl + 2 lavice) za cenu 50,- Kč/den  za 1 set. K dispozici je 30 pivních setů.
Potřebné doklady: průkaz totožnosti, živnostenský list
Vyřizuje: Mgr. Jan Sedláček, tel. 546 211 924, 546 224 320


3. Nabídky pořadů (koncerty, divadla aj.)
- podkladový materiál k nabízenému pořadu (fotomateriál, audio,video materiál, reference)
- doklady - průkaz totožnosti, živnostenský list
Vyřizuje: Ladislav Mlejnek - vedoucí odboru kultury, tel.: 546 211 924, 546 224 320

4. Památky na území městské části Bystrc
Podněty, návrhy na opravy památek (umělecká díla - sochy, areál Pohádky máje ) a informace z oblasti památkové péče
na území MČ Brno - Bystrc vyřizuje: Mgr. Jan Sedláček - odbor kultury, tel.: 546 211 924, 546 224 320

5. Kronika městské části
Odbor kultury ÚMČ Brno - Bystrc kromě jiných činností také zabezpečuje uzavření smlouvy s kronikářem městské části, vybírá kronikáře a spolupracuje s ním. Informace o kronice městské části Brno - Bystrc, nahlédnutí do kroniky (v úřední hodiny) a kontakt s kronikářem městské části vyřizuje: Mgr. Jan Sedláček.

Odbor finanční

Vedoucí odboru

Ing.Luděk Štarha kancelář č. 215; tel.: 546 125 120 ; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spolupracuje s orgány samosprávy při sestavování a schvalování rozpočtu městské části, zabezpečuje zveřejnění návrhu
 • sleduje naplňování příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu, navrhuje a připravuje jeho změny v průběhu roku
 • provádí vyúčtování hospodaření za kalendářní rok a zabezpečuje jeho zveřejnění
 • sestavuje finanční vypořádání
 • sleduje poskytování dotací a účelově vázaných finančních prostředků
 • rozhoduje o povolení tombol, loterií a povoluje provoz výherních hracích přístrojů v provozovnách a hernách
 • zabezpečuje správu místních poplatků ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za provozovaný VHP
 • zabezpečuje společně s příslušnými pracovníky kontrolní činnost v oblastech spadajících do náplně činnosti odboru
 • zabezpečuje jednání s finančními úřady, ministerstvy a bankami v souvislosti s náplní odboru
 • předkládá návrhy vnitroúřadových předpisů z oblasti účetnictví, personalistiky a odměňování zaměstnanců, funkcionářů a občanů
 • zastřešuje ostatní činnosti vykonávané finančním odborem (PaM, personalistika, mzdové účetnictví, finanční účetnictví, výkaznictví, místní poplatky, herní prostor, hazardní hry, ...)

Rozpočet

Hana Racková kancelář č. 221; tel.: 546 125 124 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • samostatně zpracovává oblast příjmů, sleduje veškeré příjmy MČ dle jednotlivých druhů, zpracovává přehled nedoplatků a přeplatků na jednotlivých druzích příjmů
 • spolupracuje s vedoucí odboru při sestavování a změnách rozpočtu
 • vede evidenci o hospodaření MČ, připravuje podklady pro zprávy o plnění a čerpání rozpočtu

Finanční účtárna

Alena Rozmanová kancelář č. 315; tel.: 546 125 122 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje komplexní vedení účetnictví dle platných předpisů
 • sestavuje účetní výkazy, sleduje stavy účtů a provádí platební styk a převody finančních prostředků
 • kontroluje náležitosti účetních dokladů
 • odpovídá za správnost účetních dokladů dle výpisů z účtů u bank
 • poskytuje metodickou pomoc ostatním odvětvovým odborům ve věcech souvisejících s finančním hospodařením MČ
 • provádí kontrolu a likviduje cestovní účty pracovníků úřadu a členů ZMČ
 kancelář č. 315; tel.: 546 125 121 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spolupracuje při vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů
 • samostatně obstarává platební a zúčtovací styk s bankou
 • zajišťuje podklady pro automatizované zpracování účetnictví
 • provádí předkontaci účetních dokladů
 • zpracovává účetní inventarizaci majetku ve spolupráci s odborem majetkovým a investičním
Renata Stejskalová kancelář č. 315, tel.: 546 125 233 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • eviduje a zakládá faktury do KDF
 • provádí úhrady dodavatelských faktur a poukazů
 • samostatně spravuje vybrané účty MČ (FRR,SF,DÚ)v plném rozsahu zastupuje pracovnici, která vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku
 • vede agendu finanční podpory poskytované z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty
 • vykonává agendu „administrativa pracovnělékařské péče a BOZP"

Mzdová účtárna

Jana Cimprychová kancelář č.221; tel.: 546 125 125 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje komplexně agendu mzdového účetnictví pro zaměstnance úřadu a funkcionáře MČ
 • odpovídá za správnost a včasnost odvodu daně z příjmu, sociálního, zdravotního, úrazového pojištění a spoření
 • vede evidenční listy důchodového zabezpečení
 • zpracovává statistické výkazy navazující na agendu mzdového účetnictví a statistické výkazy vytvořené v elektronickém systému mezd
 • vydává potvrzení o příjmu, sražené dani z příjmu a vyplacených odměnách
 • zajišťuje vyhotovení a aktualizaci podpisových vzorů u peněžních ústavů a podpisových vzorů pracovníků oprávněných podepisovat platební poukazy za ÚMČ

Personální,PaM

Ivana Vyoralová kancelář č.216; tel. : 546 125 123, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • zajišťuje agendu personální a PaM
 • zajišťuje pracovněprávní agendu vyplývající ze Zákoníku práce
 • koordinuje výkon administrativních prací a vedení evidencí souvisejících s personální agendou
 • připravuje vnitroúřadové předpisy z oblasti personální a odměňování zaměstnanců, funkcionářů a občanů
 • zpracovává výkazy a rozbory z oblasti ekonomiky práce a mezd
 • zabezpečuje styk s úřadem práce a Probační a mediační službou
 • přijímá žádosti uchazečů o zaměstnání na ÚMČ, připravuje materiály a účastní se výběrových řízení

Místní poplatky, hazardní hry, pomocná personální evidence

Andrea Krejčířová, DiS. kancelář č. 314; tel.: 546 125 126 , e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • spravuje místní poplatek ze psů (přihlašování, odhlašování, vydávání evidenčních známek, vyměřování poplatku dle platných předpisů, sledování plateb, urgence nedoplatků,vyhotovení účetní uzávěrky poplatku)
 • spravuje místní poplatek z ubytovací kapacity (vede evidenci oznámených ubytovacích zařízení,eviduje hlášenky o platbách a kontroluje skutečné úhrady, v případě nedoplatku vyzývá dlužníky k zaplacení)
 • spravuje místní poplatek za rekreační pobyt (vede evidenci oznámených rekreačních zařízení,eviduje hlášenky o platbách a kontroluje skutečné úhrady, v případě nedoplatku vyzývá dlužníky k zaplacení)
 • podílí se na provádění kontrol provozovatelů rekreačních a ubytovacích zařízení v Bystrci s ohledem na náležitosti předepsané vyhláškou města Brna o místních poplatcích
 • přijímá a zpracovává veškeré žádosti a ohlášení ve smyslu zákona o hazardních hrách včetně přípravy rozhodnutí podle správního řádu, vybírá příslušné poplatky
 • zajišťuje zveřejnění oznámení o výběrových řízeních i zveřejnění inzerátů na volná místa zaměstnanců
 • zpracovává personální korespondenci v elektronickém poštovním systému
 • vede evidenci vzdělávání úředníků

Postup občana při vyřizování záležitostí na finančním odboru

Agenda rozpočtu, finančního účetnictví, mzdového účetnictví, PaM a personální je určena pro vnitřní potřeby úřadu a MČ a neslouží pro přímý styk s občany.

 1. Ohlášení hazardní hry
  Ohlášení hazardní hry (tombola, u níž výše jistiny činí více než 100.000,- Kč nebo turnaj malého rozsahu) a rozhodnutí o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru vyřizuje pí Andrea Krejčířová, DiS, 3.poschodí, dv.č.314, po, st 8.00 - 17.00 hod.
  Provozovatel hazardní hry je povinen prostřednictvím formuláře „Ohlášení hazardní hry" nahlásit druh, název a popis hry, adresu místa, kde bude hra provozována, dobu, po kterou bude provozována, herní plán a osobu zajišťující řádný průběh hry, u tombol též identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování. Způsob doložení nahlašovaných skutečností řeší zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 2. Rozhodnutí o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru Bingo, technickou hru a živou hru lze provozovat pouze v herním prostoru, kterým je kasino nebo herna, žádost se podává na formuláři „Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru". Provoz lze zahájit po obdržení rozhodnutí obecního úřadu, v jehož obvodu má být herní prostor umístěn. Žadatelem je provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení příslušné hazardní hry z úrovně MFČR. Žadatel musí splňovat podmínky zák. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, umístění nesmí být v rozporu s aktuálně platnou obecně závaznou vyhláškou města Brna o regulaci hazardních her; změna rozhodnutí je možná za podmínek dle zákona č. 186/2016 Sb. a rozhodnutí o zrušení herního prostoru provede ÚMČ (mimo jiné) na žádost provozovatele.
  Správní poplatky za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru a změnu povolení k umístění herního prostoru dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vyřizuje pí Krejčířová Andrea, DiS, 3.poschodí, dv.č.314, po, st 8.00 - 17.00 hod.
 3. Místní poplatek ze psů (zákon č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.13/2015 o místních poplatcích) Agendu vyřizuje paní Andrea Krejčířová, DiS, 3.poschodí, dv.č.314. Přihlašování, odhlašování i vydání nové evidenční známky se provádí na předepsaných formulářích. Pes je přihlašován dle místa trvalého pobytu nebo sídla (u právnických osob) držitele,který se dostaví osobně s občanským průkazem. V případě uplatňování nároku na sníženou sazbu poplatku nebo na osvobození od poplatku předloží držitel potvrzením o důchodu a případně průkaz ZTP-P. Ohlašovací povinnost, sazby poplatku a termíny splatnosti jsou dány vyhláškou.
 4. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.13/2015 o místních poplatcích). Správu poplatku zabezpečuje paní Andrea Krejčířová, DiS., 3.poschodí, dv.č. 314. Ohlašovací povinnost, sazba polatku i termíny splatnosti jsou dány vyhláškou.
 5. Místní poplatek z ubytovací kapacity (zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška města Brna č.13/2015 o místních poplatcích) Správu poplatku zabezpečuje paní Andrea Krejčířová, DiS, 3.poschodí, dv.č. 314. Sazba poplatku, termín splatnosti i náležitosti poplatkového hlášení jsou dány vyhláškou.
 6. Poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty se řídí Zásadami schválenými Zastupitelstvem MČ Brno-Bystrc (zveřejněny v části samospráva / finanční dary). Agendu zabezpečuje pí Renata Stejskalová, 3. poschodí, dv. č. 315.
 
připravuje rozhodnutí o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru

Odbor majetkový a investiční

vedoucí odboru - Ing.Josef Vaverka

3. poschodí, dv. č. 318 Tel. 546 125 140
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tajemník komise veřejných zakázek
zajišťuje a metodicky řídí účetní a fyzickou inventarizaci majetku městské části
vede evidenci hmotného i nehmotného investičního majetku
zabezpečuje zařazení akcí investičního charakteru a oprav do rozpočtu městské části (MČ) a Magistrátu města Brna
řídí a metodicky vede celý odbor a předkládá za odbor materiály do rady městské části (RMČ) a zastupitelstva městské části (ZMČ)

právník úřadu - Mgr. Hana Slavíková

3. poschodí, dv. č. 317 Tel.: 546 125 141
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

poskytuje právní poradenství :
starostovi a místostarostům v oblasti samostatné působnosti městské části
příslušným odborům úřadu v oblasti samostatné a přenesené působnosti městské části, a to na základě zadání tajemníka úřadu
majetkovému odboru na základě zadání vedoucího odboru
metodicky vede po právní stránce vedoucí odborů
právně zastupuje v procesních věcech při jednání s třetími osobami dle příslušného zmocnění.
Právním poradenstvím pro výše uvedené osoby se rozumí :

operativní ústní konzultace
zpracování právních rozborů
posuzování a příprava právně významných listin a podkladů

investiční technik - Ing. Pavel Bednář

3. poschodí, dv. č. 307 Tel.: 546 125 142, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odpovídá za evidenci požadavků na investiční akce a opravy, nárokuje jejich zařazení do rozpočtu a zajišťuje podklady pro přímý výběr dodavatelů a výběrová řízení
zastupuje MČ v územním, stavebním a kolaudačním řízení
zajišťuje stavební dozor, přebírá dokončené stavební a projektové práce
odpovídá za zabezpečení správy, údržby a oprav svěřeného majetku po stránce technické u místních komunikací včetně chodníků a zábradlí náležejících k veřejné zeleni, parkovišť a odstavných ploch, a to mimo údržbu zajišťovanou odborem životního prostředí a u základních škol, mateřských škol, a školních kuchyní

majetková agenda - Lenka Mauerová

3. poschodí, dv. č. 316 Tel.: 546 125 144, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tajemník majetkové komise, odpovídá za kompletnost a včasnost předání materiálů odboru do RMČ, ZMČ a pro jednání majetkové komise, připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů samosprávy městské části o pronájmu nebo prodeji pozemků
sleduje plnění usnesení RMČ a ZMČ, připravuje záměry se svěřenými pozemky městské části k vyvěšení na úřední desky
připravuje a předkládá za městskou část městu Brnu návrhy a podklady k žádostem o svěření a sleduje jejich řešení
předkládá RMČ a ZMČ k vyjádření záměry města Brna ohledně majetkových dispozic s nemovitým majetkem města Brna nalézajícím se na území MČ
připravuje inventarizaci majetku za městskou část

majetková agenda - Martina Střítecká

3. poschodí, dv. č. 316 Tel.: 546 125 145, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.zpracovává návrhy a podklady k žádostem o svěření pozemků
vede evidenci hmotného a nehmotného majetku svěřeného městem Brnem městské části nebo pořízeného městskou částí či jinak získaného a spolupracuje při zpracování evidence majetku s příslušnými orgány města Brna a městské části
provádí kontrolu platnosti nájemních smluv k pozemkům svěřeným městské části a připravuje nové smlouvy
připravuje podklady pro zpracování inventarizace majetku za městskou část
zpracovává předpisný poukaz příjmů pro finanční odbor z pronájmu nebytových prostor (mimo obecní domy) a pozemků pro sledování příjmů MČ
sleduje splatnost nájemného včetně upomínání neplatičů

Postup občana při vyřizování záležitostí na odboru investičním a majetkovém včetně nutných podkladů


1. Příjem požadavků na investice, opravy a údržbu v rámci komunikací MČ Brno - Bystrc
doručit na podatelnu : písemnou žádost příp. se situačním zákresem
vyřizuje : Ing.Bednář, 3.poschodí, dv.č.307, Tel.: 546 125 142, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


2. Příjem obchodních nabídek firem:
doručit na podatelnu tiskopis s následujícími údaji:
a) název firmy
b) identifikační číslo
c) sídlo firmy
d) telefon, fax, e-mail
e) předmět podnikání ze živnostenského listu
f) příklady zakázek (nejlépe v Bystrci a okolí) s uvedením názvu zadavatele, jména a telefonního čísla kontaktní osoby
vyřizuje : Ing.Bednář, 3.poschodí, dv.č.307, Tel.: 546 125 142, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


3. Příjem žádostí o pronájem obecních pozemků
doručit na podatelnu : písemnou žádost
vyřizuje : pí.Mauerová Tel: 546 125 144, pí.Střítecká Tel.: 46125 145, 3.poschodí, dv.č.316, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


4. Příjem žádostí o vyjádření městské části k pozemkům nesvěřeným městské části
doručit na podatelnu : písemnou žádost a tiskopis z odboru majetkového Magistrátu města Brna
vyřizuje : pí.Mauerová Tel.: 546 125 144, pí.Střítecká Tel.: 546 125 145, 3.poschodí, dv.č.316, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odbor pečovatelské služby ÚMČ Brno-Bystrc


Korespondenční adresa :
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Odbor pečovatelské služby
nám. 28.dubna 60
635 00 Brno
Sídlo pečovatelské služby:
Ul. Vondrákova 7/9
Dům s pečovatelskou službou ( dále jen DPS)
635 00 BrnoOdbor pečovatelské služby ÚMČ Brno–Bystrc (dále OPS) prostřednictvím svých terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb pomáhá uživatelům setrvávat v jejich přirozeném sociálním prostředí a žít dle možností důstojně i v nepříznivých životních situacích. V neposlední řadě všechny formy sociální služby napomáhají v podpoře a udržování sociálních vazeb, na které jsou uživatelé zvyklí - rodinu, přátele, místní společenství a další, a to tak, aby klient byl i nadále rovnocenným článkem společnosti, žil nezávisle, ale v kontaktu s ostatními občany.

Péče je poskytována kvalifikovaným personálem. Uživatelům je nabízen takový rozsah podpory a péče, který v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a zároveň snižuje závislost na poskytované službě. Důležitým partnerem pro pracovníky OPS jsou členové rodiny uživatele, jako důležitý zdroj informací vedoucích ke spolupráci a celkové zkvalitnění péče. Cílem pracovníků odboru pečovatelské služby (OPS) je zajistit dostatečně kvalitní sociální služby v městské části Bystrc a Kníničky, a to pečovatelskou službu v terénní i ambulantní formě a odlehčovací službu. V případě odlehčovací služby jsme zde  také pro uživatele z dalších městských částí města Brna. 

 
Charakteristika služeb a zařízení


Kontaktní pracovníci :
Vedoucí odboru :
Mgr.Vlasta Matulíková, tel.: 546 125 210
Mobil : 775 382 975
E – mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Koordinátorky : tel. 546 215 584
Mgr. Petra Jadrná : mobil 737 120 968
Marie Provazníková : mobil 778 429 658
Sociální pracovník :
Bc. Ivana Menšíková, DiS. : mobil 778 726 938
Mgr. Kateřina Srněnská: mobil 775917842
Hospodář :
Mgr. Viktor Pařízek : tel. 539 013 037

Korespondenční adresa :
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Odbor pečovatelské služby
nám. 28.dubna 60
635 00 Brno

Sídlo pečovatelské služby ( kde nás najdete ) :
Ul. Vondrákova 7/9
Dům s pečovatelskou službou ( dále jen DPS)
635 00 Brno

Jiné sociální služby v rámci města Brna

E-katalog sociálních služeb JmK

Fakultativní weby:Vyřizování žádosti o byt v DPS

Poskytování pečovatelské služby - PS

informace pro klienty

Odbor sociální

Odbor sociální prostřednictvím oddělení péče o děti vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí.
Ve vztahu k již zletilé klientele jsou oddělením péče o dospělé vykonávány také další agendy.


vedoucí odboru - Mgr. Pavel Nemecz (I.patro, dv. č. 112), tel. 546 125 170, 739 889 177, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Agenda sociálně-právní ochrany dětí a mládeže


Oddělení péče o děti se zabývá problematikou dětí, které se ocitly v obtížné životní situaci buď v souvislosti s poruchami funkce rodiny (např. rozvod) nebo v důsledku výchovného selhání rodiče (např. týrání dítěte) či samotného dítěte (např. party, drogy).

Činnost tohoto oddělení je až na výjimky neekonomického charakteru a je řazena mezi služby sociální péče v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Nejvýznamnějším zákonem z hlediska plnění této funkce je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle něj vykonává toto oddělení opatrovnictví dětí ve všech případech právních úkonů, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte, účastní se občanskoprávních sporů, kde by mohla být dotčena práva dítěte. Podílí se především na všech soudně realizovaných úpravách rodičovských práv a povinností a na trestněprávních věcech souvisejících s dětmi, a to jak v rovině trestné činnosti páchané na dětech, tak trestné činnosti dětí.

V praxi pak uvedené znamená velmi úzký a intenzívní kontakt oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) se soudy všech stupňů. Požadavky soudů také nejvíce ovlivňují rozsah činnosti OSPOD, vymezují i její obsahovou stránku. Dále pak to znamená úzkou spolupráci se školami, zdravotnickými zařízeními a jinými státními i nestátními institucemi. Pozornost je věnována i problematice zanedbávaných, zneužívaných a týraných dětí. V této souvislosti upozorňujeme, že novelou trestního zákona, který hovoří o nepřekažení trestného činu a o neoznámení trestného činu, se rozšiřuje oznamovací povinnost na každého, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že byl spáchán skutek mající charakter trestného činu týrání svěřené osoby.


Agendu tohoto oddělení vykonává:

Bc. Kateřina Šmardová (přízemí, dv. č. 010), tel. 546 125 176, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dagmar Dosedlová (přízemí, dv. č. 011), tel. 546 125 175, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Stachová, DiS (přízemí, dv. č. 013), tel. 546 125 177, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná (přízemí, dv. č. 014), tel. 546 125 173, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu, působí k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků;
 • spolupracuje se soudy tak, že na jejich žádost podává zprávy o skutečnostech potřebných pro rozhodnutí o výkonu rodičovské zodpovědnosti;
 • zastupuje nezletilé děti a chrání jejich zájmy ve věcech opatrovnických, účastní se soudních jednání;
 • připravuje a zpracovává podklady pro soudní rozhodnutí o okamžitém umístění dětí do náhradní výchovy, zajišťuje předběžné umístění dětí do ústavních zařízení;
 • podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy a další výchovná opatření, návrhy na úpravu práv a povinností rodičů k dětem;
 • vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí

Bc. Andrea Janáčková, DiS (přízemí, dv. č. 012), tel. 546 125 174, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • vykonává funkci kurátora mládeže;
 • účastní se trestního řízení proti mladistvým, zajišťuje sociální výchovu a péči o těžce vychovatelné mladistvé;
 • pečuje o to, aby děti, které byly propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy nebo mladiství z výkonu trestu odnětí svobody byli přijati do škol, učebních nebo pracovních poměrů, sleduje jejich výchovné a rodinné poměry;
 • podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy a další výchovná opatření, návrhy na úpravu práv a povinností rodičů k dětem;
 • vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu, působí k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků;
 • připravuje a zpracovává podklady pro soudní rozhodnutí o okamžitém umístění dětí do náhradní výchovy, zajišťuje předběžné umístění dětí do ústavních zařízení;
 • vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí, zastupuje a hájí jejich zájmy ve věcech opatrovnických


Vybraná kritéria standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro výkon agendy sociálně-právní ochrany (dále „SPO")


Místní a časová dostupnost

1a
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.

 • správním obvodem je městská část Brno-Bystrc (dále „MČ")
 • SPO je rovnoměrně zajišťována v celé MČ
 • SPO poskytují pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále „OSPOD") ÚMČ Brno-Bystrc
 • SPO je poskytována ohroženým dětem, mladistvím a jejich rodinám
 • včasnost poskytování SPO je zajištěna za využití městské hromadné dopravy a služebního vozidla
 • pracoviště OSPOD má správní obvod rozčleněn podle ulic
 • kde a na koho se lze obracet – OSPOD sídlí na adrese Úřadu městské části Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno; bezbariérový vstup do budovy úřadu; pracovníky OSPOD lze osobně kontaktovat v přízemí úřadu a v 1. patře (možnost využití výtahu) vedoucího sociálního odboru; dle svého bydliště klient vyhledá příslušného pracovníka - seznam ulic se jménem pracovníka uveden na informačních tabulích kanceláří; nepřítomnost pracovníka s případným zástupem je vyznačena rovněž na informační tabuli kanceláře

1b
Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu SPO poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména dětí (dále jen „cílová skupina"). Osobní výkon SPO je zajištěn každý pracovní den a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.

 • SPO je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku
 • pracovníci OSPOD vykonávají SPO v pružné pracovní době
 • přítomnost pracovníků OSPOD na pracovišti
 • pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek, pátek od 9:30 hod. do 14:30 hod.
 • mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je SPO poskytována v rámci města Brna jedním pohotovostním pracovníkem
 • koordinátorem pohotovostí je Magistrát města Brna, Odbor sociální péče

Prostředí a podmínky
2a

Výkon SPO je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. OSPOD zajistí takové prostory pro výkon SPO, které představují odpovídající zázemí pro výkon SPO a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním SPO.
 • každý pracovník OSPOD má k dispozici vlastní kancelář, čímž je zajištěno soukromí a důvěrnost jednání pro klienta
Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
3b
OSPOD má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPO, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.


Orgán sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD

MČ Brno-Bystrc

Jak Vám můžeme pomoci

radnice

Na orgánu sociálně-právní ochrany dětí pracují sociální pracovníci a kurátoři mládeže, kteří mají na starosti děti a jejich rodiny. Někdy se setkáte s tím, že se této instituci říká OSPOD.
OSPOD chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj. Dohlíží, aby děti byly v bezpečí.
OSPOD v městské části Brno-Bystrc sídlí na adrese nám. 28. dubna 60, Brno-Bystrc (budova na vedlejší fotografii stojící vedle bystrckého kostela).


Sociální pracovníky OSPOD lze navštívit osobně v přízemí úřadu.
dv. č. 010 - Bc. Kateřina Šmardová, tel. 546 125 176, deti1©bystrc.cz
dv. č. 011 - Dagmar Dosedlová, tel. 546 125 175, deti2©bystrc.cz
dv. č. 012 - Bc. Andrea Janáčková, DiS., (kurátorka mládeže), tel. 546 125 174, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
dv. č. 013 - Kateřina Stachová, DiS., tel. 546 125 177, deti4©bystrc.cz
dv. č. 014 – Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná, tel. 546 125 173, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OSPOD pomáhá a poradí rodičům:
 • s výchovou dítěte
 • s péčí o dítě
 • s péčí o domácnost
 • s bydlením a jak vyjít s penězi
 • se školou dítěte
 • při řešení rodinných problémů
 • při rozchodu nebo rozvodu s partneremskolaprachykaferiflefamilie
monolog

Kurátor pro mládež pomůže vašemu dítěti pokud:
 • má problémy s chováním
 • nechodí do školy
 • pije alkohol nebo užívá drogy
 • páchá trestnou činnost
 • má problémy se šikanou

dialog
OSPOD chrání práva a zájmy dítěte:

 • OSPOD k vám může přijít na návštěvu a přesvědčit se, jak se o dítě staráte
 • pokud jsou v rodině rozpory, OSPOD chrání zájem dítěte
 • OSPOD zjišťuje informace o dítěti a rodině a společně s vámi naplánuje, jak dítěti a vaší rodině dál pomáhat
 • pokud je dítě týrané, zanedbávané nebo rodiče nezvládají jeho výchovu, OSPOD může dát návrh soudu k odebrání dítěte
 • pravidelně navštěvuje děti, které žijí mimo rodinu (pěstounská péče, ústavní výchova)


4c
OSPOD má zpracována oprávnění a povinnosti k pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

PRACOVNÍ PROFIL PRACOVNÍKA OSPOD
Název pracovního místa: výkon sociálních agend v péči o rodinu a děti
Výše úvazku podílejícího se na výkonu sociálně-právní ochrany dětí: 1,0
Zařazení do organizační struktury úřadu
Úřad: ÚMČ Brno-Bystrc
Odbor: sociální
Oddělení: péče o děti
Funkce je přímo podřízena: vedoucímu sociálního odboru
Kvalifikační předpoklady
Vzdělání: vyšší odborné nebo vysokoškolské se zaměřením na sociální oblast dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Další požadavky: zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany
dětí (povinnost složit do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru)
Další předpoklady: splnění podmínky pro vznik pracovního poměru úředníka dle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Další požadavky:
- velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook)
- dobré komunikační schopnosti
- pozitivní vztah k sociální práci
- samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita
- ochota k celoživotnímu vzdělávání
- odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
Popis pracovních činností a kompetencí
Obecný výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny:
- provádění šetření v rodině § 52, odst.1
- provádění šetření v místě bydliště dítěte § 52, odst.1
- provádění šetření ve škole a školských zařízeních § 52, odst.1
- provádět šetření v zařízeních poskytovatele zdravotních služeb § 52, odst.1
- provádění šetření v zaměstnání dítěte § 52, odst.1
- provádění šetření v jiném prostředí § 52, odst.1

Přijímání oznámení o ohrožených dětech:
- přijímání oznámení o dětech, které jsou předmětem SPO § 10, odst. 4
- přijímání oznámení o dítěti, jehož se chce matka vzdát po narození § 10a, odst.1
- přijímání oznámení o převzetí dítěte do péče §10a, odst.2
- přijímání oznámení občanů o porušení rodičovské odpovědnosti § 7
- přijímání žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho práv § 8, odst.1
- přijímání žádostí rodičů o pomoc při výkonu rodičovské odpovědnosti § 9
- přijímání oznámení rodičům o tom, že dítě bylo předáno budoucímu osvojiteli § 10, odst.4

Pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů:
- pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů § 52, odst. 2

Zajišťování práv dětí (opatrovnictví, jednání, spolupráce):
- realizace práva dítěte vyjádřit svůj názor, být slyšeno a obdržet informaci § 8, odst. 2-3
- výkon funkce opatrovníka a účast na jednání soudu § 17, a)
- výkon funkce poručníka a činění neodkladných úkonů v zájmu dítěte v době do ustanovení poručníka § 17,a), b)
- jednání a spolupráce s rodiči § 53, odst.2
- jednání a spolupráce s jinými osobami odpovědnými za výchovu § 53, odst.3
- zajišťování součinnosti při výkonu rozhodnutí o výchově, účast při výkonu soudních rozhodnutí § 14, odst.7-10
- sledování nepříznivých jevů, omezování jejich působení - §10, odst.3 a,b
- vypracovává formulář hodnocení situace dítěte, který pravidelně aktualizuje, zpracovává individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně vyhodnocuje § 10, odst.3 c,d
- pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí § 10, odst.3e
- poskytnutí neodkladné pomoci dítěte bez odpovídající péče, posuzování situace dítěte bez péče § 15, odst.1, 2

Podávání návrhů a podnětů soudu:
- podávání návrhu soudu § 14, odst.1,4 s náležitostmi dle § 14, odst. 2,3
- podávání návrhů soudu § 14, odst. 5
- podávání návrhu na předběžné opatření § 16
- činit nezbytná opatření k ochraně života a zdraví § 37, odst. 2,3
- podávání návrhu soudu na výkon rozhodnutí § 28
- poskytování pomoci při podávání návrhu soudu v rámci poradenské činnosti § 11, odst.1e

Poradenství a odborná pomoc:
- pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů § 11, odst.1a
- poskytování/zprostředkování poradenství rodičům § 11, odst.1b
- poskytování pomoci při vymáhání výživného pro dítě § 11, odst.1e
- odborná pomoc dítěti či rodiči při výkonu rozhodnutí § 14, odst. 8, 9
- odborná pomoc osobě, které bylo dítě předáno do péče § 16a, odst. 2
- činit opatření směřující k ochraně dítěte § 16a, odst. 1

Vedení a správa spisové dokumentace:
- vedení spisové dokumentace o dětech § 55, odst.1-4
- vedení rejstříků dle Směrnice MPSV ČR č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013 s účinností od 1.1. 2014 k vedení spisové dokumentace
- vyřazování spisů v souladu se směrnicí MPSV ČR č.j.: 2013/26780-21 a zákonem o archivaci

Poskytování zpráv a sdílení informací:
- sdílení informací z evidence a spis. dokumentace § 51, odst.1
- poskytování zpráv soudu na vyžádání § 51, odst. 4a
- poskytování zpráv st. zastupitelství na vyžádání § 51, odst. 4b
- poskytování statistických informací a spisové dokumentace KÚ a MPSV § 51, odst. 4c
- poskytování informací pověřeným osobám § 51, odst. 4d
- poskytování informací na žádost oprávněným orgánům § 51, odst. 5a 1-9
- poskytování informací orgánům činným v tr. řízení § 51, odst. 5b,c
- poskytování dožádaných informací Veřejnému ochránci práv § 51, 5e
- poskytování informací na základě výzvy od povinných orgánů § 53, odst.1
- zajištění stanoviska pro účely vydání pověření k výkonu SPO § 49, odst.3
- vydávání potvrzení pro účely nároku na výživné z/do ciziny § 35a

Výkon dožádání:
- převzetí zastupování dítěte na základě dožádání jiného OSPOD § 62, odst.1, 2, 5
- provádění šetření na základě dožádání § 62, odst.3
- zajištění pomoci zprostředkování poradenského zařízení § 62, odst. 4

Výchovná opatření, ústavní péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost:
- poskytování pomoci při překonávání nepříznivých soc. podmínek a výchovných vlivů § 31, odst. 1
- zajišťování výkonu sociální kurately § 31, odst. 2 a §32, odst. 4
- zaměřuje svoji činnost a působení na děti § 32, odst. 1-3
- zajišťování spolupráce s věznicemi § 34, odst. 1-4
- zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu § 36, odst.2-3
- ukládání pokuty při nesplnění povinnosti § 59a, odst. 1b

Výchovná opatření:
- rozhoduje o uložení výchovných opatřeních § 13, odst. 1 a,b,c
- rozhoduje o povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc § 13, odst. 1 d

Práce s dětmi v ústavní péči a s jejich rodinami:
- organizace a asistence u předání dítěte rodiči do ústavní péče § 28
- pomoc rodičům po umístění dítěte do ústavní výchovy §12, odst. 2
- pomoc dítěti ve spolupráci s ústavním zařízením při zajištění bydlení a práce § 33 zák. č.109/2002 Sb. v platném znění
- vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav § 30, odst. 1
- sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy §29, 1-5

Spolupráce s ústavem, sdílení informací:
- žádat informace od ústavu § 24, odst. 1h zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- přijímání informací o nadcházejícím propuštění dítěte §24, 1j zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění, § 29, odst. 6f
- přijímání informací o útěku dítěte z ústavu § 29, odst. 6g
- přijímání oznámení DÚ o přijetí, umístění nebo přemístění dítěte § 5 odst. 10 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- zajištění dokumentů a zpracování osobních listů pro potřeby diagnostického ústavu § 5 odst. 5 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- oznamování zřizovateli zařízení/soudu porušení povinností zařízením § 29, odst. 4
- projednávání postupů při změně ústavní výchovy § 24, odst. 1f zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- projednávání prodloužení ústavní výchovy § 24, 1g zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- vyjádření k umístění dítěte do zařízení v územním obvodu jiného DgÚ § 5 odst. 7 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění

Výkon SPO v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc:
- přijímání informací o dětech umístěných do ZDVOP § 42
- podávání žádosti o umístění dítěte v ZDVOP §42, odst. 2b
- návštěvy dítěte v ZDVOP §42, odst. 7
- povolování návštěv dítěte mimo ZDVOP § 42, odst. 7 b
- vydávání vyjádření o důvodnosti umístění dítěte v ZDVOP § 42 g odst.1

Ostatní:
- držení pohotovostí v rámci systému vyrozumění a úkony dle Metodického pokynu MPSV ze dne 2.11. 1995 (ve znění z 15. 3. 2007) k postupu obecních úřadů, dle rozpisu stanovený Magistrátem města Brna.

Pracovní pravomoci:
- řídí se obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k jím vykonávané práci
- řídí se pracovním řádem a ostatními vnitřními předpisy
- řídí se předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy požární ochrany
- řídí se pokyny nadřízených zaměstnanců


PRACOVNÍ PROFIL KURÁTORA PRO MLÁDEŽ
Název pracovního místa: výkon sociálních agend v péči o rodinu a děti
Výše úvazku podílejícího se na výkonu sociálně-právní ochrany dětí: 1,0
Zařazení do organizační struktury úřadu
Úřad: ÚMČ Brno-Bystrc
Odbor: sociální
Oddělení: péče o děti
Funkce je přímo podřízena: vedoucímu sociálního odboru
Kvalifikační předpoklady
Vzdělání: vyšší odborné nebo vysokoškolské se zaměřením na sociální oblast dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Další požadavky: zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany
dětí (povinnost složit do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru)
Další předpoklady: splnění podmínky pro vznik pracovního poměru úředníka dle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Další požadavky:
- velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook)
- dobré komunikační schopnosti
- pozitivní vztah k sociální práci
- samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita
- ochota k celoživotnímu vzdělávání
- odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
Popis pracovních činností a kompetencí
Obecný výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny:
- provádění šetření v rodině § 52, odst.1
- provádění šetření v místě bydliště dítěte § 52, odst.1
- provádění šetření ve škole a školských zařízeních § 52, odst.1
- provádět šetření v zařízeních poskytovatele zdravotních služeb § 52, odst.1
- provádění šetření v zaměstnání dítěte § 52, odst.1
- provádění šetření v jiném prostředí § 52, odst.1

Přijímání oznámení o ohrožených dětech:
- přijímání oznámení o dětech, které jsou předmětem SPO § 10, odst. 4
- přijímání oznámení o dítěti, jehož se chce matka vzdát po narození § 10a, odst.1
- přijímání oznámení o převzetí dítěte do péče §10a, odst.2
- přijímání oznámení občanů o porušení rodičovské odpovědnosti § 7
- přijímání žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho práv § 8, odst.1
- přijímání žádostí rodičů o pomoc při výkonu rodičovské odpovědnosti § 9
- přijímání oznámení rodičům o tom, že dítě bylo předáno budoucímu osvojiteli § 10, odst.4

Pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů:
- pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů § 52, odst. 2

Zajišťování práv dětí (opatrovnictví, jednání, spolupráce):
- realizace práva dítěte vyjádřit svůj názor, být slyšeno a obdržet informaci § 8, odst. 2-3
- výkon funkce opatrovníka a účast na jednání soudu § 17, a)
- výkon funkce poručníka a činění neodkladných úkonů v zájmu dítěte v době do ustanovení poručníka § 17,a), b)
- jednání a spolupráce s rodiči § 53, odst.2
- jednání a spolupráce s jinými osobami odpovědnými za výchovu § 53, odst.3
- zajišťování součinnosti při výkonu rozhodnutí o výchově, účast při výkonu soudních rozhodnutí § 14, odst.7-10
- sledování nepříznivých jevů, omezování jejich působení - §10, odst.3 a,b
- vypracovává formulář hodnocení situace dítěte, který pravidelně aktualizuje, zpracovává individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně vyhodnocuje § 10, odst.3 c,d
- pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí § 10, odst.3e
- poskytnutí neodkladné pomoci dítěte bez odpovídající péče, posuzování situace dítěte bez péče § 15, odst.1, 2
- vykonává činnost kurátora pro mládež
- účastní se trestního a přestupkového řízení vedeného proti mladistvému

Podávání návrhů a podnětů soudu:
- podávání návrhu soudu § 14, odst.1,4 s náležitostmi dle § 14, odst. 2,3
- podávání návrhů soudu § 14, odst. 5
- podávání návrhu na předběžné opatření § 16
- činit nezbytná opatření k ochraně života a zdraví § 37, odst. 2,3
- podávání návrhu soudu na výkon rozhodnutí § 28
- poskytování pomoci při podávání návrhu soudu v rámci poradenské činnosti § 11, odst.1e

Poradenství a odborná pomoc:
- pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů § 11, odst.1a
- poskytování/zprostředkování poradenství rodičům § 11, odst.1b
- poskytování pomoci při vymáhání výživného pro dítě § 11, odst.1e
- odborná pomoc dítěti či rodiči při výkonu rozhodnutí § 14, odst. 8, 9
- odborná pomoc osobě, které bylo dítě předáno do péče § 16a, odst. 2
- činit opatření směřující k ochraně dítěte § 16a, odst. 1

Vedení a správa spisové dokumentace:
- vedení spisové dokumentace o dětech § 55, odst.1-4
- vedení rejstříků dle Směrnice MPSV ČR č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013 s účinností od 1.1. 2014 k vedení spisové dokumentace
- vyřazování spisů v souladu se směrnicí MPSV ČR č.j.: 2013/26780-21 a zákonem o archivaci

Poskytování zpráv a sdílení informací:
- sdílení informací z evidence a spis. dokumentace § 51, odst.1
- poskytování zpráv soudu na vyžádání § 51, odst. 4a
- poskytování zpráv st. zastupitelství na vyžádání § 51, odst. 4b
- poskytování statistických informací a spisové dokumentace KÚ a MPSV § 51, odst. 4c
- poskytování informací pověřeným osobám § 51, odst. 4d
- poskytování informací na žádost oprávněným orgánům § 51, odst. 5a 1-9
- poskytování informací orgánům činným v tr. řízení § 51, odst. 5b,c
- poskytování dožádaných informací Veřejnému ochránci práv § 51, 5e
- poskytování informací na základě výzvy od povinných orgánů § 53, odst.1
- zajištění stanoviska pro účely vydání pověření k výkonu SPO § 49, odst.3
- vydávání potvrzení pro účely nároku na výživné z/do ciziny § 35a

Výkon dožádání:
- převzetí zastupování dítěte na základě dožádání jiného OSPOD § 62, odst.1, 2, 5
- provádění šetření na základě dožádání § 62, odst.3
- zajištění pomoci zprostředkování poradenského zařízení § 62, odst. 4

Výchovná opatření, ústavní péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost:
- poskytování pomoci při překonávání nepříznivých soc. podmínek a výchovných vlivů § 31, odst. 1
- zajišťování výkonu sociální kurately § 31, odst. 2 a §32, odst. 4
- zaměřuje svoji činnost a působení na děti § 32, odst. 1-3
- zajišťování spolupráce s věznicemi § 34, odst. 1-4
- zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu § 36, odst.2-3
- ukládání pokuty při nesplnění povinnosti § 59a, odst. 1b

Výchovná opatření:
- rozhoduje o uložení výchovných opatřeních § 13, odst. 1 a,b,c
- rozhoduje o povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc § 13, odst. 1 d

Práce s dětmi v ústavní péči a s jejich rodinami:
- organizace a asistence u předání dítěte rodiči do ústavní péče § 28
- pomoc rodičům po umístění dítěte do ústavní výchovy §12, odst. 2
- pomoc dítěti ve spolupráci s ústavním zařízením při zajištění bydlení a práce § 33 zák. č.109/2002 Sb. v platném znění
- vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav § 30, odst. 1
- sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy §29, 1-5

Spolupráce s ústavem, sdílení informací:
- žádat informace od ústavu § 24, odst. 1h zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- přijímání informací o nadcházejícím propuštění dítěte §24, 1j zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění, § 29, odst. 6f
- přijímání informací o útěku dítěte z ústavu § 29, odst. 6g
- přijímání oznámení DÚ o přijetí, umístění nebo přemístění dítěte § 5 odst. 10 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- zajištění dokumentů a zpracování osobních listů pro potřeby diagnostického ústavu § 5 odst. 5 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- oznamování zřizovateli zařízení/soudu porušení povinností zařízením § 29, odst. 4
- projednávání postupů při změně ústavní výchovy § 24, odst. 1f zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- projednávání prodloužení ústavní výchovy § 24, 1g zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění
- vyjádření k umístění dítěte do zařízení v územním obvodu jiného DgÚ § 5 odst. 7 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění

Výkon SPO v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc:
- přijímání informací o dětech umístěných do ZDVOP § 42
- podávání žádosti o umístění dítěte v ZDVOP §42, odst. 2b
- návštěvy dítěte v ZDVOP §42, odst. 7
- povolování návštěv dítěte mimo ZDVOP § 42, odst. 7 b
- vydávání vyjádření o důvodnosti umístění dítěte v ZDVOP § 42 g odst.1

Ostatní:
- držení pohotovostí v rámci systému vyrozumění a úkony dle Metodického pokynu MPSV ze dne 2.11. 1995 (ve znění z 15. 3. 2007) k postupu obecních úřadů, dle rozpisu stanovený Magistrátem města Brna.

Pracovní pravomoci:
- řídí se obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k jím vykonávané práci
- řídí se pracovním řádem a ostatními vnitřními předpisy
- řídí se předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy požární ochrany
- řídí se pokyny nadřízených zaměstnancůVyřizování a podávání stížností

13b
Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.


Agenda péče o dospělé

Mgr. Nataša Hubatková (I.patro, dv. č. 111), tel. 546 125 178, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • zpracovává návrh rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení; dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti,
 • vykonává funkci opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti,
 • organizuje blahopřání jubilantům
 • v rámci péče o seniory a osoby zdravotně postižené zastupuje klienta, který není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby


Základní právní předpisy upravující sociálně-právní ochranu dětí a mládeže:
--------------------------------------------------------------------------------------------

 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
 • Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
 • úst. zák. č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod


Základní právní předpisy upravující sociální péči:
------------------------------------------------------------

 • zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

webové stránky MČ Brno-Bystrc: www.bystrc.cz - úřad - potřebuji si vyřídit - odbor sociální -sociálně-právní ochrana dítěte, více o odboru

informační tabule umístěná v přízemí ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno, odbor sociální, naproti kanceláře č. 010