Investice a záměry v MČ, stavební úřad, územní plán
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, nešlo by zajistit se stavební firmou školky Kamechy, aby své světlomety, kterými osvětluje po celý večer a noc stavbu, směřovala na svou stavbu? V současné době jsou světlomety namířeny do oken bytů Teyschlovy ulice - 20-28 a jelikož máme ložnice na tuto stranu a svítí nám do oken celou noc taková silná světla, máme problém s usínáním dětí a zbytečně brzkým vstáváním .. trvá to již několik dní, někdo světla přesměroval a je to opravdu obtěžující.. děkuji

  úterý, 21 březen 2017   Petra
  Dobrý den,
  na základě vaší připomínky jsem požádal pana stavbyvedoucího o nápravu. Doufám, že již to bude v pořádku.

  Zde vyjádření ze stavby:
  „Dobrý den, dnes jsme provedli sklopení osvětlovacích těles, problém by měl být tímto vyřešen – večer ještě provedu kontrolu účinnosti tohoto opatření“.

  S pozdravem
  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  85
 • Dobrý den, prosím o informaci, kdo schválil výstavbu obchodu na místě parkoviště pod ulicí Rerychova. Zajímají mne konkrétní osoby a také jejich stranická příslušnost. Dále mne zajímá, pokud stavba započne, kde budou parkovat auta z tohoto velkého parkoviště? I nyní, když je parkoviště funkční se večer nedá zaparkovat. Obyvatelé ulic Kuršova apod. musi parkovat až na parkovišti Vejrostova. V současné době je však i parkoviště u ulice Ečerova u zastávky 54 večer úplně plné, na parkovišti mezi Albertem a tramvají bývá večer volných pouze 10-15 míst. Takže kde budou parkovat auta, pokud se začne stavět?

  úterý, 31 leden 2017   Pavla Přikrylová
  Dobrý den,

  výstavba jednopodlažního komerčního objektu s parkováním přemístěným na střechu objektu v ploše mezi ulicemi Rerychova - Foltýnova - Kamechy je zatím pouze ve fázi projednaného územněplánovacího podkladu (projednaná ÚS Bystrc II - západ). Podle našich informací investor připravuje podklady pro projednání v územním řízení. Součástí každé nové stavby je i řešení dopravní obsluhy a parkování, takže součástí DÚ musí být výpočet potřeby parkovacích stání pro navrhovaný typ objektu a projektantem uváděnou kapacitu. Projektant musí nárůst potřeby parkovacích stání vyřešit, jakým způsobem to udělá, to v tuto chvíli nemůžeme předjímat.
  O územní rozhodnutí zatím požádáno nebylo, proto nelze v tuto chvíli výsledek případného územního řízení předvídat.

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  101
 • Dobrý den! Před časem se mluvilo o tom, že se bude na území podél ulice Páteřní stavět nákupní centrum Kaufland. Už jsme se loni všichni těšili na pohodlný nákup v typu prodejny, který v Bystrci dosud chybí. Kde to vázne? Proč se nestaví?

  pondělí, 16 leden 2017   Ivo
  Dobrý den,

  zřejmě máte na mysli otázku výstavby velkého obchodního centra při ulici Páteřní. Investor v uplynulém období se zástupci ÚMČ Brno-Bystrc a s vedením radnice sice projednával investiční záměr, ale předložený IZ byl v rozporu s platným Územním plánem města Brna a představoval zejména z hlediska dopravního nepřiměřený nárůst dopravní zátěže a nárůst dalších negativních vlivů na stávající obytnou zástavbu. K dnešnímu dni investor nový, doplněný či pozměněný návrh nepředložil, záměr nedopracoval tak, aby bylo možné zkonstatovat, že všechny problémy byly uspokojivě vyřešeny. O vydání územního rozhodnutí rovněž nepožádal.


  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  175
 • Dobrý den, prosím o vyjasnění, zda se v dohledné době počítá s výstavbou obchodu místo parkoviště pod spodním domem Rerychova, v jaké je to fázi, kdo je investor, čí jsou pozemky. Děkuji.

  pátek, 11 listopad 2016   Věra
  Dobrý den,
  výstavba jednopodlažního komerčního objektu s parkováním přemístěným na střechu objektu v ploše mezi ulicemi Rerychova - Foltýnova - Kamechy je zatím pouze ve fázi projednaného územněplánovacího podkladu (priojednaná ÚS Bystrc II - západ). Podle našich informací investor připravuje podklady pro projednání v územním řízení. O územní rozhodntuí však zatím požádáno nebylo. Zdejší stavební úřad se nemůže vyjádřit k termínům realizace - informace o časovém průběhu nemáme k dispozici. Pozemky dotčené hlavním objemem stavby jsou v tuto chvíli ve vlastnictví města, nelze však vyloučit, že některé vyvolané a podmiňující investice budou umístěny na pozemcích jiných vlastníků (přípojky IS, parkování atd.). To bude možné definitivně posoudit až na základě dokumentace k ÚR.

  S pozdravem

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí odboru stavebního
  Zobrazení :  146
 • Dobrý den, prosím o vyjasnění, co se to kope podél Horního náměstí (ulice Kamechy) a jak dlouho bude tento stav trvat a kdo za stavbu odpovídá. Děkuji.

  pátek, 11 listopad 2016   Věra
  Dobrý den,
  stavebnní úřad v letošním roce v této lokalitě povoloval jako zcela novou stavbu optický kabel Dial Telecom, jedná se o liniovou stavbu, umístěnou územním rozhodnutím ze dne 19.9.22016. Žadatelem o územní rozuhodnutí byla společnost Dial Telecom, a.s. se síelm Křižíkova 36 a, 186 00 Praha.
  V dané lokalitě  se rovněž k dnešnímu dni nachází řada podzemních staveb technické infrastruktury (teplovod, kabel UPC, sdělovací kabel O2,  veřejný vodovod a kanalizace, veřejné osvětlení ...). K opravám a údržbě stávajících staveb obecně  (pokud to nejsou státem chráněné památky) není třeba žádné opatření podle stavebního zákona, nepodléhají územnímu ani stavebnímu řízení, takže  v takovém případě by pouze stavebník projednával zábor veřejného prostranství či zvláštní užívání komunikací se zdejším odborem životního prostředí a dopravy. Podmínky a dobu trvání záboru stanoví uvedný odbor ŽPD.

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí odboru stavebního


  Zobrazení :  191
 • Rád bych se zeptal, jaké konkretní pravidla platí pro stavbu RD na místech na kterých to nepovoluje územní plán? V posledních letech v okolí Bystrce (např. v Údolí oddechu, zahradkařských koloniích, v okolí přehrady) v k.ú. vyrustájí stavby, které rozhodně nejsou jen chatami, ale slouží k celoročnímu bydlení (stačí se projít v Údolí oddechu, kde ve špičce jezdí jedno auto za druhým) a to na úplně nevhodných místech (chybějící komunikace, atd) Proto bych se rád zeptal, zda to nějak MČ řeší?

  úterý, 08 listopad 2016   Pavel
  Dobrý den, stavební úřad nepovoluje rodinné nebo bytrové domy v místech, kde to platný územní plán nepřipouští. Konkrétně v Údolí oddechu se nachází plochy stabilizovaného bydlení pouze ve východní části, za garážemi, a to je řadová zástavba rodinných domů v ulici Po Horkou. Stavební úřad však nemůže ovlivnit skutečnost, že majitelé objektů, povolených a zkolaudovaných jako objekty individuální rekreace, se do těchto objektů nastěhují v podstatě natrvalo. Tuto skutečnost není možné v mezích stavebního zákona ověřit, a proto nelze ani vyvozovat závěry, že by majitelé objety užívali v rozporu s kolaudačním souhlasem. (Např. mezi vybavením objektu pro IR a rodinným domem či bytem v podstatě dnes nejsou rozdíly, ať už se jedná o zařizovací předměty, tekoucí teplou a studenou vodu, napojení na energie, odkanalizování atd. Nemáme možnost např. nikomu zakázat, aby si do chaty nastěhoval pračku či televizi). Jediné omezení oproti plochám pro bydlení je stanovený limit pro velikost objektů IR, tak jak vyplývá z regulativů platného Územního plánu města Brna. Ve vyhlášených rekreačních oblastech, jako je např. Údolí oddechu, je to 50 m2 zastavěné plochy, obestavěný prostor nad upraveným terénem max. 230m3.
  Bohužel, situaci neprospívá ani fakt, že si lidé mylně vykládají význam slov "přihlášení se k trvalému pobytu". Cituji ze zák. č. 133/2000 Sb., § 10: Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). V případech stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny.
  Toto ustanovení zák. č. 133/2000 Sb. je sice poněkud nešťastné,. ale nevyplývá z něj zpětný dopad na způsob využití objektu. To, že je občan přihlášen k trvalému pobytu v objektu IR s č. evidenčním z tohoto objektu ještě nedělá rodinný dům. Podle zkušeností stavebního úřadu jedinou možností ochrany území proti nežádoucímu nárůstu zástavby v jakýchkoliv plochách je jedině územně plánovací dokumentace se smysluplnými regulativy. Tento problém ovšem musí vyřešit příslušný úřad územního plánování, jímž je Magistrát města Brna - odbor územního plánování a rozvoje.

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí odboru stavebního
  Zobrazení :  236
 • Dobrý den, zajímá mne, kdo a jak se stará o návaznost územního plánu v částech navazujících na sousední katastrální území. Na Kamechách vznikl problém, že všechny maminky, chodí s dětmi do lesíka nad Vrbovcem a koukat na koníky, dále na výlety směrem ke stájím Eliot, chodí se sem běhat, chodí sem na vycházky Kamecháček i Kamešská MŠ, část Kamešských chodí do lesní školky V Závětří a najednou máme cestu tímto směrem zatarasenou novým plotem a podle katastru nemovitostí to vypadá, že zanedlouho už k lesu a na Žebětín neprojdeme vůbec a to by většině Kamešských myslím dost vadilo. Počítá se s nějakým průchodem tímto směrem? Koordinují ti co dělají územní plánování nějak své kroky vzhledem k zájmům lidí v sousedním katastru? Děkuji za objasnění, Ing. Dita Majerová

  čtvrtek, 03 listopad 2016   dita.majerova
  Dobrý den,
  Váš dotaz směřuje do různých okruhů problémů.
  1) Co se týče územního plánování:  příslušným úřadem územního plánování v rámci města Brna je MMB -odbor územního plánování a rozvoje. MČ Brno-Bystrc má možnost vyjádřit se ke všem projednávaným  změnám ÚPmB, ke všem územně plánovacím podkladům i územně plánovací dokumentaci. Podklady pro jednání samosprávných orgánů v této věci připravuje vždy zdejší odbor stavební, případně  ve spolupráci s dalšími odbory, jichž se problematika týká. Konečné slovo při schvalování veškeré ÚPP a ÚPD má Zastupitelstvo města Brna. Platný ÚPmB  má v regulativech, konkrétně ve vyhlášce  č. 2/2004 ( v platném znění) v kapitole 1. - Prostorové uspořádání města - i tento požadavek, cituji:
  "V zastavěném i nezastavěném území města musí být - pokud územně plánovcí dokumentace zóny nestanoví jinak - zachovány stávající a obnovovány v současné době znepřístupněné pěší cesty, zajišťující průchodnost území a přístup k jednotlivým pozemkům."
  MČ Brno-Bystrc ve svých  připomínkách a požadavcích tento veřejný zájem vždy respektovala. Právní vymahatelnost tohoto požadavku je však jiný okruh problémů.
  2) Co se týče vašeho konkrétního problému, není jasné, na kterém pozemku a katastrálním území se cesta nachází. Není jasné, zda se jedná o nepovolený nový plot na  veřejně přístupné účelové komunikaci, nebo o povolený plot na soukromém pozemku, který veřejnou účelovou komunikací nebyl a není.   Pokud  by se jednalo o stavbu ve smyslu ust. § 2 zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon, v platném znění), pak by věcně a místně příslušným k řešení této věci byl příslušný obecný stavební úřad. Pokud by se nejednalo o stavbu ve smylu stavebního zákona,  ale o překážku na veřejně přístupné účelové komunikaci, pak by tato problematika spadala do kompetence příslušného silničního správního úřadu.
  Doporučujeme vám obrátit se s konkrétním dotazem, zda se jedná o povolenou stavbu či překážku, s uvedením základních nezbytných údajů (parcela, kat. území) na věcně a místně příslušný stavební nebo silniční správní úřad cestou podatelny tohoto úřadu.

  Ing.Arch. Ivana Krejčová, vedoucí odboru stavebního
  Zobrazení :  174
 • Dobrý den, v BN č. 9 mě zaujal článek a nákres úprav a nových staveb na Horním náměstí. Mohl by prosím někdo detailněji vysvětlit, co se skrývá pod objektem č.5 - objekt s obchodními plochami a parkováním na střeše? Domnívám se, že jde o cosi nového, o čem se dosud s občany nikdo nebavil. Děkuji.

  čtvrtek, 08 září 2016   KarelK
  Dobrý den,
  Váš dotaz se týká Územní studie Bystrc II - západ. Umístění nového komerčního objektu v ploše stávajícího parkoviště s pakováním přemítěným na střechu a s pěší lávkou k zastívce tramvaje vyplynulo v průběhu projednávání z potřeb území. Územní studii na žádost MČ Brno-Bystrc pořídil příslušný úřad územního plánování, jímž je Magistrát města Brna - odbor územního plánování a rozvoje.  Příprava územní studie byla zahájena  v r. 2012, kdy MČ Brno-Bystrc projednala v textu tzv. Zadání požadavky městské části, které je nutno v daném území řešit. ÚS zpracovala společnost ARCHIKA, architektonická projekční kancelář s.r.o., zastoupená ing. arch. Jindřichem Kaňkem. V průběhu zpracování studie probíhala řada výrobních výborů a jednání na úrovni města i městské části, byla projednávána v příslušných komisích rady a postupně doplňována o požadavky a připomínky městské části  a upravována. Studie byla také v průběhu zpracování představena občanům Bystrce na prezentaci ve Společenském centru, takže možnost klást dotazy a podávat připomínky přímo nebo prostřednictvím volených zástupců měli v průběhu zpracování všichni občané MČ Brno-Bystrc.
  Je nutno upozornit na skutečnost, že v územním plánování je potřeba skloubit řadu někdy zcela protichůdných požadavků a tudíž je zcela jasné, že nikdy nebude možné stoprocentně vyhovět každému, vždy se bude jednat o výsledek  složitého hledání optimálního kompromisu. Studie je zpracována v souladu s požadavky 6/16. zasedání ze dne 17.4.2013 a 7/4. zasedání ze dne 15.4.2015  ZMČ Brno-Bystrc. V tuto chvíli je projednání ÚS Bystrc II - západ ukončeno a studie je zařazena do evidence územně plánovací činnosti ILAS jako podklad pro územní rozhodování v území.
  K projektu obchodního centra: městská část není investorem, konkrétní detaily osazení stavby, stavebně technické řešení musí vyřešit oprávněný projektant tak, aby nejen respektoval zadání investora a projednanou ÚS Bystrc II západ, ale rovněž požadavky, vyplývající z platných zákonů a vyhlášek.
  S pozdravem


  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  194
 • Mohu se prosím zeptat, když už se dočkaly i Kamechy 4.! Alberta v jedné městské části (což už to absolutně nechápu), proč stále sídliště Černého je bez nějakého pořádného obchodu?! Protože na celé sídliště, aby byl jeden malý stánek s vietnamcem, který z toho těží a prodává rohlíky za 2,30 Kč není určitě moc v pořádku. I před tím albertem v Kamechách tam měli více večerek a různých obchodů s potravinami jak tady... Chtělo by to aspoň získat nějaké prostory v tom uzavřeném bývalém OC Letná a otevřít tam provizorně třeba obchod typu Coop apod., aspoň něco na ten žalostný stav. Jsme závislí na MHD, protože nejbližší obchod je Albert až na zastávce Vondrákova, pro přehled, trolejbusem 3-4 minuty, pěšky víc jak 10 minut (z konečné linky 30). Proč musíme MHD? No protože u toho prodavače v malém stánečku na točně Černého mnohdy i rohlíky zmizí dříve jak za hodinu. A jestli tu postavíte nový supermarket, klidně, hlavně ať to NENÍ albert, těch tu máme plné zuby. Děkuji, zda se tím konečně budete zabývat.

  neděle, 24 červenec 2016   Tomáš Netoušek
  Dorý den
  podle informací dostupných stavebnímu odboru v současné době projednává investor dokumentaci k územnímu řízení na výstavbu nového polyfunkčního domu s byty a obchody při ulici Černého, v místě dnešního OC Letná. O zahájení územního řízení zatím investor nepožádal. K prodejnám Albert: stavební odbor nemá  možnost ovlivnit  jednání investora s budoucími nájemci či vlastníky komerčních prostor, nemůže tedy žádným způsobem  ovlivnit, zda připravované obchodní jednotky budou provozovány firmou AHOLD nebo nějakým jiným obchodním řetězcem.


  Ing.arch. Ivana Krejčová vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  191
 • Dobrý den, jak v současné době vypadá připravovaná stavba "Bystroušky" na Horním náměstí? V jaké fázi se tento projekt nachází a jak bude dále souviset s celkovou parkovou úpravou Horního náměstí? Budou veřejnosti představeny projektové návrhy a budeme mít možnost se k ním vyjádřit? O jaký časový horizont se asi jedná? Děkuji předem za odpověď.

  středa, 20 červenec 2016   Věra
  Dobrý den,

  koncem června 2016 byl Radou města Brna odsouhlasen investiční záměr Výstavba centra volného času Nová Bystrouška.  Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc přijalo na počátku roku 2016 usnesení ohledně možného částečného spolufinancování akce. Nyní bude probíhat snaha ze strany představitelů naší  městské části a příslušných odborů města Brna o zařazení finančních prostředků do rozpočtu města Brna pro rok 2017 na projektovou dokumentaci a postupnou realizaci celé investice. Dle časového harmonogramu zpracovaného městem Brnem, který byl přílohou odsouhlaseného investičního záměru, byla akce rozplánována na 6 let.


  Ing. Marcela Nepejchalová, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  153
 • Dobrý den, v nedávné době probíhal geologický průzkum v horní Bystrci ohledně prodloužení trasy tramvajového tělesa až na Kamechy. Je možno se někde seznámit s výsledky tohoto průzkumu? A bude veřejnost také seznámena s projektem této nově budované trasy tramvaje? Zajímá mě především, jak bude tato stavba odhlučněna z hlediska toho, že probíhá sídlištěm, pravděpodobně velmi blízko domů na Kuršové. Děkuji předem za odpověď.

  středa, 20 červenec 2016   Věra
  Dobrý den,
  stavební úřad nemá v sopučasné době výsledky HG průzkumu k dispozici, budou podkadem pro zpracování dokumentace k územnímu řízení a jako takové budou i závěry z HG součástí návrhu na vydání ÚR. K hluku: součástí dokumentace musí být i návrhy na protihluková opatření, pokud potřeba takovýchto opatření z povahy věci vyplyne. Posouzení protihlukových opatření je v kompetenci orgánů ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice JMK). V současné době nemáme dokumenatci prodloužení tramvajové trati k dispozici, probíhají přípravné práce. Více informací vám poskytne Magistrát města Brna, odbor dopravy.

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru


  Dobrý den,

   

  prodloužení tramvajové trati do OS Kamechy je akcí Statutárního města Brna, zadavatelem průzkumu je Magistrát města Brna, Odbor investiční, jehož vedoucí nám poskytla následující informaci.

  "Opravdu jsme dokončili detailní geologický průzkum území, který oproti předpokladům zjistil existenci skalního masivu v poměrně mělké hloubce a tato skutečnost mění technické předpoklady pro plánovaného provedení trati a právě vzhledem k výsledkům daného průzkumu nyní připravujeme zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí. Jakmile budeme mít ukotveno technické řešení tramvajové trati, představíme jej i geologický průzkum veřejnosti."


  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  228
 • Dobrý den, rád bych se informoval o plánech výstavby aquaparku v blízkosti brněneské přehrady vedle projektu Panorama. Našel jsem náznaky v médiích, územní plán a studii VUT. https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=77588 Zajímá mě, zda je pro tento nebo jiný projekt nějaký časový plán a v jaké je fázi. Zda existuje investor apod. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

  středa, 22 červen 2016   Tomáš
  Dobrý den, v současnosti nemá  stavební úřad žádné informace o tom, že by se podobný záměr měl na území MČ Brno-Bystrc v blízké době realizovat.

  S pozdravem

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  282
 • Dobrý den, bydlím celý život na ulici Kuršova a kvůli stavbě nové tramvajové tratě na Kamechy mám velké obavy z budoucího hluku. Bydlím tu kvůli klidu ale pochybuji, že tento klid bude zachován, když tu každou chvíli bude jezdit šalina. Četl jsem, že v půlce trati bude trať svedena do tunelu, nemůže se tunel udělat už od začátku? Opravdu se mi nechce koukat z okna na projíždějící šaliny a poslouchat hluk. Jak chcete zajistit, aby tu zůstal klid a šaliny nijak nerušily?

  středa, 20 duben 2016   Michal
  Dobrý den,
  součástí dokumentace k územnímu řízení musí být i vyřešení požadavků, vyplývajících ze speciálních zákonů, které se nějakým způsobem dotýkají umisťování staveb. V případě posuzování hluku se jedná o zákon o ochraně veřejného zdraví - zák.č. 258/2000 Sb. v platném znění. Dotčeným orgánem je Krajská hygienická stanice JMK. V případě, že z DÚR vyplyne nutnost budovat protihluková zařízení, budou tato protihluková zařízení, stavby, opatření apod. řešena jako součást projektu a jejich účinnost bude KHS JMK vyhodnocovat před kolaudací stavby.
  V současné době nemáme k dispozici dokumentaci, nemůžeme proto podat přesnější informace, o jaká protihluková opatření se bude jednat. Doporučujeme vám obrátit se s dotazem na Magistrát města Brna - odbor dopravy.
  S pozdravem

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  193
 • Dobrý den, na Kamechách se už nějaký čas pohybuje auto a něco vrtá do země. Naproti Alberta zas razí nějakou štolu a dole pod sídlištěm to vypadá na nástupní ostrůvky. Je to začátek stavby slibovaného prodloužení tramvaje a pokud ano kdy by mělo být uvedeno do provozu? Protože stavba bude procházet jak Bystrcí tak Žebětínem, kdo na ni bude dohlížet aby nedocházelo k překopávání kabelů a podobných incidentů tak jak se to již stalo?

  čtvrtek, 14 duben 2016   Martin
  Dobrý den,

  dne 2.3.2016 jsem obdrželi od společnosti GEOtest, a.s., Šmahova 112, 627 00 Brno oznámení o provádění průzkumných vrtů v dané oblasti. Tyto průzkumné vrty jsou prováděny za účelem hydrogeologického posouzení území pro plánované prodloužení tramvajové tratě do lokality Kamechy. Za případné škody na technické a dopravní infrastruktuře odpovídá ten, kdo je způsobil, tedy provádějící firma.

  S pozdravem

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  252
 • Dobrý den! Mám dotaz ohledně přípravy výstavby prodloužení TT na Kamechy. V jaké fáyi se nachází? Ve věstníku veřejných zakázek lze dohledat zakázku na geologický průzkum a na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Kdy se bude (pokud se tak již nestalo) soutěžit projektová dokumentace? A kdy mají šanci občané k projednávané věci vznášet dotazy? Děkuji

  pondělí, 04 duben 2016   Fojt
  Dobrý den,
  zdejší odbor stavební nemá v současné době k dispozici dokumentaci k územnímu řízení, nemáme ani podrobnější informace o průběhu výběrového řízení na zhotovitele dokumentace. Obraťte se v této věci na Magistrát města Brna, odbor dopravy - oddělení koncepce dopravy, Kounicova 67, Brno.
  S pozdravem

  Ing.arch. Krejčová, vedoucí stavebního odboru

  Dobrý den,
  požadovanou informací, týkající se výstavby prodloužení tramvajové linky na Kamechy, náš úřad nedisponuje.
  Pokud jste na VVZ vyhledal zakázku týkající se geologického průzkumu, ze zakázky musí být zřejmé, že zadavatel je Statutární město Brno,
  a to odbor investiční. Přesné a aktuální informace Vám poskytne vedoucí příslušného oddělení na telefonním čísle 54217 4165.

  Ing. Josef Vaverka, vedoucí majetkového a investičního odboru
  Zobrazení :  186
 • Dobry den, Toto je otazka stavebny urad. Na otazku co se da delat kdy ste obtežován hlasyma lidi z hospode v nase budove (adresa, Hvozdecká 1305/5, Brno - Bystrc) KHS Jmk odpovedel: "Ve svém podnětu uvádíte že jste obtěžován zejména hlasovými projevy lidí. Od 1. 12. 2015 nespadá do kompetence KHS JmK hodnocení hlasových projevů lidí v provozovnách. Se svým podnětem se se přednostně obracejte na příslušný stavební úřad, protože se může jednat o stavebně technickou závadu budovy." Tak, otazka přo stavebny urad. Jak je možne ze hospoda pracuje po 22:00 kdy je nocni klid stanoven do 22:00 hodin ? Co se da delat když ste obtežovany s hlasiti hosty z hospody ? Znovu řikam že nemame problem s hudbou ale s hlasi hosty. Jake su norme pro takovy pripad a jak skontrolovat jestly budova nema velkou zavadu ? Dekuji, Igor

  sobota, 05 březen 2016   Igor
  Dobrý den,
  stavební úřad není oprávněn posuzovat hlasitost projevu návštěvníků restaurace. Konkrétně k objektu Hvozdecká 5: v průběhu minulých let stavební úřad několikrát řešil podněty, týkající se hlučnosti hostů z restaurace v přízemí tohoto bytobvého domu, a to i za součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí JMK. Při těchto kontrolních prohlídkách bylo vždy zjištěno, že provozovna je užívána v souladu s vydanými povoleními, tedy pro hostinskou činnost.
  Stavební úřad nemůže kolaudačním souhlasem ani souhlasem se změnou užívání stanovit podmínky pro užívání, např. provozní dobu objektu, počet návštěvníků atd. Rovněž nemáme možnost v rámci svých kompetencí posuzovat umístění jednotlivých zařízení, které nejsou stavbou, ale mohou být zdrojem hluku (např. přístroje na vaření kávy, mikrovlnné trouby atd.). V době, kdy se stavba bytového domu a následně i provozovna restaurace uváděly do užívání, byly všechny potřebné podklady doloženy, vč. kladného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice JMK.
  Ust. § 119 stavebního zákona, odst. (2) Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

  Ust. § 126, odst. (3) SZ: Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

  V případě provozovny Hvozdecká 5 byla navrhovaná změna užívání v souladu s platným ÚPmB, byla doložena kladná stanoviska HZS JMK i KHS JMK. Instalovaná zařízení nevyžadovala žádná stavební opatření ze strany stavebníka za účelem odhlučnění.


  S pozdravem

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  250
 • Dobrý den. Média informovala o záměru firmy pana Trčaly postavit na svahu u přehrady lyžařský areál. Zajímalo by mě, zda se na úřad v Bystrci pan Trčala anebo jeho firma s tímto záměrem obrátil. Jaké je stanovisko bystrckého úřadu k tomuto problému? Je vůbec možné se k němu nějak vyjadřovat, když pozemky patří firmě Lesy České republiky, s.p.? Děkuji za odpověď.

  čtvrtek, 17 prosinec 2015   Michael Piskor
  Dobrý den,
  stavební úřad k dnešnímu neeviduje žádnou žádost, týkající se záměru umístění lyžařského svahu v okolí přehrady. Nemáme k dispozici žádný podklad, na jehož základě by bylo možné posoudit, zda je záměr v souladu s platným Územním plánem města Brna, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a s dalšími předpisy (např. zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně krajiny a přírody, zák.č. 289/1995 Sb. lesní zákon, zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a další). O stanovisku vlastníků pozemků, které by měly být záměrem p. Trčaly dotčeny, rovněž nemáme žádné informace.

  S pozdravem

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí odboru stavebního
  Zobrazení :  222
 • Dobrý den, ráda bych se optala zda je možné odkoupení malého pozemku Bystrc-Kamechy pro stavbu domku. Jestli se uvažuje o nabídce prodeje pozemků kolem Kamech a za kolik. V mých představách malý pozemek je zhruba 150 až 500m2. Děkuji za odpověď

  neděle, 25 říjen 2015   Helena Fendrichová
  Dobrý den,
  městská část Brno Bystrc pozemky neprodává a v dané oblasti nemá pozemky svěřené. Obraťte se na odbor majetkový MMB, který má ve své kompetenci dispozice s majetkem
  Navíc Vám doporučuji navštívit ÚMČ Brno-Bystrc, odbor majetkový a investiční, paní Mauerová, která s Vámi Váš požadavek prodiskutuje a případně poradí.

  Ing. Josef Vaverka, vedoucí majetkového a investičního odboru
  Zobrazení :  257
 • Nádstavba polikliniky Investor navrhuje směnu svého pozemku (na kterém dle uzemního plánu nemůže zřídit parkoviště) za pozemek města, aby mohla vzniknout soukromá parkovací stání (až 21 míst) v těsné blízkosti objektu, která jsou podmínkou pro možnost rozšíření polikliniky. Tato směna má být provedena bezúplatně a investor smění jen nezbytně nutné výměry pro nová soukromá stání. Investor touto směnou získá zadarmo velmi cenné soukromé parkoviště v bezprostřední blízkosti svého objektu (cena takového objektu se zcela jistě zvýší). Proč město samo na svých pozemcích nevybuje veřejná parkovací stání pro své občany? Proč je tato směna bezúplatná (zcela jistě dojde významným způsobem ke zvýšení tržní ceny stávajícího objektu)?

  čtvrtek, 22 říjen 2015   Tomáš
  Vážený pane Tomáši,
  jakákoliv dispozice s majetkem a tedy i směna pozemků se provádí z úrovně města, město tyto pozemky vlastní a městská část je pouze žádána o stanovisko k předmětné dispozici.
  Ze zkušeností z předchozích již provedených směn byl zájem města vždy takový, aby směna byla pro město výhodná.
  Předjímáte o bezúplatné směně, toto je věcí realitního odboru MMB, který předkládá k rozhodování komisi majetkové a následně na projednání v Radě a Zastupitelstvu města.
  Městská část má na směně , tak jak by měla proběhnou, zájem a to z důvodu vybudování parkových úprav na Horním náměstí, kde je snaha MČ Brno-Bystrc vykoupit další pozemky na Horním náměstí,
  které jsou ve vlastnictví soukromých osob tak, aby bylo možné zahájit uvedené parkové úpravy.


  Ing. Josef Vaverka, vedoucí majetkového a investičního odboru
  Zobrazení :  171
 • Dobrý den, na http://ms-invest.cz/byty-panorama/bytove-domy se uvádí, že vznikne nová autobusová a tramvajová zastávka. Mohu Vás požádat o upřesnění umístění a termín vzniku? V územním plánu jsem tuto změnu nezaznamenal. Děkuji

  pondělí, 19 říjen 2015   Martin
  Dobrý den,
  vybudování zmíněných zastávek MHD bylo jednou z podmínek plánovací smlouvy mezi investorem obytného souboru Panorama nad přehradou, II. a III. etapa a Statutárním městem Brnem. Zastávka autobusu je navržena při ulici Rakovecká, zastávka tramvaje při ulici Páteřní. Územní plán města Brna není zpracován do takové míry podrobností, aby řešil konkrétní umístění zastávek MHD.
  S pozdravem

  Ing.arch. Ivana. Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  317