Pro úspěšné vyřízení většiny Vašich záležitostí potřebujeme od Vás určité vstupní informace a údaje. Pro jejich předložení a zpracování slouží základní formuláře rozdělené dle jednotlivých odborů a problémů. Najdete je zde.

Formuláře

Formuláře bytového odboru


Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc

Formulář pro žádost o zařazení do seznamu žadatelů o byt

Doklady nutné pro zaevidování žádosti o pronájem běžného bytu v MČ Brno-Bystrc

Formulář pro žádost o pronájem bytu bez dluhu

Formulář pro žádost o pronájem bytu s dluhem

Formulář pro žádost o dohodu o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (výměnu obecního bytu)

Formulář pro žádost o přechod nájmu obecního bytu

Formuláře odboru kultury


Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných podniků

Poplatek ze vstupného - ohlášení

Formuláře odboru majetkového a investičního


Příjem obchodních nabídek firem

Formuláře odboru pečovatelské služby


pečovatelské služby

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby

Ceník

Ceník služeb nadstandard

Ceník výše úhrad za půjčování kompenzačních pomůcek a jídlonosičů

Základní prohlášení - veřejný závazek 

Poskytování pečovatelské služby - informace pro klienty 

Informace ke způsobu a zásadám poskytování pečovatelské služby v domácnosti uživatele sociální služby   

Pomoc při zajištění stravy – DOVOZ OBĚDA – informace pro žadatele  

Etický kodex

Ochrana osob před předsudky

Podávání podnětů a stížností

odlehčovací služby

Žádost o poskytnutí odlehčovacích služeb

Ceník

Ceník služeb nadstandard

Základní prohlášení - veřejný závazek 

Poskytování odlehčovací služby - informace pro klienty 

Informace ke způsobu a zásadám poskytování odlehčovací služby v pobytové sociální službě 

Informace před nástupem

Etický kodex

Ochrana osob před předsudky

Podávání podnětů a stížností


Formuláře odboru vnitřních věcí

Rejstřík trestů

Duplikát dokladu

Doklady pro použití v zahraničí

Obecné informace k uzavření sňatku

Dotazník k uzavření manželství

Formulář žádosti o povolení sňatku mimo obřadní síň

Termíny sňatků 2019

Přehled vhodných míst pro pořádání svatebních obřadů mimo obřadní síň na území MČ Brno-Bystrc

Seznam skladeb k obřadu

Žádost o osvědčení k církevnímu sňatku

Změna příjmení po rozvodu na předešlé příjmení změna příjmení hanlivého

Změna jména - nezletilé dítě

Změna jména a příjmení

Přihláška k vítání občánků


Formuláře odboru životního prostředí a dopravy

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství - zeleň

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Přihláška k užívání veřejného prostranství

Ohlášení ukončení užívání veřejného prostranství

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - výkopové práce

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - zábory, sportovní akce, aj.

Zvláštní užívání místní komunikace - zřizování vyhrazeného parkovacího stání

Žádost o omezení obecného užívání

Žádost o povolení připojení na místní komunikaci - sjezd

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství - stánkový prodej

Přihláška k užívání tržního místa

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - uložení sítí

Vzor žádosti o náhradu škody

Žádost o povolení uzavírky

Formuláře odboru stavebního

Formát PDF (Adobe Acrobat Reader) Formát RTF (MS Word)
Ohlášení odstranění
Ohlášení odstranění
Ohlášení stavby Ohlášení stavby
Oznámení o užívání stavby Oznámení o užívání stavby
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Oznámení změny v užívání stavby Oznámení změny v užívání stavby
Žádost o povolení předčasného užívání staveb Žádost o povolení předčasného užívání staveb
Žádost o stavební povolení Žádost o stavební povolení
Žádost o územní souhlas Žádost o územní souhlas
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Žádost o povolení k odběru podzemních vod a SP ke studni nebo jinému vodnímu dílu Žádost o povolení k odběru podzemních vod a SP ke studni nebo jinému vodnímu dílu
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
 

Formuláře odboru finančního

Žádost o finanční podporu_MČ - fyzická osoba

Žádost o finanční podporu_MČ - právnická osoba

Zásady pro poskytování finanční podpory

Žádost o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru

Ohlášení hazardní hry

Formuláře odboru sociálního

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Žádost o jubilejní svatbu

Formulář inzerce v Bystrckých novinách

Formulář řádkové inzerce