Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu dřevin

Vážení spoluobčané, vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) v k.ú. Bystrc, včetně oblastí sezónní rekreace (chatové osady, zahrádkářské kolonie apod.),
chtěl bych vám předat informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. (Správy sítě VN, NN a ZP E.ON Česká republika, s.r.o.). V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném v příloze (plakátu), mohou zaměstnanci naší společnosti anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.
Věřím, že v zájmu zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie bude ořezům a odstranění dřevin z blízkosti elektrického zařízení věnována náležitá pozornost a vlastníci či uživatelé pozemků učiní tak nezbytná opatření dle ustanovení § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem

Váš starosta Tomáš Kratochvíl

Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů

17. 10. 2017