V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Informace k poplatku za komunální odpad

Informace k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - změny v roce 2013

Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který přináší zásadní změny při správě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek"), zejména v rozšíření okruhu poplatníků poplatku a zvýšení horní hranice části poplatku, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Podrobnosti v oddílu Praktické informace
Číst dál...

Havárie hlavního zásobovacího řadu DN 200

Dne 27.11.2012 bude na ulici Výhon od 9,00 do 24,00 hodin přerušena dodávka vody z důvodu opravy havárie hlavního zásobovacího řadu DN 200. Náhradní zásobování bude zajištěno třemi přistavenými cisternami na ulici Výhon. Číst dál...

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE OZNAMUJÍ

Dodávaná voda v Bystrci je již pitná
Na základě provedených odběrů vody z vodovodní sítě v části Bystrce, kde pitná voda nesplňovala vyhl. MZČR č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu,  a  následných laboratorních rozborů, konstatujeme, že odebrané a analyzované vzorky ve všech parametrech vyhověly vyhl. MZČR č.252/2004 Sb. v platném znění, tzn. že dodávaná voda v postižené části je již pitná

Odběratelům se ještě jednou omlouváme za způsobené nepříjemnosti.

Problém se zvýšeným zákalem se týkal ulic: Výhon, Přístavní, Joukalova, Heyrovského, Nad Kašnou, Krajní, U Sokolovny, Živného, Vondrákova č.8-16, Odbojářská 2, Nám. 28.dubna, Jakuba Obrovského, Pod Horkou a K Dálnici. Číst dál...

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE SE OMLOUVAJÍ

Vážení odběratelé, dovolte mi podat Vám vysvětlení k mimořádné situaci, která způsobila změnu v kvalitě námi dodávané vody v oblasti městské části Brno –Bystrc a omluvit se Vám za problémy, které jsme Vám způsobili. 

Dne 15.11.2012 prováděli pracovníci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. plánovanou úpravu regulace nátoku do vodojemu zásobujícího část Bystrce pod ulicí Stará dálnice. Jednalo se o práce, které se standardně realizují i na jiných vodojemech zásobujících město Brno pitnou vodou, a které Vy – koneční odběratelé, běžně nevnímáte. Bohužel tak tomu nebylo v tomto případě. Změnou režimu v zásobování pitnou vodou ve Vaší městské části došlo k mimořádnému, nepředvídatelnému a nežádoucímu vznosu usazeného sedimentu ve shybkách na hlavním zásobovacím řadu, který způsobil zvýšení zákalu a tím změnu kvality vody, a to v ulicích Výhon, Přístavní, Joukalova, Heyrovského, Nad Kašnou, Krajní, U Sokolovny, Živného, Vondrákova č.8-16, Odbojářská 2, Nám. 28.dubna, Jakuba Obrovského, Pod Horkou a K Dálnici. I přes veškerou snahu našich pracovníků, kteří od čtvrtečního večera 15.11.2012, kdy byli na toto upozorněni, prováděli na vodovodní síti intenzivní zásahy vedoucí k odstranění vzniklého problému, se nám zákal nedařilo odstranit.

O této skutečnosti jsme informovali na našich webových stránkách dne 16.11.2012 s předpokladem neprodleného odstranění závadového stavu. Jelikož i přes stálou intenzivní práci na vodovodní síti po celý víkend, kdy se několikrát zdála situace stabilizovaná, se nepodařilo problém dostat pod trvalou kontrolu, bylo dne 19.11.2012 vydáno upozornění, že dodávaná voda nesplňuje vyhlášku MZČR č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

Mohu Vás ujistit, že k dnešnímu dni, tj. 21.11.2012, pracovníci společnosti na odstraňování závady ve změně kvality dodávané vody nepřetržitě usilovně pracují tak, aby dodávka kvalitní pitné vody byla obnovena co nejdříve, neboť plně chápou problémy, které jsou tímto odběratelům způsobeny. O aktuálním stavu Vás budeme i nadále informovat prostřednictvím webových stránek společnosti www.bvk.cz a na internetových stránkách městské části.

Jménem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. se všem odběratelům v postižené oblasti omlouvám a současně děkuji za pochopení této mimořádné situace. Za období dodávky vody nesplňující parametry vyhlášky bude všem odběratelům z postižené oblasti nabídnuta kompenzace vodného a stočného. Pokud byla způsobena škoda na Vašem majetku, volejte, prosím, právní útvar naší společnosti, tel.číslo 543 433 009 nebo 543 433 007, kde Vám budou sděleny bližší informace o odškodnění.


S úctou

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel Číst dál...