V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Jubilejní svatby

Jubilejní svatby

MČ Brno-Bystrc organizuje pro své občany obřady jubilejních svateb

· Zlatých – 50 let společného života
· Diamantových – 60 let společného života
· Platinových – 70 let společného života

na základě podané žádosti. Formulář žádosti je k dispozici zde, nebo na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno.

Bližší informace na tel. č. 546 125 178, 546 125 170.

Odvolání smogové situace

Vydáno: sobota 26.01.2013, 09:58 SEČ (08:58 UTC) Pro území: Aglomerace Brno
SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných
částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.
Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Brno/Ivana Záluská

Smogová situace - vyhlášení pro Aglomeraci Brno 25.1.2013

25. 1. 2013, v 06.17 hod, byla pro území Aglomerace Brno (totožné s územím statutárního města Brna) vyhlášena smogová situace pro polétavý prach - PM10. Platnost tohoto vyhlášení je až do doby odvolání tohoto stavu.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
§ 10 odst. 1
Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění .... částicemi PM10 ..... překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze.
§ 10 odst. 2
Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odst. 3.

Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc - zveřejnění záměru

18. ledna obdržela MČ Brno-Bystrc žádost o zveřejnění oznámení záměru stavby „Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc“ v k.ú. Bystrc, okr. Brno – město, posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení je vyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách MČ Brno-Bystrc.

Oznámení je také k dispozici na odboru životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje u Mgr. Mirka Smetany (kl. 2636), kancelář 414A, do oznámení je možné nahlížet, pořizovat si z něj výpisy, opisy, případně kopie v úřední dny (Po a St od 8,00 – 17,00), popřípadě po telefonické domluvě i mimo tyto dny. Jeho elektronická verze je umístěna na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr.

Na svém zasedání 30.1.2013 se bude RMČ Brno-Bystrc vyjadřovat jak k tomuto materiálu, tak k požadovanému prodeji pozemků ve vlastnictví města Brna. Vyjádření příslušných komisí RMČ i vedení MČ je negativní. Přehled situace je zde.

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

Informace o dani z nemovitostí na rok 2013

Informace z webu brno.cz, pouze pro katastrální území Bystrc