V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Konference pro oblast sportu

Město Brno ve spolupráci s Fakultou sportovních studií připravilo pro laickou i odbornou veřejnost Konferenci pro oblast sportu, která se bude konat ve středu 16. května od 14 hodin v aule Lékařské fakulty Univerzitního kampusu, Kamenice 5, Brno-Bohunice.Konference-A3-page-001

4. 5. 2018

Číst dál...

Povinnosti živnostníků při nakládání s odpady

Pravidla pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „Zákon").

CO JE ODPAD DLE ZÁKONA O ODPADECH?

Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, když jej osoba předá k využití nebo odstranění nebo předá-li jej úplatně/bezúplatně osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů nebo odstraní-li jej sama [§ 3 odst. 1, 2 Zákona].

PŮVODCE ODPADŮ
Původcem odpadů je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném [§ 4 odst. 1 písm. x) Zákona]. Původcem odpadů je tedy i živnostník, při jehož činnosti vznikají odpady.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládáním s odpady je obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů [§ 4 odst. 1 písm. e) Zákona].

ŽIVNOSTNÍK MÁ ŘADU POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZEJMÉNA § 16 ZÁKONA:
• ZAŘAZOVAT vznikající odpady podle druhů
• SHROMAŽĎOVAT odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
• ZABEZPEČIT odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
• VÉST průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi
• OHLAŠOVAT odpady příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
• PŘEVÉST – PŘEDAT odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí
• KAŽDÝ JE POVINEN zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna
• NAKLÁDAT S NEBEZPEČNÝMI ODPADY (NO) pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného
orgánu státní správy
• VÉST EVIDENCI A OHLAŠOVAT přepravované nebezpečné odpady
• OZNAČIT shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů a místa pro soustřeďování nebezpečných
odpadů
• VYBAVIT místa nakládání s nebezpečným odpadem identifikačním listem nebezpečného odpadu

JAK MOHOU ŽIVNOSTNÍCI NALOŽIT SE SVÝM ODPADEM:
A. ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU
Odpad podobný komunálnímu odpadu je podle Zákona veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů. Jedná se o odpad vzniklý při nevýrobní činnosti, který má obdobné složení jako odpad vznikající občanům (například papír, sklo, obsah odpadkových košů).
A1. ŽIVNOSTNÍK SI ZVOLÍ VLASTNÍHO DODAVATELE SLUŽEB
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.
Živnostník vytřídí z odpadu jeho využitelné složky (druhy odpadu podskupiny 20 01 jako papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad apod.) a nebezpečné složky. Zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely dalšího nakládání s ní pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad. Pro naložení s jednotlivými druhy vytříděných odpadů i se směsným komunálním odpadem si dle svého výběru zvolí vyhovujícího dodavatele služeb, který je oprávněnou osobou.
A2. ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU V OBCI NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ SMLOUVY.
Původce produkující odpad podobný komunálnímu odpadu se může zapojit do obecního systému pro nakládání s komunálními odpady na základě smlouvy a za obcí stanovených podmínek. Statutární město Brno uzavírá smlouvy, v rámci kterých mohou původci odpadů využívat systému sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, hliníkové obaly – plechovky od nápojů). Informace k možnosti zapojení do systému statutárního města Brna: www.brno.cz/odpadove-hospodarstvi.
V případě zapojení do systému obce v oblasti tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) není původce povinen vést průběžnou evidenci odpadů, které odkládá do systému obce. Využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí je sankcionováno pokutou do výše 300 000 Kč.
B. DALŠÍ DRUHY ODPADŮ – ODPADY Z VÝROBNÍ ČINNOSTI
VČETNĚ NO
Odpady z výrobní činnosti, včetně nebezpečných, je živnostník povinen předat oprávněné osobě.

KONTROLA A SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ:
Plnění povinností původců odpadů kontrolují pověření pracovníci obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a České inspekce životního prostředí. Horní hranice pokut, které mohou příslušné orgány uložit za porušení povinností je až 50 milionů korun [§ 66 odst. 2–7 Zákona]. V případě zjištění neoprávněného využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí, uloží obecní úřad pokutu až do výše 300 000 Kč [§ 66 odst. 1 Zákona].

ELEKTROODPAD, který svým charakterem nebo množstvím je podobný elektrozařízení pocházejícímu z domácností [§ 37g písm. f) Zákona], mohou živnostníci odložit na kterémkoliv sběrném středisku odpadů statutárního města Brna v rámci zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností (elektroodpad – elektrozařízení musí být kompletní, do zpětného odběru výrobků lze odložit i nerozbité výbojky a zářivky).

Odbor životního prostředí MMB

27. 4. 2018 Číst dál...

Těžba dřeva v oboře Holedná

Vážení občané,

dovoluji si vás touto cestou informovat, že společnost LESY MĚSTA BRNA, a.s a LESNÍ SPRÁVA BRNO zahájí těžbu dřeva  v oboře Holedná. Bude se jednat o (předmýtní úmyslnou těžbu) probírku, která bude probíhat ve stráních za bytovými domy na ulici Voříškova.

Termín zahájení těžby je 2. května 2018.

Již tento týden dojde ke zpracování suchých stromů v porostu mimo oboru v těsné blízkostí bytových domů na ulici Voříškova.

O probíhající těžbě budou návštěvníci lesa informováni vyvěšenými cedulemi.

Děkujeme za pochopení,


Tomáš Kratochvíl, starosta

Bloková čistění – upozornění řidičům

Vzhledem na množící se dotazy k organizaci dopravy při blokovém čistění upozorňujeme řidiče, že od letošního roku došlo ke změně dopravního značení. Současným trendem je užití zónových značek. Proto na ulicích, na kterých je to možné vzhledem k jejich prostorovému uspořádání, jsou instalovány přechodné dopravní značky zóna se zákazem stání na místo klasických značek zákaz stání. Dochází tak ke snížení počtu dopravních značek a tím k zpřehlednění celého systému dopravního značení. Žádáme tímto řidiče, aby věnovali přechodnému dopravnímu značení zvýšenou pozornost. A to především tomu, zda konkrétní značka znamená začátek či konec zóny (zejména při vjezdu na parkoviště) a dále tomu, že platnost zónové značky neruší křižovatka, ale značka konec zóny.

Teplárny Brno přerušují dodávky tepla

S nástupem téměř letního počasí přerušují Teplárny Brno v pátek 13. dubna dodávky tepla. Stane se tak takřka na den přesně po sedmi měsících od zahájení topné sezony 2017/18, která odstartovala vloni 15. září. „Na dalších cca 10 dní hlásí meteorologové poměrně vysoké teploty, proto jsme přistoupili k přerušení vytápění. V případě, že průměrné teploty klesnou pod 13°C, jsme připraveni dodávky ihned obnovit." uvedl generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA. Vloni byla topná sezona definitivně ukončena o měsíc později, 13. května.

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí dle ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Kontakt: Ing. Renata Diatková, vedoucí sekretariátu generálního ředitele
Teplárny Brno, a.s., tel.: 724 430 587, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.teplarny.cz